W dniach 5-6 maja 2022 r. w Magdeburgu na zaproszenie Dyrektora Międzynarodowej Komisji Ochrony Łaby Slavomira Vosiki odbyło się posiedzenie plenarne kierowników delegacji grup roboczych państw: Niemiec, Czech, Austrii i Polski. W naradzie wziął udział przedstawiciel Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zgodnie z powołaniem przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska w 2011 r. do prac Komisji.

Program posiedzenia obejmował zatwierdzenie protokołu uchwał posiedzenia plenarnego MKOŁ przez Prezydenta MKOŁ z dnia 6.10.2021 r., sprawozdanie z ostatniego półrocza działalności MKOŁ przedstawione przez Dyrektora Sekretariatu MKOŁ, sprawozdania kierowników poszczególnych grup roboczych w tym: stan wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej na międzynarodowym obszarze dorzecza Łaby, raport grupy H „Zanieczyszczenie wód spowodowane wypadkami i awariami”, podjęcie uchwał posiedzenia oraz przedstawienie projektu porządku obrad i propozycji przebiegu następnego posiedzenia plenarnego, zaplanowanego w dniach 11-12.10.2022 r. w Pradze.

Ostateczna wersja Aktualizacji (części A) „Międzynarodowego Planu Gospodarowania Wodami  dla obszaru dorzecza Łaby“ 2022 – 2027 została opublikowana w dniu 22.03.2022 na stronie internetowej MKOŁ. Realizowany jest obecnie „Międzynarodowy program pomiarów dla Łaby 2022”, rozpoczęły się już przygotowania projektu programu pomiarów na 2023 rok.                                                                                         

Wyniki międzynarodowego programu pomiarów dla Łaby wykorzystywane są do oceny stanu ekologicznego i chemicznego części wód, oceny kształtujących się tendencji (zarówno w odniesieniu do stężeń, jak też przenoszonych ilości substancji) oraz do kontroli osiągania celów w ramach „Międzynarodowego Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Łaby“. Wyniki monitoringu służą poza tym do  rejestrowania zanieczyszczeń powstałych w wyniku awarii lub o charakterze nadzwyczajnym. Główne zalety programu to pozyskiwanie danych dla całego dorzecza Łaby, prowadzenie długoterminowego monitoringu, coroczna publikacja wyników na stronach internetowych MKOŁ.

Sekretariat MKOŁ zatwierdził strukturę raportu „Ocena hydrologiczna niskich stanów wód 2018 na obszarze dorzecza Łaby”. Rozpoczęto prace przygotowawcze do 20. Magdeburskiego Seminarium Ochrony Wód, które zaplanowane zostało w 2023 r. w Karlsbad.

Kierownicy delegacji MKOŁ zatwierdzili ocenę konsultacji społecznych do projektu Aktualizacji (części A) „Międzynarodowego Planu Gospodarowania Wodami  dla obszaru dorzecza Łaby“ 2022 – 2027. Ocena ta, łącznie z przesłanymi stanowiskami i uwagami społeczeństwa zostanie opublikowana na stronie internetowej MKOŁ. W ramach oceny konsultacji społecznych zgodnie z art. 14 ustęp 1b dotyczących przeglądu istotnych zagadnień gospodarki wodnej dla międzynarodowego obszaru dorzecza Łaby w celu aktualizacji projektu planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (część A) na okres czasu 2022-2027, zostały zidentyfikowane tematy, którymi zajmie się grupa robocza WFD „Ramowa Dyrektywa Wodna” i jej grupy eksperckie. Wyniki prac zostaną następnie przedłożone do wiadomości kierownikom delegacji.

ŁabaMagdeburg2
Panorama Łaby w Magdeburgu. Fot. Sekretariat Międzynarodowej Komisji Ochrony Łaby.

W maju 2022 odbędzie się spotkanie ekspertów w ramach otwarcia rozmów merytorycznych dotyczących realizacji koncepcji zarządzania osadami MKOŁ, wyniki spotkań zostaną przedstawione w październiku 2022 roku.

Na stronie internetowej MKOŁ opublikowany został zaktualizowany w 2021 roku dokument „Przegląd rozwoju jakości sedymentów unoszonych na podstawie wartości indeksu jakości osadów (SQI)” wraz z odpowiednim komentarzem.

Strona niemiecka poinformowała o rozpoczęciu nowego międzynarodowego projektu „Biota 2022”, w ramach którego w okresie od czerwca do września 2022 nastąpi połów ryb, pobranie próbek z analizą zawartości zanieczyszczeń w rybach. Kierownicy delegacji z zadowoleniem przyjęli założenia programu.

Ponadto kierownicy delegacji przyjęli do wiadomości, że w dniu 17.12.2021 r. na stronie internetowej MKOŁ została opublikowana Aktualizacja „Międzynarodowego planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla dorzecza Łaby” (część A) na okres czasu 2022-2027 oraz  wyniki oceny konsultacji społecznych do projektu ww. aktualizacji.

Grupa robocza „Powódź” została poproszona o współpracę z grupami roboczymi „Hydrologia” i „Wody podziemne” o wykonanie analizy z okresu niskich stanów wód od kwietnia 2014 do marca 2021 i przedłożenie aktualnego stanu opracowania na następnej naradzie w październiku 2022 roku.

Na koniec kierownicy delegacji przyjęli do wiadomości przedłożoną analizę rozwoju reżimu przepływu i sezonowości wezbrań powodziowych oraz stanów niskiej wody na Łabie w latach 1931-2010, analiza zostanie umieszczona wkrótce na stronie internetowej MKOŁ.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.