Przypominamy, że w tym roku, w sezonie żeglugowym, jednostki pływające będą zwolnione z opłat za śluzowanie. Prezydent RP Andrzej Duda pod koniec grudnia 2021 roku podpisał ustawę, która zwalnia z takich opłat jednostki towarowe i turystyczne.

Zgodnie z art. 3 punkt 6 ustawy z dnia 17 listopada 2021 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2368), dodano w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233) art. 568b - od 1 marca do 31 grudnia 2022 roku - zwalnia się z należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz z urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych, podmioty wykonujące czynności, o których mowa w art. 306 ust. 1 ustawy Prawo wodne tj.:

1) przewóz osób statkami pasażerskimi oraz wycieczkowymi;

2) przewóz towarów statkami towarowymi;

3) żeglugę pustych statków towarowych;

4) holowanie lub spław drewna;

5) korzystanie ze śluz lub pochylni;

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze, w tym aktualna informacja żeglugowa znajduje się na stronie wrocławskich Wód Polskich w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Centrum Operacyjnym Wód Polskich RZGW we Wrocławiu w dni robocze w godzinach od 8 do 16 pod numerem telefonu: 71 32 80 587.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.