Kolejne postępy związane z rozbudową wałów przeciwpowodziowych Nowej Soli mogą obserwować odwiedzający gminy Nowa Sól oraz Otyń w województwie lubuskim. Wzdłuż dwóch tamtejszych rzek - Odry i Czarnej Strugi - powstają nowe umocnienia, które od 2023 roku będą dodatkowo wzmacniały ochronę ponad 43 tysięcy mieszkańców i lokalnej infrastruktury, zabezpieczając przed falą wezbraniową na obszarze 22 km kwadratowych.

Inwestycja ma na celu rozbudowę istniejącego i budowę nowego wału na lewym brzegu Odry, powyżej ujścia Czarnej Strugi na odcinku o długości ponad 2,5 km. W jej ramach odbywa się także rozbudowa wałów Czarnej Strugi na długości ponad 7,5 km oraz przebudowa przepustów i przejazdów wałowych. W dolnym biegu tej drugiej rzeki planowana jest także budowa wału przegradzającego dolinę ze śluzą wałową i przepompownią. Przedsięwzięcie jest prowadzone ze szczególnym poszanowaniem nadrzecznej przyrody i zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Zakładane są między innymi nasadzenia kompensacyjne drzew i krzewów na terenach wskazanych przez miasto oraz nasadzenia roślinności wodnej i kształtowanie nowych siedlisk dla ryb. Obecnie stan zaawansowania robót oceniany jest na blisko 25 procent.

- To jedna z kluczowych inwestycji, które w najbliższych latach znacznie wzmocnią stopień bezpieczeństwa ochrony przeciwpowodziowej w południowo-zachodniej Polsce. Bezpieczeństwo mieszkańców doliny Odry to jeden z głównych priorytetów naszej działalności, biorąc pod uwagę fakt, jak bardzo dużo miejscowości ucierpiało podczas powodzi tysiąclecia w 1997 roku i kolejnej w 2010. Dzięki realizowanemu przedsięwzięciu wiele tysięcy mieszkańców Nowej Soli, ale także pracownicy prężnie rozwijających się w tym regionie zakładów produkcyjnych, będzie mogło czuć się o wiele bezpieczniej - mówi Mariusz Przybylski, dyrektor Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W ramach aktualnie prowadzonych prac, na odcinku około 1,5 km rzeki Odry od ogródków działkowych do ujścia Czarnej Strugi, trwa budowa lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego, która jest w fazie końcowej. Zakończono większość robót związanych z humusowaniem i obsiewem trawą, gotowy jest też przepustu wałowy nr 08. Na odcinku o długości około 1,2 km, od strony basenu portowego na północ w dół rzeki, zakończono usuwanie worków z piaskiem pozostałych po wcześniejszych akcjach przeciwpowodziowych. Trwa rozbudowa nasypu korpusu wału, a w niektórych miejscach robotnicy prowadzą już humusowanie i obsiewanie skarp. Zakończono także budowę konstrukcji żelbetowych murów oporowych na odcinku ponad 100 m.

Natomiast w ramach robót na rzece Czarna Struga wykonano między innymi budowę obwałowań na odcinku od mostu w Lubieszowie do mostu drogi S3. Rozpoczęły się też działania od mostu na drodze S3 w dół rzeki - do rejonu osiedla Konstytucji. Trwa tu budowa nasypu i likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci na brzegach. Rozpoczęto także realizację obwałowań na odcinku 3 km, od nowego wału Odry w górę rzeki. Jednocześnie wykonawca prowadzi prace w zakresie formowania nasypów - lewostronnego i prawostronnego wału cofkowego Czarnej Strugi - na odcinku ponad 2 km.

Przypomnijmy, że wykonawcą zadania jest chińska spółka Sinohydro Limited. Inwestycja jest realizowana przez Wody Polskie w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły oraz współfinansowana z funduszy Banku Światowego i budżetu państwa. Wartość kontraktu opiewa na 144 mln złotych.

 WodyPolskieWałOdraNowaSól
Ukończony fragment wałów Odry w rejonie Nowej Soli. Fot. Wody Polskie.

WodyPolskieMuryOporoweOdraNowaSól
Budowa murów oporowych nad Odrą w Nowej Soli. Fot. Wody Polskie.

InfografikaNowaSolm
Mapa lokalizacji głównych elementów zadania. Fot. Wody Polskie.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.

JRPOPDOW Logotypy Bez UE