Wody Polskie zakończyły kontrolę korzystania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu z przelewów burzowych na terenie Wrocławia, działając na podstawie art. 335 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 334 pkt ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne oraz upoważnienia dyrektora Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W wyniku kontroli złożono zawiadomienia na policję i do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu o popełnieniu wykroczenia.

MPWiK we Wrocławiu nie posiada pozwoleń wodnoprawnych na korzystanie z dwudziestu przelewów burzowych, czyli na usługi wodne w zakresie wprowadzania do wód powierzchniowych rzek Odry, Ślęzy i Oławy mieszaniny ścieków i wód opadowych.

Na podstawie kontroli zarządzono między innymi:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu jest zobowiązane do złożenia - do PGW Wody Polskie - kompletnych wniosków w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych.

- niezwłocznego powiadamiania odpowiedniego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej o każdym wypadku wprowadzenia mieszaniny ścieków i wód opadowych z przelewów burzowych za pomocą istniejących wylotów – każdorazowo w terminie trzech dni od zaistnienia takiego zdarzenia.

Zwracamy uwagę, iż zgodnie z art. 476 ust. 1 ustawy Prawo wodne – kto bez wymaganej zgody wodnoprawnej albo z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym korzysta z wody lub wykonuje urządzenia wodne albo inne czynności wymagające pozwolenia wodnoprawnego podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.