W poniedziałek, 4 lipca, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu podpisał umowę z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą na realizację kontraktu pod nazwą "Przebudowa wału przeciwpowodziowego w ciągu ul. Ślęzoujście wraz z infrastrukturą drogową". Wody Polskie wsparły tę inwestycję finansowo w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły.

W czasie prowadzonej inwestycji planuje się przebudowę i rozbudowę wału przeciwpowodziowego, stanowiącego jednocześnie konstrukcję nasypu drogowego - ul. Ślęzoujście we Wrocławiu. Dodatkowo ma zostać zrealizowana przebudowa drogi na odcinku od istniejącej zabudowy od strony ul. Rędzińskiej do ul. Potokowej, wykonanie skrzyżowań ul. Potokowej oraz drogi wewnętrznej 5KDW. Łączna długość przebudowywanego wału wynosi około 500 m, a przebudowywanych dróg 626 m. Inwestycja ma być zakończona w III kwartale 2023 roku przez firmę Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o. z Wysokiej. Koszt wynosi 12 mln 616 tysięcy złotych, w tym zakres robót hydrotechnicznych finansowany przez Wody Polskie maksymalnie do kwoty 6 mln 911 tysięcy złotych. 

ZDiUM Ślęzoujście 4.07 1
Uczestnicy spotkania: przedstawiciele PGW Wody Polskie (Bartosz Wszołek, Monika Gbiorczyk), Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Anna Sieradzka, Piotr Suproń), Zarządu Dróg Utrzymania Miasta we Wrocławiu (Tomasz Staruchowicz), firmy STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Macin Polak, Krzysztof Nowak), Zarządu i Rady Osiedla Maślice (Grażyna Lange, Renata Cierniak, Marta Bątkiewicz-Pantuła, Przemysław Miara) oraz dr hab. inż. Czesław Szczegielniak. Fot. ZDiUM we Wrocławiu.

 

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) jest współfinansowany przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy), przez Bank Rozwoju Rady Europy, jak również przy wsparciu środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2022 oraz budżetu państwa. Realizacja POPDOW w zakresie ochrony środowiska jest zgodna z Politykami Operacyjnymi (Operational Politics) i Procedurami Banku Światowego (Bank Procedures) w zakresie ochrony środowiska.

Głównym celem POPDOW jest poprawa ochrony przed powodzią mieszkańców i ich mienia na wybranych obszarach dorzecza Odry i dorzecza górnej Wisły oraz wzmocnienie zdolności instytucjonalnych administracji publicznej w bardziej efektywnym ograniczaniu skutków powodzi.

Zespół Komunikacji i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.

Logotypy 2021 Zestaw BKPJRPOPDOW