Kilkadziesiąt wywiadów ankietowych, rozmowy z mieszkańcami, wymiana informacji z sołtysami i przedstawicielami lokalnych samorządów. To efekt spotkań, rozmów i wizji terenowych przeprowadzonych w związku z przygotowywaniem master planu dla zlewni rzeki Bóbr, kluczowych pod kątem identyfikacji priorytetów inwestycyjnych w regionie wodnym środkowej Odry.

Spotkania odbywały się od 12 do 14 grudnia 2019 roku i były prowadzone przez członków zespołu realizującego master plan dla zlewni rzeki Bóbr zwłaszcza na obszarach wysokiego ryzyka powodziowego. Głównym celem działań było poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań w zakresie ograniczania skutków powodzi. Wyniki badania posłużą do weryfikacji obszarów zagrożonych powodziami, przyczyn strat, a także możliwych i skutecznych działań podejmowanych zarówno przez mieszkańców, jak i lokalne społeczności dla ograniczenia ryzyka powodziowego. To ważny element poznawczy, bo ułatwi w dalszej fazie projektu wskazanie instrumentów gwarantujących wdrożenie takich działań.

Z przeprowadzonych ankiet i rozmów można wysnuć już pierwsze wnioski. Respondenci, doświadczeni w przeszłości przez skutki powodzi, często podejmowali działania indywidualne związane z zabezpieczeniem ich gruntów, nieruchomości oraz mienia we własnym zakresie. Ale jednocześnie mieszkańcy wskazują na potrzebę bezpośredniego doradztwa w zakresie skutecznych indywidualnych metod ograniczania strat; unowocześnienia systemów ostrzegania o nadchodzącym zagrożeniu; uszczegółowienia możliwości i planów ewakuacji w przypadku nadejścia katastrofalnego żywiołu.

Ankietowani wskazywali także na inne przyczyny zalewania ich posesji, nie zawsze związane z wylewaniem wód z koryta rzeki, jak spływy powierzchniowe, niedrożne rowy melioracyjne czy długotrwale utrzymujący się wysoki poziom wód gruntowych. Równocześnie sygnalizowany był nasilający się problem suszy. Mieszkańcy podkreślali również konieczność przeprowadzenia prac utrzymaniowych w korytach rzeki oraz robót budowlanych mających na celu zwiększenie przepustowości cieków poprzez zwiększenie parametrów i przebudowę przepustów, przepraw, kładek czy mostów. Sugerowano także wzmocnienie pogłębionej analizy związanej z wydawaniem pozwoleń na zabudowę terenów zalewowych.

Wspólnie z osobami realizującymi spotkania i wizje terenowe, mieszkańcy wskazywali na potrzebę zwiększenia naturalnej retencji, renaturyzacji istniejących systemów wodnych oraz ograniczenia wycinki lasów, mogącej mieć bezpośredni wpływ na szybki spływ wód deszczowych w przypadku nawalnych opadów. Wiele lokalnych inicjatyw już przygotowuje się do wdrażania idei mających na celu ochronę obszarów zagrożonych i widzi nadzieję w odtwarzaniu mikroretencji w postaci stawów, oczek wodnych i zbiorników leśnych, co również powinno zostać uwzględnione w opracowywanym właśnie master planie dla zlewni rzeki Bóbr.

Zadanie pod nazwą "Master Plan dla zlewni rzeki Bóbr – Koncepcja wdrożenia PZRP w zlewni rzeki Bóbr pod kątem identyfikacji priorytetów inwestycyjnych w regionie wodnym środkowej Odry", jest realizowane w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW). Zadanie tym samym jest współfinansowane ze środków Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy oraz budżetu państwa. Celem Projektu OPDOW jest podniesienie poziomu ochrony przeciwpowodziowej dla ludności mieszkającej na wybranych terenach dorzecza Odry i dorzecza Górnej Wisły oraz wzmocnienie instytucjonalne administracji rządowej w zakresie zapewnienia skuteczniejszej ochrony przed powodziami letnimi i zimowymi oraz gwałtownymi powodziami.

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://masterplan-bobr.pl/

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.