W związku z ustąpieniem fali mrozów i prognozami długotrwale utrzymujących się wyższych temperatur powietrza, pracownicy i służby Wód Polskich monitorują sytuację w całym regionie. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na bieżąco zbiera i analizuje dane dotyczące zjawisk lodowych oraz roztopów i spływu wód z pokrywy śnieżnej na rzekach i potokach w Polsce południowo-zachodniej.


AKTUALIZACJA 26.02.2021:

Sytuacja w regionie z każdy dniem wraca do normy. Na obszarze Polski południowo-zachodniej nie obowiązują obecnie żadne ostrzeżenia meteorologiczne. Służby terenowe Wód Polskich, koordynowane przez pracowników Centrum Operacyjnego Ochrony przeciwpowodziowej we Wrocławiu, niezmiennie monitorują wszystkie rzeki, gdzie jeszcze notowane są nieznacznie podwyższone poziomy wód. Sytuacja wciąż poprawia się też na rzece Orla w Korzeńsku w zlewni Baryczy, gdzie w niewielkim stopniu został w ostatnich dniach przekroczony stan alarmowy. Wszystkie zbiorniki przeciwpowodziowe gromadzą nadmiar dopływającej z terenów górskich wody. Zbiorniki suche i poldery pozostają nadal w gotowości. Zanikająca pokrywa śnieżna pozostaje jedynie w Masywie Śnieżki. Utrzymujące się od wielu dni dodatnie temperatury sprawiły również, że Odrzańska Droga Wodna oraz pozostałe akweny w regionie są niemal całkowicie wolne od zjawisk lodowych.

W imieniu Dyrekcji Wód Polskich RZGW we Wrocławiu - bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim przedstawicielom mediów za rzetelne informowanie społeczeństwa o bieżącej sytuacji hydrologicznej i zabezpieczeniu przeciwpowodziowym na przestrzeni ostatnich trzech intensywnych tygodni.

Przypominamy, że aktualne komunikaty dotyczące bieżącej sytuacji hydrologicznej w całym naszym regionie można śledzić tutaj:

https://wroclaw.wody.gov.pl/sytuacja-hydrologiczno-nawigacyjna

MostOsobowickiOdram
Odra w rejonie mostu Osobowickiego i stopnia wodnego Różanka we Wrocławiu. Fot. Anna Tarka.


AKTUALIZACJA 25.02.2021:

Sytuacja w całym regionie monitorowanym przez pracowników Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu normuje się z dnia na dzień. Obecnie nie obowiązują żadne ostrzeżenia hydrologiczne, ani meteorologiczne dla Polski południowo-zachodniej. Ze względu na brak opadów i bardzo korzystne temperatury - zwłaszcza w górnych odcinkach rzek obserwuje się spadki lub stabilizację stanów wód. Stabilna sytuacja jest również w miejscowości Korzeńsko na rzece Orla, gdzie w ostatnich dniach doszło do nieznacznego przekroczenia stanu alarmowego i również obserwowana jest znacząca tendencja spadkowa. Tam pracownicy nadzoru wodnego monitorują warunki i pozostają w gotowość do działań we współpracy z innymi służbami. Na terenach nizinnych i podgórskich nie ma już pokrywy śnieżnej, a na obszarach górskich zmniejsza się ona stopniowo, pozostając jedynie w Masywie Śnieżki i w rejonie Zieleńca. Odra jest obecnie wolna od lodu, a na pozostałych akwenach pokrywa lodowa systematycznie zanika. Zbiorniki przeciwpowodziowe niezmiennie zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodami gromadzą nadmiar wody, wciąż posiadając bezpieczne pojemności do wykorzystania. Jak dotąd nie było konieczności uruchamiania suchych zbiorników i polderów przeciwpowodziowych.

Pełne komunikaty Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej we Wrocławiu dotyczące akutalnej sytuacji hydrologicznej w całym naszym regionie są dostępne tutaj:

https://wroclaw.wody.gov.pl/sytuacja-hydrologiczno-nawigacyjna

MostTrzebnickiOdram
Widok na Odrę w rejonie jazu Różanka we Wrocławiu. Fot. Anna Tarka.


AKTUALIZACJA 24.02.2021:

W  górnych  odcinkach rzek regionu administrowanego przez Wody Polskie RZGW we Wrocławiu obserwuje się spadki lub stabilizację stanów wód, na co pozytywny wpływ ma brak opadów i nocne przymrozki, hamujące roztopy. Na terenach nizinnych i podgórskich brak pokrywy śnieżnej, zaś na obszarach górskich  obserwuje się jej ciągłą redukcję. Stan alarmowy od kilku dni utrzymuje się jedynie na rzece Orla w miejscowości Korzeńsko w województwie dolnośląskim w zlewni Baryczy. Według ostatnich danych przekazanych przez IMGW-PIB stan wody w rzece wykazuje tendencję spadkową, sytuacja powoli stabilizuje się. Teren cały czas jest monitorowany przez pracowników tamtejszych nadzorów wodnych Wód Polskich we współpracy z Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz strażą pożarną. Na rzekach w regionie widoczny jest stały zanik pokrywy lodowej. Wszystkie zbiorniki przeciwpowodziowe pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą, gromadząc nadmiar wody. Suche zbiorniki i polderowy przeciwpowodziowe również są gotowe do ewentualnego przyjmowania zwiększonych ilości wody. Obecnie nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne dla regionu Polski południowo-zachodniej.

Przypominamy, że aktualne komunikaty dotyczące bieżącej sytuacji hydrologicznej w całym naszym regionie można śledzić tutaj:

https://wroclaw.wody.gov.pl/sytuacja-hydrologiczno-nawigacyjna


RzekaOrlaKorzenskoKolazLogo

Wizja w terenie potwierdziła stabilność sytuacji na rzece Orla w rejonie Korzeńska koło Rawicza. Fot. Wody Polskie.


AKTUALIZACJA 23.02.2021:

Sytuacja hydrologiczna w regionie jest stabilna i monitorowana przez pracowników terenowych Wód Polskich, koordynowanych z poziomu Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu. Zbiorniki przeciwpowodziowe cały czas gromadzą nadmiar spływającej z terenów górskich wody i pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodami. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Minionej doby nie odnotowano żadnych opadów. Na akwenach w regionie obserwowane jest zanikanie pokrywy lodowej. Stan alarmowy został nieznacznie przekroczony jedynie w zlewni Baryczy na rzece Orla w Korzeńsku, gdzie obserwujemy przewężenie koryta rzeki. Pracownicy Nadzoru Wodnego w Krotoszynie stale monitorują wały przeciwpowodziowe i stan rzeki Orla. Wczoraj odbyło się także spotkanie w terenie z udziałem przedstawiciela żmigrodzkiego Gminnego Zarządzania Zespołu Kryzysowego, podczas którego przeanalizowano bieżącą sytuację.  

Więcej informacji o sytuacji hydrologicznej znajduje się w specjalnych zakładkach: https://wroclaw.wody.gov.pl/sytuacja-hydrologiczno-nawigacyjna

Od wtorku, 23 lutego, od godziny 9 otwarte dla żeglugi zostały trzy odcinki Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW) i Wrocławskiego Węzła Wodnego. Z powodu roztopów na rzece Odrze utrzymają się duże przepływy wody. Użytkownicy ODW proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności oraz dostosowanie planów żeglugowych do panujących warunków nawigacyjnych, parametrów jednostek i kwalifikacji załogi.

Szczegółowe komunikaty nawigacyjne można śledzić tutaj: https://wroclaw.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne

OstrowTumskiBlaskm
Śródmiejski Węzeł Wodny we Wrocławiu z panoramą Ostrowa Tumskiego. Fot. Anna Tarka.


AKTUALIZACJA 22.02.2021, GODZINA 13:

Wody Polskie, w związku z odwilżą i roztopami są przygotowane do działań, których celem jest minimalizacja ryzyka powodziowego w regionach szczególnie zagrożonych ich występowaniem. Prezes Wód Polskich Przemysław Daca dziś w południe wizytował zbiornik wodny Nysa – to jeden z wielu obiektów, które redukują falę wezbraniową w momencie jej pojawienia się.

- Zbiornik Nyski, podobnie jak pozostałe zbiorniki na Dolnym Śląsku, mają 100-procentową rezerwę powodziową i są przygotowane na przyjęcie wód roztopowych – powiedział Prezes Wód Polskich. Starosta Powiatu Nyskiego Andrzej Kruczkiewicz oraz Wiceburmistrz Nysy Marek Rymarz zapewnił o ścisłej współpracy władz miasta z Wodami Polskimi oraz o pełnej gotowości Państwowej Straży Pożarnej, na wypadek podjęcia niezbędnych działań.

NysaZbiornikPrezes


AKTUALIZACJA 22.02.2021:

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów wysokich lokalnie średnich oraz ostrzegawczych. Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów wysokich. Stan alarmowy został nieznacznie przekroczony w 1 przekroju wodowskazowym w zlewni Baryczy na rzece Orla (Korzeńsko). W rejonie wodnym środkowej Odry w rejonach góskich i podgórskich występuje zanikająca pokrywa śnieżna. Kolejny dzień obserwujemy spadki lub stabilizację stanów wód w górnych odcinkach rzek. Spływ wód roztopowych przemieszcza się w dolne odcinki rzek, co powoduje wzrosty stanów wód do stanów wysokich ostrzegawczych, lokalnie alarmowych.

Zbiorniki Topola, Kozielno, Nysa, Mietków, Bukówka oraz Lubachów gromadzą nadmiar dopływającej wody roztopowej. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Wszystkie zbiorniki pracują zgdnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

Szczegółowe komunikaty Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu znajdują się tutaj:

https://wroclaw.wody.gov.pl/sytuacja-hydrologiczno-nawigacyjna

Barycz widok z mostu na drodze do Swietoszyna
Barycz - widok z mostu na drodze do Świętoszyna. fot. Sylwia Grzęda/Wody Polskie.


AKTUALIZACJA 20-21.02.2021:

Obecnie obserwuje się spływ wód roztopowych w dolne odcinki rzek, powodujący wzrosty stanów wód do strefy stanów wysokich, ostrzegawczych i lokalnie alarmowych. Stan alarmowy został nieznacznie przeznaczony w 1 przekroju wodowskazowym w zlewni Baryczy na rzece Orla (Korzeńsko). W górnych odcinkach obserwuje się spadki lub stabilizację stanów wód, ze względu na brak opadów i spadki temperatury w nocy. Na terenach nizinnych nie występuje pokrywa śnieżna. Zbiorniki Topola, Kozielno, Nysa oraz Mietków gromadzą nadmiar dopływającej wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą. Odrzańska Droga Wodna jest zamknięta dla żeglugi. Lodołamacz Borsuk od 1 grudnia br. jest w gotowości i stacjonuje w górnym stanowisku śluzy Brzeg Dolny.

Pracownicy RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitorują przy pomocy własnych służb terenowych sytuację na rzekach i zbiornikach.


AKTUALIZACJA 19.02.2021:

Minionej doby w całym regionie odnotowano niewielkie opady atmosferyczne. Pracownicy terenowi Wód Polskich, koordynowani przez służby Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu, cały czas prowadzą wzmożony monitoring rzek i zbiorników. Sytuacja wciąż jest stabilna. Stany wód na wodowskazach w naszym regionie w większości układają się w strefie średniej. Stany  ostrzegawcze  zostały  przekroczone  w  13 przekrojach wodowskazowych. Stan alarmowy odnotowano jedynie w zlewni Kaczawy na rzece Czarna Woda w miejscowości Rzeszotary. Obecnie obserwuje się dalszy spływ wód roztopowych w dolne odcinki rzek oraz wzrosty stanów wód. Zbiorniki wodne w regionie cały czas gromadzą nadmiar dopływających wód i nadal posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe. W gotowości do uruchomienia pozostają suche zbiorniki przeciwpowodziowe. Zjawiska lodowe systematycznie ustępują wraz z ociepleniem i znaczącym wzrostem temperatury powietrza. Sytuacja we wszystkich newralgicznych miejscach jest na bieżąco analizowana i w razie konieczności podejmowane są konkretne działania w porozumieniu z lokalnymi służbami.

ZimaOdraOstrowTumski1m
Odra we Wrocławiu. Fot. Anna Tarka.

ZimaOdraOstrowTumski2m
Odra we Wrocławiu. Fot. Anna Tarka.


AKTUALIZACJA 18.02.2021, GODZINA 11:

Stany wód na wodowskazach układają się głównie w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich, niskich i ostrzegawczych. Obecnie obserwuje się powolne  topnienie pokrywy śnieżnej w niżej położonych rejonach, powodujący wzrosty stanów w górnych odcinkach rzek. Zbiorniki retencyjne rozpoczęły gromadzenie nadmiaru dopływającej wody. Sytuacja jest stabilna i cały czas monitorowana przez terenowe służby Wód Polskich, koordynowane za pośrednictwem Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu. Na Odrze i pozostałych rzekach w regionie lokalnie obserwowane są zjawiska lodowe w postaci śryżu i lodu brzegowego. W śluzach, kanałach i awanportach występuje pokrywa lodowa, dlatego cała Odrzańska Droga Wodna wraz z Wrocławskim Węzłem Wodnym nadal pozostaje ze względów bezpieczeństwa zamknięta dla żeglugi.

OdraZimaWyspaOpatowicka
Odra w rejonie Wyspy Opatowickiej we Wrocławiu. Fot. Arkadiusz Kubiaczyk.

Przypominamy, że aktualne komunikaty dotyczące bieżącej sytuacji hydrologicznej w całym naszym regionie można śledzić tutaj:

https://wroclaw.wody.gov.pl/sytuacja-hydrologiczno-nawigacyjna


AKTUALIZACJA 18.02.2021:

17 lutego Prezes Wód Polskich Przemysław Daca zwołał kolejną naradę z dyrektorami wszystkich RZGW oraz pionu ochrony przez powodzią i suszą. Temat - aktualna sytuacja powodziowa na rzekach w kraju, w związku niesprzyjającymi prognozami IMGW zwiastującymi odwilż. Omawiana była sytuacja w poszczególnych regionach, współpracę z wojewodami, samorządami, służbami i zespołami zarządzania kryzysowego. W spotkaniu wziął udział między innymi Mariusz Przybylski, dyrektor Wód Polskich RZGW we Wrocławiu. W tego typu naradach na szczeblu wojewódzkim i powiatowym z udziałem władz lokalnych biorą także systematycznie udział dyrektorzy poszczególnych Zarządów Zlewni Wód Polskich, również z terenu administrowanego przez RZGW we Wrocławiu. W środę, 17 lutego, w posiedzeniu sztabu kryzysowego z udziałem Władysława Dajczaka, wojewody lubuskiego wziął udział między innymi Jan Wardecki, dyrektor Zarządu Zlewni w Zielonej Górze.

OdprawaPrezesDyrektorzy
Narada z udziałem prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy i zastępcy prezesa Krzysztofa Wosia. Fot. Wody Polskie.


AKTUALIZACJA 17.02.2021:

W regionie obecnie nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne. Pracownicy Wód Polskich odpowiedzialni za ochronę przeciwpowodziową i nadzór nad obiektami hydrotechnicznymi stale monitorują i analizują sytuację. W środę mówił o tym również dyrektor wrocławskiego oddziału Wód Polskich.

– Chcieliśmy uspokoić mieszkańców i poinformować, że sytuacja jest pod kontrolą. Prowadzimy wzmożony monitoring rzek, zarówno pod kątem wezbrań, jak i zjawisk lodowych. Na Odrze oraz jej dopływach sytuacja jest stabilna, natomiast w górach gdzie temperatura jest niższa, topnienie pokrywy śnieżnej jest spowolnione. W ciągu ostatnich lat odzwyczailiśmy się od zimy i nagłych roztopów. Nasze służby stale nadzorują warunki w rzekach i po przeanalizowaniu podejmują stosowne działania związane z ochroną przeciwpowodziową – podkreślał podczas briefingu prasowego Mariusz Przybylski, dyrektor Wód Polskich RZGW we Wrocławiu.

- Zbiorniki wodne zostały z wyprzedzeniem przygotowane na ewentualny nadmiar wody, pojawiający się w czasie roztopów i spływu wody z pokrywy śnieżnej. Sytuacja jest wnikliwie monitorowana już od ubiegłego tygodnia i dzięki zadziałaniu z wyprzedzeniem jesteśmy gotowi na przyjęcie wyższych stanów wód, spływających z terenów górskich. Na wyżej położonych obszarach temperatura jednak wciąż oscyluje poniżej zera, co sprzyja powolnemu topnieniu śniegu. Dlatego uspokajamy, że sytuacja jest pod kontrolą – mówi Monika Mesjasz, kierownik Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu.

Według dzisiejszych prognoz IMPGW-PIB obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne - o roztopach spowodowanych dodatnią temperaturą i niewielkimi opadami deszczu. Na rzekach południowo-zachodniej Polski lokalnie występują zjawiska lodowe w postaci lodu brzegowego, śryżu oraz pokrywy lodowej, które nie powodują spiętrzenia w korytach. Stany wód na wodowskazach układają się w większości w strefie stanów średnich, lokalnie niskich i wysokich. Stany ostrzegawcze są przekroczone jedynie w czterech przekrojach wodowskazowych w zlewniach Kaczawy Nysy Kłodzkiej i Bobru. Odrzańska Droga Wodna pozostaje zamknięta dla żeglugi. Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe.

BriefinMesjaszPrzybylskiKolazLogo

Uwaga! Podczas dodatnich temperatur grubość lodu na rzekach i zbiornikach wodnych ulega nagłemu roztopieniu. Wchodzenie na pokrywę lodową stanowi zagrożenie dla życia!

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i wzmożonej rozwagi.


AKTUALIZACJA 16.02.2021:

Cała Odrzańska Droga Wodna jest zamknięta dla żeglugi. W  śluzach,  kanałach  i  awanportach obecna jest pokrywa  lodowa do 16 cm grubości. Stany wód na wodowskazach układają się w większości w strefie stanów średnich, lokalnie niskich i wysokich. Poziomy ostrzegawcze zostały przekroczone  w czterech przekrojach wodowskazowych w zlewniach Kaczawy (2), Nysy Kłodzkiej i Bobru.  Obecnie obowiązuje jedno ostrzeżenie meteorologiczne - o marznących opadach, prognozowane jest także występowanie słabych opadów śniegu oraz deszczu powodującego gołoledź. Na rzekach w regionie lokalnie występują zjawiska lodowe w postaci lodu brzegowego, śryżu oraz pokrywy lodowej. Nie zagraża to funkcjonowaniu i bezpieczeństwu budowli piętrzących i nie powoduje spiętrzenia w korytach. W miejscach, gdzie istnieje potencjalne ryzyko pojawienia się zatorów, służby Wód Polskich wnikliwie monitorują i analizują sytuację na bieżąco. Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe, na wypadek wezbrań na rzekach z powodu roztopów pokrywy śnieżnej.

Przypominamy, że źródłem wszystkich prognoz i ewentualnych ostrzeżeń hydrologicznych oraz meteorologicznych są dane pozyskane z IMGW-PIB.

JazOpatowiceZima
Widok na jaz Opatowice na Odrze we Wrocławiu. Fot. Arkadiusz Kubiaczyk.


AKTUALIZACJA 15.02.2021:

Na rzekach w regionie lokalnie obserwowane są zjawiska lodowe w postaci lodu brzegowego, śryżu oraz pokrywy lodowej. Obecnie nie obowiązują żadne ostrzeżenia hydrologiczne czy meteorologiczne dla terenu administrowanego przez Wody Polskie RZGW we Wrocławiu. Stany wód układają się w strefie stanów średnich, jedynie w jednym miejscu – na rzece Bóbr w Żaganiu – został nieznacznie przekroczony stan ostrzegawczy. Występujące  zjawiska  lodowe  nie  zagrażają  funkcjonowaniu  i  bezpieczeństwu  budowli  piętrzących  i  nie  powodują  spiętrzenia  wody  w  korytach  rzecznych. Newralgiczne miejsca są na bieżąco monitorowane przez służby Wód Polskich, a w razie konieczności, po analizie sytuacji, podejmowane są dalsze czynności odnośnie planowanych działań w porozumieniu z lokalnymi jednostkami.

Aktualne komunikaty dotyczące bieżącej sytuacji hydrologicznej w regionie można śledzić tutaj:

https://wroclaw.wody.gov.pl/sytuacja-hydrologiczno-nawigacyjna


AKTUALIZACJA 12.02.2021:

Udrożnienie koryta rzeki Nysy Kłodzkiej w Przyłęku spowodowało obniżenie stanu wody i rozpoczął się spływ wód wraz ze śryżem  przez koronę jazu. Cieżki sprzęt pozostaje na miejscu w razie potrzeby wykonania kolejnych działań. W ciągu ostatniej dobry stan wody na wodowskazie w Bardzie utrzymuje się na poziomie około 20 cm poniżej stanu alarmowego. Zator śryżowo-lodowy nie wydłuża się. Służby terenowe Wód Polskich są w stałym kontakcie z Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bardzie oraz z właścicielem elektrowni wodnej w Przyłęku.

Na terenie administrowanym przez Wody Polskie we Wrocławiu obecnie nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne. Stany wód na wodowskazach środkowej Odry, poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej, układają się głównie w strefie stanów średnich i lokalnie wysokich. Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich i miejscami niskich lub ostrzegawczych.

Na rzekach w regionie lokalnie występują zjawiska lodowe w postaci lodu brzegowego lub śryżu. 

Aktualne komunikaty dotyczące bieżącej sytuacji hydrologicznej w regionie można śledzić tutaj:

https://wroclaw.wody.gov.pl/sytuacja-hydrologiczno-nawigacyjna


 AKTUALIZACJA 11.02.2021:

Pracownicy Wód Polskich monitorują i analizują sytuację w całym regionie administrowanym przez RZGW we Wrocławiu. Tak jest między innymi przy jazie Przyłęk na Nysie Kłodzkiej niedaleko Barda. Ponieważ zator wywołany nadmiarem śryżu występuje w rejonie tamtejszej Małej Elektrowni Wodnej, to zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym - właściciel tego obiektu jest zobowiązany do dbania o prawidłowy przepływ wody w rzece na tym odcinku. We wtorek doszło do spotkania pracowników Wód Polskich Nadzoru Wodnego w Kłodzku z właścicielem MEW tej sprawie. Na miejsce sprowadzono ciężki sprzęt, w celu udrożnienia zatoru. Sytuacja jest stabilna i nie ma zagrożenia niebezpieczeństwem zalania przyległych terenów. Poziom wody na wodowskazie Bardo od kilku dni utrzymuje się na tym samym poziomie, poniżej stanu alarmowego, a przepływy wody w Nysie Kłodzkiej maleją.

NysaKlodzkaZimaPrzylekBardo
Nysa Kłodzka 11 lutego po udrożnieniu rzeki w miejscowości Przyłęk koło Barda. Fot. Wody Polskie.

Aktualne komunikaty dotyczące bieżącej sytuacji hydrologicznej w regionie można śledzić tutaj:

https://wroclaw.wody.gov.pl/sytuacja-hydrologiczno-nawigacyjna


AKTUALIZACJA 09.02.2021:

W regionie obecnie obowiązuje jedno ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W związku z niskimi temperaturami oraz występującymi zjawiskami lodowymi na Nysie Kłodzkiej we wsi Przyłęk koło Barda, możliwe jest lokalne pojawienie się zatoru na rzece. W zależności od dalszej sytuacji meteorologicznej Wody Polskie w porozumieniu ze służbami terenowymi będą podejmować natychmiastowe działania związane z ograniczaniem ewentualnych negatywnych skutków zjawiska.

Odra na odcinku skanalizowanym jest wolna od lodu, na jej fragmentach można zaobserwować śryż oraz lód w polach międzyostrogowych, miejscami (w śluzach, kanałach i awanportach) mogą występować zjawiska lodowe w postaci pokrywy lodowej, do 15 cm grubości. Występujące zjawiska lodowe nie zagrażają funkcjonowaniu i bezpieczeństwu budowli piętrzących i nie powodują podpiętrzenia wody w korytach rzecznych. Pokrywa lodowa występuje na wszystkich zbiornikach retencyjnych. W gotowości do prowadzenia akcji przeciwlodowej pozostaje lodołamacz Borsuk, stacjonujący na stopniu wodnym Brzeg Dolny na Odrze. Od 10 lutego dla żeglugi zamknięty zostanie odcinek Odrzańskiej Drogi Wodnej od stopnia wodnego Rędzin do ujścia Nysy Łużyckiej.

NysaKlodzkaPrzylek
Nysa Kłodzka w rejonie jazu Przyłęk. Fot. Wody Polskie.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.