Wkrótce rozpocznie się kolejna z inwestycji Wód Polskich na terenie Polski południowo-zachodniej, realizowana na rzecz bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców i infrastruktury. Zmodernizowanych zostanie ponad 11 kilometrów wałów nad Odrą w rejonie Brzegu Dolnego, które wzmocnią ochronę blisko 2 tysięcy ludzi.

19 stycznia 2021 roku Wody Polskie podpisały umowę na zadanie pod nazwą „Fragmentaryczna modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry w km 270+400 - 281+600, wał cofkowy stopnia Brzeg Dolny”. Wykonawcą inwestycji zostało konsorcjum złożone ze spółek Strabag Infrastruktura Południe, jako lider oraz Strabag International GmbH, jako partner. W podpisaniu umowy uczestniczyli Mariusz Przybylski, Dyrektor Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Agnieszka Gramiak-Bień, Dyrektor Wód Polskich Zarządu Zlewni we Wrocławiu oraz Krzysztof Nowak - dyrektor finansowy STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. i Marcin Polak - dyrektor techniczny.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa zabezpieczenia przed powodzią mieszkańców miejscowości Wały, Stary Dwór, Uraz i Raków, a także pośrednio Brzegu Dolnego. Przebudowa i odbudowa wału cofkowego Brzeg Dolny, w szczególności wzmocnienie i rozbudowa korpusu wału, umożliwią dostosowanie do aktualnie obowiązujących wymogów stawianych budowlom hydrotechnicznym II klasy ważności. Działania te pozwolą na poprawę bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców pięciu miejscowości poprzez zabezpieczenie zabudowań mieszkalnych, gospodarczych, użyteczności publicznej oraz przyległej infrastruktury.

Zadanie będzie miało wymierny efekt środowiskowo-przyrodniczy. Przeprowadzone zostaną między innymi nasadzenia, polegające na odtworzeniu 340 sztuk zakrzaczeń tarninowych oraz posadzeniu 120 drzew liściastych. Dodatkowo planowane jest powiększenie istniejącego w rejonie budowli zbiornika wodnego wraz z wykonaniem 3 zimowisk dla płazów oraz utworzenie 2 zbiorników wodnych o powierzchni około 1500 metrów kwadratowych każdy, wraz z wykonaniem 6 zimowisk dla płazów. Wykonane będą również prace konserwacyjne na wałach opaskowych oraz prace pielęgnacyjne na skarpach wałowych.

Wszystkie roboty budowlane będą objęte szczegółowym nadzorem przyrodniczym i prowadzone z zachowaniem odpowiednich procedur środowiskowych i przepisów ochrony przyrody. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac pod nadzorem przyrodniczym specjalistów z zakresu chiropterologii, herpetologii, entomologii, botaniki i fitosocjologii. Stosowane będą szczegółowe wytyczne dotyczące chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, między innymi w postaci zastosowania płotków herpetologicznych, chroniących miejscowe gady i płazy. Same siedliska przyrodnicze również zostaną odtworzone.

Inwestycja pośrednio pomoże w dalszym rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej, a jej realizacja będzie niosła za sobą również zwiększenie walorów rekreacyjnych i turystycznych w rejonie Brzegu Dolnego. Kontrakt jest finansowany ze środków Budżetu Państwa. Koszt prac budowlanych to ponad 18 mln złotych, a ich zakończenie przewidywane jest jesienią 2022 roku. W latach 2018-19 inwestycja została częściowo zrealizowana przez firmę Energopol-Szczecin, z którą rozwiązano kontrakt ze względu na niski stan zaawansowania robót i opóźnienia w harmonogramie prac.

BrzegDolnyUmowa
Podpisanie umowy z wykonawcą odbyło się w siedzibie Wód Polskich RZGW we Wrocławiu 19 stycznia. Fot. Anna Tarka.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.