Latem tego roku przedstawiciele Wód Polskich Zarządu Zlewni w Lesznie dokonali końcowego odbioru zadania, którym była budowa jazu Dzięczyna na rzece Rów Polski w gminie Poniec w województwie wielkopolskim. Celem tej inwestycji, zrealizowanej w ramach Programu Kształtowania Zasobów Wodnych na terenach rolniczych, jest przeciwdziałanie postępującemu zjawisku suszy glebowej na tym obszarze.

Wykonawcą prac, zrealizowanych w miejscowości Dzięczyna w gminie Poniec w powiecie gostyńskim, był Zakład Usług Melioracyjnych i Kanalizacyjnych Drenbud z Poznania, który rozpoczął roboty budowlane w listopadzie 2020 roku. Nowy, trzyprzęsłowy jaz żelbetowy o łącznym świetle 6,0 metrów i wysokości piętrzenia do 1,82 metra umożliwia retencjonowanie wody w korycie rzeki, a przepławka pozwola na migrację ryb w okresie utrzymywania piętrzenia na jazie.

Retencja korytowa od jazu Dzięczyna do następnego jazu będzie się odbywać na długości ponad 5 kilometrów rzeki Rów Polski wyniesie łącznie ponad 61 000 m3. Bezpośrednie oddziaływanie na wodę gruntową w sąsiedztwie rzeki na terenie miejscowości Dzięczyna oraz Rokosowo i Pudliszki aż po miejscowość Poniec to łączny obszar o powierzchni 230 ha. Całkowity koszt inwestycji, która w całości finansowana była w ramach środków własnych Wód Polskich, wyniósł 2 mln 762 tysiące złotych.

Nadrzędnym zadaniem budowli jest gromadzenie wody w korycie rzeki Rów Polski, a tym samym zwiększenie poziomu wód gruntowych na przyległych terenach rolniczych. Obiekt pośrednio może być traktowany jako pierwszy z etapów wdrażanych przez Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie w celu zrealizowania budowy zbiornika wodnego w Rokosowie, co kompleksowo wpłynie na poprawę warunków retencjonowania wód w całym regionie.

Na obszarze całego kraju Wody Polskie wdrażają Program Kształtowania Zasobów Wodnych na terenach rolniczych wraz z Ministerstwem Infrastruktury oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, samorządami i spółkami wodnymi od 2020 roku. To nowatorskie podejście, realizowane w ramach działań programu Stop Suszy!, które ma na celu poprawę zdolności retencyjnych cieków i obiektów melioracyjnych, przy użyciu jazów, zastawek, przepustów i innych urządzeń.

Dzięki temu w okresach niżówek i niedoborów opadów w określonych miejscach na rzekach i kanałach będzie prowadzone czasowe podpiętrzanie wód przy wykorzystaniu zastawek i innych urządzeń, zapewniające przekierowanie wód do systemów rowów melioracyjnych połączonych z tymi ciekami. W ciągu 3 lat Wody Polskie planują wykonanie 645 inwestycji, dedykowanych terenom rolniczym, na łączną kwotę 155 mln złotych. W ramach Planu przeciwdziałania skutkom suszy i Programu zapobiegania niedoborowi wody - poziom krajowej retencji wód do roku 2030 ma osiągnąć 15% średniego rocznego odpływu. Dziś ten współczynnik jest na poziomie 7%.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.