Przedstawiciele Regionalego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zaproszenie Insytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wzięli udział w roboczym spotkaniu projektu RAINMAN. Inicjatywa ma na celu pracę nad zintegrowanym zarządzaniem ryzykiem związanym z ulewnymi i nawalnymi opadami. W tym celu zostaną opracowane i wdrożone uniwersalne rozwiązania służące ocenie zjawiska mapowania i sposobów redukcji ryzyka.

 4 czerwca 2019 roku odbyło się robocze spotkanie partnerów projektu, podczas którego przedstawiciel RZGW we Wrocławiu zaprezentował rolę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW we Wrocławiu w ochronie przeciwpowodziowej i przedstawił poszczególne pola działalności, między innymi działania planistyczne wynikające z dyrektywy powodziowej, działania inwestycyjne, zarządzanie obiektami ochrony przeciwpowodziowej, prace operacyjne i administracyjne, które polegają na wydawaniu decyzji  i uzgodnień.

Zintegrowane zarządzanie ryzykiem związanym z intensywnymi opadami deszczu jest realizowane i finansowane w ramach programu INTERREG Europa Środkowa (INTERREG CENTRAL EUROPE). Prace w projekcie wykonywane są przy współudziale instytucji i urzędów reprezentujących różne szczeble administracji. Partnerem wiodącym jest Saksoński Urząd Środowiska Rolnictwa  i Geologii w Dreźnie. W przedsięwzięciu uczestniczą partnerzy z 6 krajów  Europy Środkowej, którzy wypracowują wspólne rozwiązania problemu.

RZGW we Wrocławiu pragnie przyczynić się do rozwoju i optymalizacji zestawu narzędzi projektu RAINMAN w obliczu wzrastających epizodów intensywnych opadów deszczu. Po zakończeniu testowania narzędzi zostanie podjęta próba wdrożenia i wykorzystania tych rozwiązań do długoterminowej redukcji ryzyka.

W drugim dniu sesji przedstawiciele RZGW i Zarządu Zlewni we Wrocławiu uczestniczyli w edukacyjnym rejsie statkiem po Odrze, podczas którego został zaprezentowany gościom Śródmiejski Węzeł Wodny. Przekazano szereg istotnych informacji dotyczących historii miasta, obiektów hydrotechnicznych oraz zaprezentowano wykonanie zadania w ramach działań inwestycyjnych na Wrocławskim Węźle Wodnym. Prezentacja przebiegała  sprawnie dzięki  tłumaczeniu pracowników RZGW i ZZ we Wrocławiu.