Sprawnie przeprowadzone prace utrzymaniowe na terenie trzech miejscowości na Ziemi Kłodzkiej udało się zrealizować jeszcze w grudniu 2019 roku. To jeden z pierwszych wymiernych efektów konsultacji społecznych w ramach kampanii pod hasłem "Stop powodzi!" w regionie, podczas których mieszkańcy sami mogli zgłaszać przedstawicielom Wód Polskich zapotrzebowanie na przeprowadzenie robót porządkowych na ich terenie.

Prace polegające na oczyszczaniu koryt potoków i rzek z zakrzaczeń i samosiejek, które zmiejszały przepływ wody, co zwłaszcza w przypadku wezbrań mogło skutkować zatorami, prowadzone były na terenie trzech miejscowości. Roboty zrealizowane zostały w Dusznikach-Zdroju na rzece Bystrzyca Dusznicka na terenie miasta, w Szczytnej na Kamiennym Potoku wzdłuż ulicy Wolności oraz w Polanicy-Zdroju na rzece Bystrzyca Dusznicka w obrębie ulicy Tranzytowej. Co ważne - wspomniane prace zostały zrealizowane dzięki wnioskom samych mieszkańców i władz samorządowych wspomnianych miejscowości właśnie podczas bezpośrednich spotkań.

Przypomnijmy, że Wody Polskie przygotowują się obecnie do realizacji pierwszego etapu ochrony przeciwpowodziowej Ziemi Kłodzkiej, w ramach którego planowane są prace remontowo-odtworzeniowe na wybranych odcinkach Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy Dusznickiej i Kamiennego Potoku oraz Białej Lądeckiej i Morawki. Proponowane inwestycje, obejmą miejscowości: Duszniki-Zdrój, Szczytna, Polanica-Zdrój (ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i Kamienny Potok); Stronie Śląskie, Lądek-Zdrój (ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Białej Lądeckiej i Morawki); Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka, Długopole-Zdrój, Międzylesie (ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej).

Głównym celem inwestycji będzie likwidacja tzw. wąskich gardeł, które utrudniają przejście fali wezbraniowej w granicach zabudowań miejskich i wiejskich. Planowana jest m.in. budowa kanałów ulgi, mostów czy odtworzenie zniszczonych murów oporowych w celu ograniczenia powstawania ewentualnych zatorów, zwłaszcza na terenach mocno zurbanizowanych. Realizacja prac nie będzie wiązała się z wywłaszczeniami ani znaczącą ingerencją w środowisko naturalne. W kolejnych etapach planowane jest stworzenie szerszej strategii inwestycyjnej dla Ziemi Kłodzkiej. W tym działania minimalizujące skutki suszy, m.in. poprzez zwiększenie retencji na obszarach leśnych i rolniczych. Z uwagi na nasilające się ekstremalne zjawiska atmosferyczne, konieczne są wielokierunkowe działania, których celem jest ochrona ludzkiego życia oraz mienia.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.