Ochrona przeciwpowodziowa, produkcja ekologicznej energii elektrycznej, powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie rzeki oraz poprawa stosunków wodnych, gruntowo-wodnych i warunków żeglugowych. Oto główne założenia budowy nowego stopnia wodnego Lubiąż na Odrze. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu właśnie wyłonił konsorcjum, które zajmie się zaprojektowaniem obiektu położonego w rejonie wsi Gliniany w województwie dolnośląskim.

Szczegółowym przedmiotem zadania są usługi pod nazwą: „Projekt budowlany i projekt wykonawczy na budowę stopnia wodnego „Lubiąż” na rzece Odrze w rejonie wsi Gliniany wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji”. Do realizacji zadania ostatecznie wybrano konsorcjum złożone z firm DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. z Warszawy - jako lider - wraz z partnerami Energoprojekt Warszawa SA i Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o., które zaoferowały wykonanie prac za kwotę ponad 13 mln 162 tysięcy złotych.

Wykonawca zadania będzie miał na realizację zamówienia 43 miesiące od daty podpisania umowy. To oznacza, że prace projektowe powinny się zakończyć najpóźniej na początku 2023 roku. Przyjęto dwa główne kryteria wyboru wykonawcy projektu: 60% - cena, 40% - doświadczenie zespołu projektowego. Oferta zwycięskiego konsorcjum otrzymała 100 punktów, oferta spółki Arcadis zgromadziła 94,52 punktów, natomiast oferta konsorcjum z liderem w postaci spółki Projmors zebrała 80,85 punktów. Ofertę spółki PBW Inżynieria odrzucono ze względów formalnych.

Zasadniczym celem budowy stopnia wodnego Lubiąż jest zahamowanie procesów erozji w korycie rzeki Odry poniżej stopnia wodnego w Malczycach. Postępująca erozja denna powoduje obniżenie zwierciadła wody w rzece, bezpośrednio poniżej stopnia w Malczycach, sięgając aż do Ścinawy (przy wyklinowaniu do zera) i przesuszenie terenów przyległych do rzeki.

Projektowany stopień wodny Lubiąż umożliwi także zabezpieczenie stopnia w Malczycach przed podmywaniem i utratą stateczności; przywrócenie pierwotnych poziomów wód gruntowych, zapobieżenie przesuszaniu się przyległych terenów, w szczególności ochronę lasów łęgowych; powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie rzeki poniżej stopnia; produkcję energii elektrycznej przez elektrownię wodną zlokalizowaną przy stopniu; przywrócenie parametrów szlaku żeglugowego.