Coraz bliżej stworzenia katalogu dobrych praktyk dla zintegrowanego zarządzania zasobami kulturowymi i przyrodniczymi wąwozu Pełcznicy pod Zamkiem Książ w Wałbrzychu. Projekt z udziałem wrocławskich Wód Polskich ma zakończyć się w 2023 roku i będzie stanowił cenny wkład w ochronę biokulturowego dziedzictwa zabytkowych krajobrazów kulturowych na obszarze rzeki objętym ochroną przyrody.

8 listopada z udziałem przedstawicieli Wód Polskich z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Zarządu Zlewni w Legnicy odbyło się spotkanie dotyczące prezentacji wyników inwentaryzacji realizowanej w ramach projektu Wzorcowa koncepcja ochrony i zarządzania krajobrazem kulturowym na przykładzie Wąwozu Pełcznicy pod Książem, przez którą przebiega ścieżka Hochbergów. 

Projekt finansowany jest przez Niemiecką Federalną Fundację Ochrony Środowiska (Deutsche Bundesstiftung Umwelt). Podczas spotkania przedstawiono zakres zmian jakim uległ krajobraz, szata roślinna oraz elementy architektoniczne w otoczeniu zamku Książ. Dyskutowano nad kierunkiem działań zmierzających do odtworzenia na tym obszarze walorów estetycznych i ekologicznych oraz uporządkowania ruchu turystycznego. Całokształt czynności ma wpłynąć na poprawę stanu czystości rzeki Pełcznicy, która jest sprzątania regularnie między innymi w ramach corocznej akcji „SprzątnijMY Park Książański” z setek kilogramów trafiających do niej odpadów.

Przypomnijmy, że Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w listopadzie 2019 roku podpisały z Uniwersytetem Przyrodniczym deklarację udziału i wsparcia merytorycznego w międzynarodowym projekcie badawczym jako Partner Wspierający. Partnerami projektu są m.in. Zamek Książ w Wałbrzychu, Lasy Państwowe, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, miasto Wałbrzych i miasto Świebodzice.

Zgodnie z przyjętymi założeniami projekt pozwoli wypracować modelową koncepcję ochrony i planowania zabytkowego krajobrazu kulturowego położonego na obszarze chronionym ze względów przyrodniczych. Projekt składa się więc z kilku modułów. Pierwszy obejmuje zrównoważoną gospodarkę leśną, która będzie uwzględniać aspekty historyczne i estetyczne. Drugi to gospodarka wodna, gdzie naukowcy będą starali się m.in. odpowiedzieć na pytanie, czy są w stanie odtworzyć dawny staw łabędzi, uwzględniając kwestie ekologiczne i estetyczne. Kolejny moduł to turystyka – a więc z jednej strony zadbanie o jej rozwój, ale z drugiej szukanie odpowiedzi na pytanie, jak prowadzić trasy, zwłaszcza, że na terenie założenia jest rezerwat.

Kolejne spotkanie dotyczące realizacji idei zaplanowane zostało na pierwszą połowę grudnia. O szczegółach całego projektu można przeczytać również tutaj: 

https://wroclaw.wody.gov.pl/aktualnosci/1304-wzorcowa-koncepcja-ochrony-i-zarzadzania-krajobrazem-kulturowym-na-przykladzie-wawozu-pelcznicy-pod-ksiazem

Zespół Komunikacji i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.