Od 2 do 27 lipca zaplanowane są konsultacje społeczne dotyczące Planów Zarządzania Środowiskiem. Konsultacje dokumentów dla poszczególnych trzech zadań rozpoczną się z początkiem lipca tego roku. Po 20 lipca odbędą się podsumowujące spotkania on-line (webinaria), do udziału w których zapraszamy mieszkańców poszczególnych miejscowości. Obwieszczenia w tej sprawie zostaną opublikowane w lokalnej prasie Euroregio Glaciensis oraz na portalu www.dkl24.pl. Dodatkowo pełną informację na temat planowanych inwestycji mieszkańcy znajdą na stronie PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w zakładce „Stop Powodzi!”. Instytucjami wskazanymi do kontaktu są:

  • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

  • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

  • Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły

Harmonogram konsultacji

harmonogram konsultacji

2B 1/1 – ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej: Międzylesie, Długopole – Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko;

2B 2/1 – ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Białej Lądeckiej i potoku Morawa – Stronie Śląskie, Lądek Zdrój;

2B 2/2 - ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i Kamiennego Potoku - Duszniki Zdrój, Szczytna, Polanica Zdrój.

 

Punkt Konsultacyjny rusza od 5 lipca 2021

Biuro Terenowe Inżyniera

ul. Henryka Sienkiewicza 10A

57-500 Bystrzyca Kłodzka

Przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek

w godz. 13.00-16.00

 

Obwieszczenia dotyczące rozpoczynających się właśnie konsultacji dotyczących Planów Zarządzania Środowiskiem są dostępne na stronie internetowej wrocławskich Wód Polskich w zakładce NASZE DZIAŁANIA.

https://wroclaw.wody.gov.pl/nasze-dzialania/projekt-ochrony-przeciwpowodziowej-w-dorzeczu-odry-i-wisly-obwieszczenia

Projekt ochrony biernej Kotliny Kłodzkiej

Projekt zakładający modernizację infrastruktury hydrotechnicznej w 9 miastach Kotliny Kłodzkiej poddany był konsultacjom społecznym pod koniec 2019 roku. Zgłoszono wówczas propozycje dodatkowych rozwiązań uwzględniających potrzeby lokalnych społeczności, jak również wynikających z unikalnego charakteru miejscowości tego regionu. Część propozycji będzie zrealizowana, wśród nich znajduje się m.in. budowa kanału ulgi wraz z budową mostu zapewniającego dojazd do budynków Muzeum Papiernictwa, budowa wału przeciwpowodziowego zabezpieczającego komunalną oczyszczalnię ścieków w Polanicy-Zdroju, zapory przeciwrumowiskowe na Bystrzycy Dusznickiej w celu zabezpieczenia Dusznik-Zdroju i Polanicy-Zdroju, profilowanie terenu pod plażę w Bystrzycy Kłodzkiej oraz budowa schodów do rzeki w Kłodzku, wraz zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych na potrzeby ścieżek dydaktycznych.

Jednocześnie Wody Polskie pracują nad kolejnym etapem inwestycji przeciwpowodziowych  w Kotlinie Kłodzkiej, obejmujących tereny niezurbanizowane. Ze względu na swoją specyfikę, teren ten należy do najbardziej zagrożonych powodzią, dlatego konieczna jest kontynuacja działań dla zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej blisko 160 tys. mieszkańców Kotliny Kłodzkiej, jak również dla ochrony zabytków, infrastruktury oraz unikalnych siedlisk fauny i flory tego terenu. Dlatego też w maju tego roku zrealizowane zostały konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym Szczegóły można znaleźć na stronie www.stoppowodzi.pl / stoppowodzi.pl/projekty-apzrp/.

Inwestycje dotyczące ochrony czynnej i biernej na Ziemi Kłodzkiej realizowane są przez Wody Polskie w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) przy zaangażowaniu środków budżetu państwa, środków unijnych, Banku Światowego oraz Banku Rozwoju Rady Europy.

Więcej informacji o projekcie w zakładce Stop powodzi na stronie wroclaw.wody.gov.pl  oraz na stronie projektu: odrapcu.pl/inwestycje/kotlina-klodzka