Zgodnie z harmonogramem przebiega inwestycja Wód Polskich, która znacząco wzmocni ochronę przeciwpowodziową mieszkańców trzech gmin położonych wzdłuż Widawy w rejonie Wrocławia. Rozbudowywany na odcinku 11 kilometrów system zabezpieczeń jest finalizacją Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego w zakresie zabezpieczenia na ewentualność przekierowania wód z rzek Odry do Widawy.

Działania, realizowane w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, stanowiące istotny element modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego na rzece Widawa, dodatkowo ochronią przed falą wezbraniową około 1500 budynków mieszkalnych, gospodarczych i przemysłowych oraz infrastrukturę, znajdującą się na powierzchni 1109 hektarów w zasięgu oddziaływania inwestycji.

 

Dla mieszkańców

Projekt Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego jest elementem partnerskiej współpracy z władzami samorządowymi Wrocławia oraz lokalnych gmin, ale przede wszystkim z samymi mieszkańcami, których ochrona przed powodzią jest jednym z priorytetowych zadań statutowych Wód Polskich. Część kontraktu realizowanego wzdłuż rzeki Widawy wpisuje się w te kompleksowe działania. W trakcie szerokich konsultacji społecznych poświęconych inwestycji, w 2019 roku odbyła się między innymi debata z mieszkańcami, radnymi oraz przedstawicielami proekologicznych organizacji. Podczas wydarzenia pracownicy Wód Polskich i projektanci odpowiadali szczegółowo na wszystkie zadawane pytania oraz udzielali wyjaśnień na temat zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej regionu. Wnikliwie analizowano i rozważano również możliwość realizacji składanych postulatów. W ramach prac wykonane zostaną również udogodnienia dla mieszkańców. Wody Polskie wyremontują i naprawią odcinki nawierzchni trzech ulic: Rzecznej, Topolowej i Wilczyckiej w Kiełczówku. Na wałach powstaną także ogólnodostępne drogi serwisowe dla spacerowiczów i rowerzystów.

drzewa Widawa

Aleja dębowa w Dolinie Widawy zabiezpieczona przed uszkodzeniem podczas realizacji inwestycji przeciwpowodziowej.

fot. Wody Polskie.

 

Dla środowiska

Na terenie międzywala w obrębie miejscowości Dobrzykowice w gminie Czernica powstanie 6 zbiorników wodnych o łącznej powierzchni co najmniej 0,6 hektara, ukształtowanych w sposób stwarzający siedliska rozrodcze dla gatunków płazów, służących małej retencji. W projekcie budowlanym zawarto zapis, zgodnie z którym podczas realizacji przedsięwzięcia możliwe jest znalezienie lokalnego rozwiązania umożliwiającego ograniczenie ilości przeznaczonych do wycinki drzew i krzewów oraz terenów zalesionych. Dzięki tym prośrodowiskowym zabiegom przed wycinką uchroniono łącznie około 30 drzew - olsze, dęby, jesiony, wśród których znalazły się między innymi 2 dęby o wymiarach pomnikowych powyżej 300 cm obwodu oraz 2 jesiony o wymiarach pomnikowych, a także 5 starych dębów o obwodzie około 250 cm. Część tych działań prowadzona była na wniosek samych mieszkańców w porozumieniu z sołtysem Kiełczówka. Z kolei dzięki bezwykopowej metodzie przełożenia istniejącego gazociągu uda się zachować kolejnych ponad 40 drzew o niewielkich obwodach znajdujących się na tym terenie. Przewidziano też szerokie działania kompensacji przyrodniczych poprzez odtworzenie siedlisk lasu łęgowego w postaci nasadzeń 8000 sztuk dębów szypułkowych oraz nasadzeń 5550 sztuk rodzimych gatunków drzew w grupach i szpalerach. Planowane jest także zainstalowanie skrzynek lęgowych dla ptaków oraz budek dla nietoperzy. Dzięki takim działaniom prowadzona inwestycja, poza wartością wzmocnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, będzie miała również dobroczynny wpływ na środowisko naturalne Doliny Widawy.

aleja debowa Wiadawa

Zachowana aleja dębowa znajdująca się na wschód od Kiełczówka. Znajduje się tutaj siedlisko kozioroga dębosza,

który jest chronionym gatunkiem chrząszcza. fot. Wody Polskie

 

Kompleksowa inwestycja

W skład budowli hydrotechnicznych, chroniących mieszkańców gmin Czernica, Długołęka i Wrocław przed powodzią, wejdą: nowe wały przeciwpowodziowe wzdłuż prawego i lewego brzegu Widawy; poszerzone i podwyższone korpusy wałów; uszczelnione istniejące obwałowania na lewym brzegu oraz budowa, remont i konserwacja rowów i drenaży odwodnieniowych. Wykonawca obecnie zwozi materiał gruntowy na zaplecza zlokalizowane na terenie budowy. Trwają też prace związane z odhumusowywaniem terenu. Ściągnięta tak zwana urodzajna warstwa gleby najpierw będzie odpowiednio składowana, a po zakończeniu prac budowlanych zostanie ponownie wykorzystana do rekultywacji terenu. W najbliższym czasie zgodnie z harmonogramem będą wykonywane także roboty budowlane polegające na formowaniu wału. Systematycznie do przeprowadzenia niezbędnych prac będą przygotowywane kolejne fragmenty wałów.

Całkowity koszt inwestycji realizowanej przez firmę Skanska to 92 mln złotych. Projekt pod nazwą "Wrocławski Węzeł Wodny Widawa - przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią gmin Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław" jest współfinansowany z funduszy Budżetu Państwa i Banku Światowego. Zakończenie prac jest zaplanowane na koniec 2022 roku.

 

 

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.

JRPOPDOW Logotypy Bez UE