Zgodnie z art. 89 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne, Wody Polskie publikują wzór sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za 2020 rok.

Sprawozdawczością objęte są wszystkie aglomeracje ujęte w V AKPOŚK (AKPOŚK 2017). Aglomeracje powinny przedstawiać stan realizacji KPOŚK na dzień 31 grudnia 2020 r., uwzględniając obowiązującą uchwałę (rozporządzenie), nawet jeśli aglomeracje są w trakcie zmiany lub likwidacji. Wypełnioną ankietę sprawozdawczą należy przekazać w wersji papierowej oraz edytowalną wersję elektroniczną (drogą mailową) do właściwego terytorialnie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej do dnia 28 lutego 2021 roku.

W związku z koniecznością przeprowadzenia weryfikacji poprawności i kompletności danych przekazanych w ankiecie sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2020 r., niezbędne jest pozyskanie w niej danych umożliwiających późniejszy kontakt z osobami wypełniającymi ankietę. Z uwagi na powyższe prosimy również o zapoznanie się z informacją dotyczącą klauzuli RODO.

Załączniki znajdują się pod tym adresem - https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-sprawozdania-z-realizacji-kposk-za-2020-rok.html

Więcej informacji na temat KPOŚK można znaleźć też tutaj - https://wroclaw.wody.gov.pl/nasze-dzialania/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych