W Wodach Polskich Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu trwają intensywne działania zmierzające do jak najszybszego rozpoczęcia budowy zbiornika przeciwpowodziowego Kątki w gminie Marcinowice na Dolnym Śląsku. Suchy zbiornik miałby ochronić mieszkańców takich miejscowości jak Kątki, Zebrzydów, Szczepanów czy Strzelce przed nadejściem powodzi błyskawicznych, jakie często w okresach letnich obserwowane są na rzece Czarna Woda w tym rejonie.

Zadanie pod nazwą "Czarna Woda - zbiornik Kątki, gm. Marcinowice" wpisane jest do Programu Planowanych Inwestycji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i polega na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania. Obejmuje również regulację spraw własnościowych, pełnienie nadzorów oraz wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie zbiornika przeciwpowodziowego na cieku Czarna Woda w km 37+700.

To pozwoli na zabezpieczenie doliny rzeki Czarna Woda na długości 35 kilometrów aż do ujścia do Bystrzycy. Maksymalna wysokość piętrzenia na zaporze przy przepływie kontrolnym obejmie zalewem powierzchnię 55 hektarów. Wody Polskie zarekomendowały również powyższe zadanie do programu wieloletniego pod nazwą „Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce", którego okres realizacji przypada na lata 2023-2031.

Przypominamy, że inwestycja do 31 grudnia 2017 roku była nadzorowana przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu. Na postawie wcześniejszych umów zawieranych przez DZMiUW dla przedmiotowego zadania wykonano koncepcję programowo-przestrzenną, program funkcjonalno-użytkowy, studium wykonalności oraz uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która ze względu na realizację innych pilnych zadań straciła swoją ważność. 

Mając na uwadze pilną konieczność wzmocnienia ochrony mieszkańców tej gminy, ich mienia oraz lokalnej infrastruktury, konieczne jest wznowienie prac projektowych począwszy od aktualizacji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu planuje w 2023 roku aktualizację niezbędnych decyzji i uzgodnień, które mają na celu rozpoczęcie prac budowlanych najwcześniej od 2024 roku.

W kwestii realizacji poszczególnych etapów budowy zbiornika pracownicy RZGW we Wrocławiu pozostają w kontakcie z władzami samorządowymi, w tym wójtem gminy Marcinowice. Warto dodać, że Wody Polskie od momentu swojego powstania - 1 stycznia 2018 roku - zrealizowały w gminie Marcinowice na Dolnym Śląsku aż 16 zadań, służących wzmocnieniu ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców i ich gospodarstw, na łączną kwotę blisko 300 tysięcy złotych.

Zespół Komunikacji i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.