Od kilku tygodni we Wrocławiu trwają intensywne wiosenne prace przygotowawcze do letniego sezonu na Odrze. Po mroźnej i śnieżnej zimie przygotowania szlaku wymagają zwiększonych nakładów pracy. Jednocześnie cały czas pracownicy Wód Polskich prowadzą czynności związane z konserwacjami i przeglądami budowli, obiektów hydrotechnicznych wspierających zabezpieczenie przed przeciwpowodzią i suszą oraz porządkują nabrzeża i wały Odry w stolicy Dolnego Śląska.

W ostatnich dniach przeprowadzano pomiary koryta Odry, tzw. sondowanie, służące  wyznaczeniu głębokości tranzytowej, czyli najmniejszej głębokości szlaku żeglownego, na którą może wypłynąć statek. Jest to niezbędna informacja dla armatorów przed rozpoczęciem każdego rejsu na danym odcinku rzeki. Działanie jest wykonywane przy pomocy sondy elektronicznej lub ręcznej dla uzyskania optymalnych wyników.

Kolejny wiosennym działaniem było udrożnienie kanału dolnego śluzy Mieszczańskiej, a w tym tygodniu udrożniony będzie również odcinek szlaku przy kładce Piaskowej. Nasze służby będą usuwały także konary drzew przy jazie Macieja i śluzie Piaskowej. Następnie w kolejnym etapie zajmą się udrożnieniem dolnego kanału śluzy Szczytniki.

Pracownicy Zarządu Zlewni we Wrocławiu są w trakcie wymiany oznakowania na Śródmiejskim Węźle Wodnym, przystosowując ten odcinek do żeglugi nocnej. Na śluzach trwają przeglądy i prace konserwacyjne napędów. Prowadzone są też liczne prace porządkowe na terenach obiektów hydrotechnicznych śluz i jazów oraz wspomniane działania interwencyjne zgłaszane przez mieszkańców na terenach położonych wzdłuż rzeki Odry na Wrocławskim Węźle Wodnym.

Warto przypomnieć, że dzięki oddaniu do użytku śluzy Mieszczańskiej w sierpniu 2020 roku - możliwe jest obecnie opłynięcie pętlą całego szlaku Wrocławskiego Węzła Wodnego i znaczne skrócenie czasu pokonania trasy ze Śródmiejskiego Węzła Wodnego w stronę śluz Różanka, Rędzin czy śluzy Miejskiej. Z obiektu, który był czynny w weekendy od piątku do niedzieli w godzinach od 10 do 18 w minionym sezonie skorzystało aż 400 jednostek o napędzie motorowym, co pokazuje jaką popularnością cieszy się rekreacja wodna we Wrocławiu.

Niestety wykonywanie prac przygotowawczych do sezonu letniego jest regularnie przerywane na realizację działań porządkowych związanych z interwencjami dotyczącymi zaśmieconych terenów rekreacyjnych. Śmieci masowo pojawiają się w ekosystemach wodnych i od wód zależnych w całej Polsce. Pracownicy Wód Polskich przywiązują dużą uwagę do tego problemu, porządkują nabrzeża, wały przeciwpowodziowe i tereny obiektów hydrotechnicznych, także aktywnie uczestniczą  w wielu akcjach sprzątania wód. Taka strategia jest realizowana również na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu, zwłaszcza na terenie Dolnego Śląska i jego stolicy, zgodnie z promowanym przez nas hasłem "Szanuj wodę, bo wody to nie śmietnik!".

 

 

kanalmiejskismieci2021
Nabrzeże kanału miejskiego nad Odrą we Wrocławiu. Fot. Arkadiusz Kubiaczyk.

Dolny Śląsk jest miejscem, gdzie problem zanieczyszczania wód i zaśmiecania terenów przyległych występuje na bardzo dużą skalę. Przykładowo - tylko na odcinku jednego kilometra nabrzeża we Wrocławiu w rejonie kanału miejskiego, w sezonie wiosenno-letnim po weekendzie - zbierana jest ponad tona śmieci! W celu przeciwdziałania temu zjawisku Wody Polskie angażują się w liczne proekologiczne akcje. Dla dobrej współpracy na rzecz utrzymania czystości i porządku obiektach hydrotechnicznych i terenach nadrzecznych oraz w sąsiedztwie zbiorników wodnych, wrocławskie Wody Polskie zawarły porozumienie z lokalnymi samorządami. W ramach dobrych praktyk podejmowane są wspólne akcje także w zakresie prac na wałach przeciwpowodziowych czy nabrzeżach akwenów, które są popularnymi miejscami rekreacji dla mieszkańców całego regionu.

Pracownicy Wód Polskich regularnie patrolują tereny najczęściej zaśmiecane i w miarę możliwości sami usuwają odpady. Sprzątanie śmieci każdorazowo odbywa się również w związku z przeprowadzaniem planowych prac utrzymaniowych czy konserwacji wałów, co zwykle ma miejsce kilka razy w roku. Tylko od początku 2021 roku teren Kanału Miejskiego od mostu Trzebnickiego do wiaduktu kolejowego sprzątany był około 16 razy. Kilka razy sprzątany był teren wału i międzywala na tej długości. Jednocześnie prowadzone są akcje porządkowania terenów nadrzecznych w innych punktach miasta. Przy pracach uczestniczy od 2 do 5 osób – pracownicy utrzymania szlaku żeglownego oraz pracownicy śluzy Mieszczańskiej i Opatowice. Prace te są wykonywane zwykle na początku tygodnia – poniedziałek, wtorek czasami dodatkowo w piątki. Należy tutaj wspomnieć, że priorytetowymi zadaniami Wód Polskich jest ochrona przed powodzią i suszą mieszkańców i ich mienia, a nasi pracownicy są wyspecjalizowanymi w wąskich dziedzinach hydrologami, specjalistami obsługującymi skomplikowane urządzenia przeciwpowodziowe. Mimo odpowiedzialnych funkcji i specjalistycznych kompetencji regularnie sprzątają zaśmiecane tereny.

Na kanałach naszych mediów społecznościowych promujemy hasła #SzanujWodę i #WodyToNieŚmietnik!. Pomagamy w organizacji i angażujemy się również w oddolne akcje sprzątania, w których często poza godzinami pracy w weekendy udział biorą nasi pracownicy. Od 2018 roku pracownicy Wód Polskich we Wrocławiu przeprowadzili ponad 40 akcji społecznych i edukacyjnych, podczas których zebrano ponad 150 ton śmieci. Niestety teren Kanału Miejskiego jest najbardziej zanieczyszczanym odcinkiem Odry we Wrocławiu. Spożywanie alkoholu i śmiecenie w miejscach newralgicznych odbywa się najczęściej w weekendy i w porze nocnej, poza pracą naszych służb. Apelujemy  do świadków o zgłaszanie takich zdarzeń Policji lub Straży Miejskiej Wrocławia.

Warto podkreślić, że w ramach dobrych praktyk Wody Polskie RZGW we Wrocławiu realizują wiele partnerstw i porozumień z lokalnymi gminami. Tylko od momentu utworzenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, czyli od 1 stycznia 2018 roku, na obszarze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawarto porozumienia w sprawie określenia warunków technicznych i finansowych dotyczących stałego utrzymania porządku i czystości w bezpośrednim sąsiedztwie rzek i akwenów z 40 lokalnymi gminami, w tym kilkunastoma z okolic Legnicy czy Świdnicy.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu