Zgodnie z harmonogramem przebiega rozbudowa wałów przeciwpowodziowych Odry i Czarnej Strugi w rejonie Nowej Soli w województwie lubuskim. Prowadzona przez Wody Polskie ważna inwestycja zapewni dodatkowe wzmocnienie ochrony przed powodzią dla ponad 43 tysięcy mieszkańców regionu oraz ich mienia i lokalnej infrastruktury na obszarze 22 kilometrów kwadratowych.

Celem projektu jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe mieszkańców i obszarów położonych wzdłuż doliny Odry, ze szczególnym uwzględnieniem Nowej Soli. Przeprowadzona zostanie rozbudowa istniejącego i budowa nowego wału na lewym brzegu Odry, powyżej ujścia Czarnej Strugi na odcinku o długości ponad 2,5 kilometrów. Wykonana zostanie rozbudowa wałów Czarnej Strugi na długości ponad 7,5 kilometrów oraz przebudowa przepustów i przejazdów wałowych. Zaplanowano również prace w dolnym biegu Czarnej Strugi i budowę wału przegradzającego dolinę ze śluzą wałową i przepompownią. W ramach zadania planowane są także nasadzenia kompensacyjne drzew i krzewów na terenach wskazanych przez miasto oraz nasadzenia roślinności wodnej i ukształtowanie nowych siedlisk dla ryb. Stan zaawansowania robót to obecnie blisko 10 procent. Wszelkie działania realizowane są zgodnie z przepisami ochrony środowiska i z poszanowaniem nadrzecznej natury.

W ramach inwestycji Wód Polskich wykonawca aktualnie pracuje nad rozbudową lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry na długości 1200 metrów od portu - w dół rzeki Odry - do terenu ogródków działkowych. Robotnicy zakończyli między innymi rozbiórkę drogi z płyt, zdjęto także warstwę humusu od strony odpowietrznej i od strony odwodnej. Trwają prace rozbiórkowe wału i budowa nowego nasypu wału.

Jednocześnie trwa budowa lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry na odcinku prawie 1500 metrów od terenu ogródków działkowych wzdłuż Odry do ujścia rzeki Czarna Struga. W tej lokalizacji zostało dodatkowo zagęszczone podłoże. Trwa budowa i zagęszczanie nasypu wału oraz układanie maty bentonitowej, która służy jako membrana do izolacji budowli przed przesiąkaniem wodą. Zakończono również budowę przepustu wałowego.

Równolegle wykonawca prowadzi roboty rozbiórkowe przy rozbudowie wału lewobrzeżnego rzeki Czarna Struga na długości ponad 3 kilometrów od ujścia - w stronę miasta - do ul. Grobla. W trakcie realizacji jest między innymi budowa dwóch wylotów kolektorów deszczowych. Trwa także budowa nasypów i roboty związane z układaniem opaski z kiszek faszynowych i schronów dla ryb oraz prowadzone są prace w okolicy drogi S3 w miejscowości Lubieszów. W ramach działań prośrodowiskowych zlikwidowano nielegalne wysypiska śmieci zlokalizowane na brzegach Czarnej Strugi.

Zadanie, którego wykonawcą jest chińska spółka Sinohydro Limited, jest współfinansowane z funduszy Banku Światowego oraz budżetu państwa. Wartość kontraktu to 144 mln złotych. Roboty są prowadzone na terenie województwa lubuskiego, w powiecie nowosolskim, na terenie gmin Nowa Sól i Otyń. Planowany termin zakończenia prac budowlanych to koniec I połowy 2023 roku.

InfografikaNowaSolm
Mapa lokalizacji głównych elementów zadania w rejonie Nowej Soli. Fot. Wody Polskie.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.

JRPOPDOW Logotypy Bez UE