Wody Polskie kontynuują realizację zadania związane ze zwiększeniem ochrony przeciwpowodziowej Kotliny Kłodzkiej. Prace podzielone są na kilka etapów. Obecnie realizowana jest budowa 4 polderów przeciwpowodziowych (Boboszów – rzeka Nysa Kłodzka, Roztoki Bystrzyckie – potok Goworówka, Szalejów Górny – rzeka Bystrzyca, Krosnowice – potok Duna). Trwają również prace nad modernizacją istniejącej infrastruktury w dziewięciu miejscowościach Kotliny Kłodzkiej. Planowane są również dalsze działania dla podniesienia bezpieczeństwa powodziowego regionu.

W ramach drugiego etapu prac związanych z modernizacją infrastruktury na terenach zurbanizowanych w 2022 roku planowane są działania w 9 miejscowościach: Duszniki-Zdrój, Szczytna, Polanica-Zdrój, Stronie Śląskie, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Długopole-Zdrój, Bystrzyca Kłodzka oraz Kłodzko.

Zakres planowanych robót obejmuje m. in.: umocnienia brzegów narzutem kamiennym w miejscach podatnych na erozję brzegową, umocnienia dna gurtami w miejscach podatnych na erozję denną, wycięcie drzew w miejscach tego wymagających (wąskie gardła), likwidację wąskich gardeł dla przepływu wód powodziowych w miejscach gdzie istnieje taka możliwość, remont/odbudowę/przebudowę murów oporowych, udrożnianie koryt, wykonanie murów regulacyjnych, udrożnienie mostów lub/i zabezpieczanie dna pod mostami, remont jazów i progów, budowę zapór przeciwrumowiskowych, budowę otwartego kanału ulgi w Dusznikach-Zdrój, budowę przepławek przy jazie w Kłodzku i kanale młynówki w Lądku-Zdrój.

Prace mają na celu odtworzenie funkcjonalności zabudowy regulacyjnej i dostosowanie jej do warunków przejścia tzw. wody brzegowej, mieszczącej się w istniejących korytach rzek i potoków. W wyniku planowanych prac poziom ochrony obszarów zabudowanych zostanie istotnie podniesiony.

Inwestycja będzie podzielona na 3 zadania:

 • 2B.1/1 – ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej – Międzylesie, Długopole – Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko.

 • 2B.2/1 – ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Białej Lądeckiej i potoku Morawki: Stronie Śląskie, Lądek Zdrój.

 • 2B.2./2 – ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i Kamiennego Potoku: Duszniki Zdrój, Szczytna, Polanica Zdrój.

W ramach zaplanowanego etapu ochrony biernej mają być prowadzone prace polegające na budowie, przebudowie i odtworzeniu istniejących budowli regulacyjnych wraz z obiektami związanymi z nimi technicznie. W związku z tym inwestycje będą obejmować szereg działań, m. in.:

 • prace związane z murami brzegowymi, w tym działania mające na celu poprawę stanu technicznego istniejących murów lub budowa nowych, przystosowanie ich do przechodzenia wyższych fal powodziowych, a tym samym zwiększenie obszaru chronionego przed zalaniem,

 • udrożnienie koryt poprzez usunięcie odsypisk, w celu zwiększenia ich przepustowości,

 • umocnienie skarp koryt polegające na profilowaniu brzegów i umocnieniu ich narzutem kamiennym,

 • remont oraz modernizację wałów przeciwpowodziowych w celu odtworzenia ich stanu pierwotnego,

 • prace związane z obiektami mostowymi i kładkami, w tym udrożnienie świateł mostów w wybranych miastach,

 • remont umocnień brzegowych,

 • kształtowanie odcinków ujściowych poprzez wyrównywanie skarp i dna koryta,

 • budowę drenaży odwadniających mury brzegowe,

 • przebudowę progów piętrzących na bystrza kamienne oraz budowę przepławek

  i kanałów migracyjnych, co zapewni ciągłość ichtiologiczną,

 • przebudowę jazów oraz budowę kanału ulgi,

 • budowę zapór przeciwrumowiskowych.

Obecnie trwają procedury dotyczące uzgodnień wodnoprawnych, finalizowana jest dokumentacja geologiczno-inżynierska, projekt budowlany oraz opracowywane są dokumenty przetargowe. Modernizacja ma ruszyć na wiosnę 2022 r. i zakończyć się w 2023 r. Wszystkie zadania będą realizowanie jednocześnie, zarówno co do czasu trwania procedury przetargowej, jak i fazy realizacyjnej.

Na etapie prac projektowych do absolutnego minimum ograniczona została ingerencja we własność prywatną. Prace nie będą wiązały się z wysiedleniami (tj. opuszczeniem miejsca zamieszkania).

Plan ochrony biernej Kotliny Kłodzkiej zakłada optymalne działania, jakie można podjąć dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenach zurbanizowanych regionu. Obszar realizacji projektu w dolinie Nysy Kłodzkiej, Białej Lądeckiej, Bystrzycy Dusznickiej cechuje się bowiem zwartą zabudową mieszkalną, gospodarczą, komunikacyjną i uzdrowiskową usytuowaną głównie wzdłuż rzek.

W niektórych miejscowościach, ze względu na ciasną zabudowę oraz specyfikę remontowanych obiektów, część prac będzie wykonywana w warunkach czasowego (lub trwałego) zajęcia terenów prywatnych zlokalizowanych bezpośrednio przy rzekach, na potrzeby realizacji robót. W takich przypadkach wszystkim właścicielom nieruchomości z tego tytułu będą przysługiwały odszkodowania.

Zasady dokonywania zajęć czasowych bądź trwałych będą zawsze indywidulanie konsultowane bezpośrednio z właścicielami nieruchomości, zarówno podczas prowadzonych badań socjoekonomicznych, bezpośrednich rozmów (z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemicznym) oraz konsultacji społecznych.

Na każdym etapie prac Wody Polskie współpracują z przedstawicielami władz. Informują również  mieszkańców na bieżąco o prowadzonych działaniach (strona: wroclaw.wody.gov.pl).

Dla wszystkich zadań inwestycyjnych zostaną opracowane specjalne Plany Pozyskania Nieruchomości, które szczegółowo określą powyższe działania, tak aby w możliwie  maksymalnym stopniu uniknąć zajęć terenów prywatnych, a tam gdzie nie będzie to możliwe, określić sposoby działań, zapewniających niezbędną kompensację negatywnych socjoekonomicznych skutków realizacji danego kontraktu, w tym ewentualnego zajęcia nieruchomości. Dokumenty te zostaną podane  konsultacjom społecznym, o czym Wody Polskie powiadomią m. in. poprzez publikację  obwieszczenia w prasie regionalnej z informacjami i zaproszeniem do zgłaszania uwag przez czas ok. 3 tygodni. Uwagi będzie można zgłaszać online, telefonicznie lub listownie. Po tym czasie  odbędzie się również   podsumowujące spotkanie konsultacyjne – webinarium, w którym mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani. Po zakończeniu całego procesu konsultacji powstanie raport, który będzie stanowił załącznik do Planów Pozyskania Nieruchomości. Cały proces potrwa ok. 12 tygodni. Rozpoczęcie zaplanowano na listopad 2021r.

Od 2 do 27 lipca zaplanowane są konsultacje społeczne dotyczące Planów Zarządzania Środowiskiem. Konsultacje dokumentów dla poszczególnych trzech zadań rozpoczną się z początkiem lipca tego roku. Po 20 lipca odbędą się podsumowujące spotkania on-line (webinaria), do udziału w których zapraszamy mieszkańców poszczególnych miejscowości. Obwieszczenia w tej sprawie zostaną opublikowane w lokalnej prasie Euroregio Glaciensis oraz na portalu www.dkl24.pl. Dodatkowo pełną informację na temat planowanych inwestycji mieszkańcy znajdą na stronie PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w zakładce „Stop Powodzi!”. Instytucjami wskazanymi do kontaktu są:

 • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 • Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły

Harmonogram konsultacji

harmonogram konsultacji

2B 1/1 – ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej: Międzylesie, Długopole – Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko;

2B 2/1 – ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Białej Lądeckiej i potoku Morawa – Stronie Śląskie, Lądek Zdrój;

2B 2/2 - ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i Kamiennego Potoku - Duszniki Zdrój, Szczytna, Polanica Zdrój.

Projekt ochrony biernej Kotliny Kłodzkiej poddany był konsultacjom społecznym pod koniec 2019 roku. Zgłoszono wówczas propozycje dodatkowych rozwiązań uwzględniających potrzeby lokalnych społeczności, jak również wynikających z unikalnego charakteru miejscowości tego regionu. Część propozycji będzie zrealizowana, wśród nich znajduje się m.in. budowa kanału ulgi wraz z budową mostu zapewniającego dojazd do budynków Muzeum Papiernictwa, budowa wału przeciwpowodziowego zabezpieczającego komunalną oczyszczalnię ścieków w Polanicy-Zdroju, zapory przeciwrumowiskowe na Bystrzycy Dusznickiej w celu zabezpieczenia Dusznik-Zdroju i Polanicy-Zdroju, profilowanie terenu pod plażę w Bystrzycy Kłodzkiej oraz budowa schodów do rzeki w Kłodzku, wraz zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych na potrzeby ścieżek dydaktycznych.

Jednocześnie Wody Polskie pracują nad kolejnym etapem inwestycji przeciwpowodziowych  w Kotlinie Kłodzkiej, obejmujących tereny niezurbanizowane. Ze względu na swoją specyfikę, teren ten należy do najbardziej zagrożonych powodzią, dlatego konieczna jest kontynuacja działań dla zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej blisko 160 tys. mieszkańców Kotliny Kłodzkiej, jak również dla ochrony zabytków, infrastruktury oraz unikalnych siedlisk fauny i flory tego terenu. Dlatego też w maju tego roku zrealizowane zostały konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym Szczegóły można znaleźć na stronie www.stoppowodzi.pl (stoppowodzi.pl/projekty-apzrp/).

Inwestycje dotyczące ochrony czynnej i biernej na Ziemi Kłodzkiej realizowane są przez Wody Polskie w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) przy zaangażowaniu środków budżetu państwa, środków unijnych, Banku Światowego oraz Banku Rozwoju Rady Europy.

Więcej informacji o projekcie w zakładce Stop powodzi na stronie wroclaw.wody.gov.pl oraz na stronie projektu: odrapcu.pl/inwestycje/kotlina-klodzka.

mapa ochrona kotliny kłodzkiej

Załącznik: OCHRONA BIERNA KOTLINY KŁODZKIEJ - mapa

JRPOPDOW Logotypy