W piątek, 24 czerwca 2022 r. we Frankfurcie nad Odrą, Niemieckie Stowarzyszenie Inżynierów Gospodarki Wodnej, Gospodarki Odpadami i Dziedzictwa Kulturowego w Budownictwie (BWK) Związek Krajowy Brandenburgii i Berlina z udziałem polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM) zorganizowały konferencję BWK-Dzień Odry celem upamiętnienia powodzi tysiąclecia na Odrze w 1997 r. Uczestnikami i prelegentami wydarzenia byli również pracownicy wrocławskich Wód Polskich.

W konferencji wzięli udział eksperci z Polski i Niemiec przedstawiając dotychczasowe osiągnięcia w zakresie ochrony przeciwpowodziowej oraz plany na przyszłość. Wykład otwierający wygłosił Generalny Inspektor (w stanie spoczynku) pan Hans-Peter von Kirchbach, który w tym czasie dowodził oddziałem Bundeswehry (Federalnych Sił Zbrojnych) podczas powodzi w 1997 roku po stronie niemieckiej.

Ze strony Wód Polskich RZGW we Wrocławiu prezentację „25 lat ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry, planowanie, realizacja inwestycji oraz plany na przyszłość” przedstawił Piotr Łuszczki, Kierownik Wydziału Koordynacji Inwestycji.

Podczas konferencji spróbowano odpowiedzieć na pytania w kontekście transgranicznym:

  • Co zostało osiągnięte; co powinno być jeszcze zrobione?
  • Jak dobrze przygotowana jest ochrona przeciwpowodziowa wzdłuż rzeki Odry na wypadek przyszłych zdarzeń powodziowych?
  • Jakie niezbędne przedsięwzięcia przeciwpowodziowe zrealizowano w krajach dotkniętych powodzią?
  • Jakie są plany na przyszłość?

Przed rozpoczęciem konferencji została zawarta umowa o współpracy między polskim Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Gospodarki Wodnej i Melioracyjnych (SITWM) a niemieckim Stowarzyszenie Inżynierów Gospodarki Wodnej, Gospodarki Odpadami i Dziedzictwa Kulturowego w Budownictwie (BWK). Oba stowarzyszenia zgodziły się na wzajemną wymianę doświadczeń i transfer wiedzy, wspólne szkolenia i wsparcie wycieczek w kraju partnerskim. Umowę o współpracy na rzecz SITWM podpisał Prezes Zarządu SITWM dr inż. Krzysztof Wrzosek oraz Przewodniczący Stowarzyszenia BWK Brandenburgii i Berlina inż. Ulrich Blüher.

KonferencjaBWKDzienOdryPiotrLuszczki2022
Jednym z elementów konferencji była prezentacja działalności Wód Polskich RZGW we Wrocławiu. Fot. BWK.

Informacja na temat BWK:

Stowarzyszenie Inżynierów Gospodarki Wodnej, Gospodarki Odpadami i Dziedzictwa Kulturowego w Budownictwie (BWK) jest stowarzyszeniem naukowo-technicznym zrzeszającym specjalistów z wielu dziedzin z zakresu ochrony środowiska. Federalne Stowarzyszenie realizuje wyłącznie cele charytatywne: promocja nauki i badań, edukacja i ochrona środowiska w zakresie gospodarki wodnej, ochrony gleby, gospodarki odpadami, rekultywacji skażonych terenów i obszarów z nimi związanych.

Stowarzyszenie żyje z działalności swoich członków i zrzesza wszystkich specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska, inżynierów i naukowców oraz specjalistów z odpowiednim doświadczeniem zawodowym. Reprezentowane jest przez wszystkie grupy wiekowe, od studentów i młodych profesjonalistów po nauczycieli akademickich i tych, którzy już przeszli na emeryturę z aktywnego życia zawodowego.

Członkami wspierającymi BWK są instytuty i instytucje ochrony środowiska, biura inżynierskie, firmy konsultingowe, firmy, dostawcy, producenci, stowarzyszenia krajobrazowe, wodno-kanalizacyjne oraz administracja miejska, krajów związkowych i federalna. Federalne stowarzyszenie BWK dzieli się na dziesięć stowarzyszeń regionalnych w Niemczech.

Zespół Komunikacji i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.