Trwają prace związane z modernizacją zabezpieczeń przeciwpowodziowych zlokalizowanych nad Widawą. Dzięki tej inwestycji dodatkowo wzmocniona zostanie ochrona mieszkańców aglomeracji wrocławskiej przed falą wezbraniową na rzece, która jest dopływem Odry.

Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych - intensywnych opadów deszczu i wysokich stanów wód jesienią 2020 roku oraz zjawisk lodowych zimą 2021 roku - prace były okresowo wstrzymywane. Teraz trwają już bez żadnych przeszkód. Obecnie w okolicach Kiełczowa, Kiełczówka i Krzykowa pod Wrocławiem wykonywane są roboty dotyczące nasypów konstrukcji wału oraz konstrukcji drogowych, pełniących funkcję wału. Równocześnie trwają prace przy wykonywaniu jazu Przerowa oraz przepustów wałowych i drogowych w rejonie Kiełczowa, Kiełczówka, Śliwic i Wilczyc. W samym Kiełczówku prowadzone są prace związane z przesunięciem sieci wodociągowej. W tej samej miejscowości oraz w Kiełczowie robotnicy zajmują się także pracami na skarpach i koronach nasypów.

Docelowo, w skład budowli hydrotechnicznych, chroniących mieszkańców gmin Czernica, Długołęka i Wrocław przed powodzią, wejdą między innymi: nowe wały przeciwpowodziowe wzdłuż prawego i lewego brzegu Widawy; poszerzone i podwyższone korpusy wałów; uszczelnione istniejące obwałowania na lewym brzegu oraz budowa, remont i konserwacja rowów i drenaży odwodnieniowych. Dodatkowo w obrębie miejscowości Dobrzykowice w gminie Czernica powstanie 6 niewielkich oczek wodnych o łącznej powierzchni około 0,6 hektara, służących jako siedliska rozrodcze płazów.

Wszystkie prace w ramach inwestycji są prowadzone pod stałym nadzorem przyrodniczym, który czuwa nad prawidłową realizacją robót budowlanych, ograniczając ich wpływ na środowisko naturalne i zalecając dodatkowe działania łagodzące. Teren budowy został między innymi zabezpieczony płotkami herpetologicznymi, co zapobiega wchodzeniu płazów na ten obszar oraz umożliwia im bezpieczny rozwój.

W ramach działań planowane są także kompensacje przyrodnicze w postaci nasadzeń drzew i odtworzenia płatów siedliska lasu łęgowego. Nasadzenia będą prowadzone na terenie gmin Długołęka, Oleśnica oraz Wrocław. W sprawie naszadzeń w granicach administracyjnych Wrocławia Wody Polskie podpisały niedawno umowę z Zarządem Zieleni Miejskiej. Nasze gospodarstwo jest również otwarte na zgłoszenia od okolicznych mieszkańców i w odpowiedzi na ich wnioski podjęło działania projektowe, dzięki którym udało się zachować dwa jesiony o wymiarach pomników przyrody oraz aleję dębów między ul. Jagodową w Wilczycach, a ul. Sielską w Kiełczowie.

Inwestycja jest realizowana od 2020 roku w ramach zadania pod nazwą „WWW Widawa – przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią, gm. Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław”. Wykonawcą jest firma Skanska, która przeprowadzi prace za 92 mln złotych. To element Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, współfinansowany z funduszy Budżetu Państwa i Banku Światowego. Zakończenie prac według wstępnego harmonogramu jest planowane na koniec 2022 roku.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej PGW WP RZGW we Wrocławiu.

JRPOPDOW Logotypy Bez UE