W Wodach Polskich we Wrocławiu zakończyło się postępowanie przetargowe dotyczące wyłonienia wykonawcy zadania pod nazwą "Remont stalowych zamknięć budowli zrzutowej zbiornika wodnego Witoszówka". Dzięki pracom modernizacyjnym już wiosną tego roku będzie można znacząco podnieść poziom wody w akwenie.

W ramach prac planowane są roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i naprawcze. W porozumieniu z wykonawcą – spółką DROMOSTTOR Polska, która za realizację zadania zaoferowała 718 tysięcy złotych – ustalane są także szczegóły organizacji placu budowy. Planowany termin wykonania prac to 31 marca 2021 roku, jest on jednak uzależniony od sprzyjających warunków atmosferycznych. Umowę w tej sprawie podpisano 5 lutego w siedzibie wrocławskiego oddziału Wód Polskich. Podpisy pod dokumentami złożyli – ze strony wykonawcy – Ewelina Chapińska, prezes zarządu spółki DROMOSTTOR Polska oraz po stronie zamawiającego – Mariusz Przybylski, dyrektor Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wody Polskie największy nacisk kładą na to, aby inwestycja wiązała się z jak najmniejszymi uciążliwościami dla środowiska przyrodniczego, występującej tutaj fauny i flory oraz mieszkańców tego rejonu Świdnicy.

Zbiornik Witoszówka II został wybudowany w latach 1973-1975. Jego pojemność całkowita wynosi 153 tysiące metrów sześciennych i obejmuje obszar prawie 9 hektarów. Akwen służy rekreacji i stanowi teren wypoczynkowy dla turystów i mieszkańców Świdnicy, nie pełni jednak istotnej roli w systemie ochrony przeciwpowodziowej na obszarze województwa dolnośląskiego.

Zbiornik do końca 2017 roku był administrowany przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych i przez ponad 40 lat nie przeprowadzano na nim gruntowych remontów. Jego obecny stan wymaga przeprowadzenia niezbędnych prac modernizacyjnych, co potwierdziła pięcioletnia kontrola okresowa zapory czołowej, wykonana przez Centrum Technicznej Kontroli Zapór Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego w 2020 roku. Taki sam nakaz nałożył również Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w obawie przed poważnym zagrożeniem awarii budowli.

Z tego powodu w połowie 2020 roku Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy, w porozumieniu z Polskim Związkiem Wędkarskim, zleciły w trybie awaryjnym sukcesywne obniżenie lustra wody, do minimalnego poziomu bezpiecznego dla dalszego bytowania organizmów wodnych. Działanie było podyktowane względami bezpieczeństwa, ze względu na zły stan techniczny obiekt groził katastrofą budowlaną. Remont stalowych zamknięć budowli zrzutowej to pierwszy z niezbędnych etapów realizacji prac.

PodpisUmowaWitoszowkaPodpisy pod umową złożyli Ewelina Chapińska i Mariusz Przybylski. Fot. Jarosław Garbacz.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.