W czwartek, 25 lutego, w Nysie w województwie opolskim doszło do uroczystego podpisania listu intencyjnego na rzecz realizacji projektu pod nazwą "Bezpieczna Mora". Dzięki temu po zrealizowaniu zadania zwiększy się ochrona mieszkańców, mienia i infrastruktury zlokalizowanej w obrębie rzeki Mora narażonej na częste występowanie wezbrań. W przedsięwzięcie zaangażowali się Powiat Nyski, Gmina Nysa, Gmina Głuchołazy przy udziale Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Sygnatariuszami listu intencyjnego w tej sprawie są: Andrzej Kruczkiewicz - Starosta Powiatu Nyskiego, Damian Nowakowski - Wicestarosta Powiatu Nyskiego, Kordian Kolbiarz - Burmistrz Nysy, Roman Sambor - Zastępca Burmistrza Głuchołaz oraz Sławomir Janik - Dyrektor Wód Polskich Zarządu Zlewni w Nysie.

Strony deklarują przystąpienie w latach 2021-22 do wspólnej realizacji projektu pod nazwą "Bezpieczna Mora", polegającego na opracowaniu analizy zagrożenia powodziowego pod kątem wdrożenia programu inwestycyjnego przebudowy koryta rzeki Mora, przepływającej przez tereny gmin Powiatu Nyskiego - Głuchołazy i Nysa oraz określenia zakresu i kosztów tego przedsięwzięcia.

Wody Polskie deklarują, że na podstawie wyników tej analizy poczynią starania w celu możliwie najszybszej realizacji inwestycji na rzecz wzmocnienia ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców regionu nad rzeką Mora, która jest prawym dopływem Białej Głuchołaskiej, przepływa przez Przedgórze Paczkowskie, a swoje źródło ma w północno-wschodnim krańcu Gór Złotych w Czechach.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.