Kolejna inwestycja realizowana przez Wody Polskie w rejonie Polski południowo-zachodniej polega na zabezpieczeniu przeciwpowodziowym miasta Głuchołazy poprzez wykonanie prac budowlanych na rzece Białej Głuchołaskiej i na jej brzegach. Dyrektor Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu właśnie podpisał z wykonawcą umowę na realizację zadania, które zwiększy ochronę mieszkańców prawie 14-tysięcznego miasta położonego w województwie opolskim.

Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest jeszcze w lutym tego roku, natomiast zakończenie inwestycji przewidziano jesienią 2022 roku. Za realizację zadania odpowiada Zakład Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych Wojciech Ferenc z Ozimka, którego właściciel wspólnie z Mariuszem Przybylskim, dyrektorem Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, złożył podpis pod umową na wykonanie kontraktu. Koszt inwestycji to ponad 11 mln złotych. Wykonawca dodatkowo zapewnił gwarancję 48 miesięcy po zakończeniu prac prowadzonych na łącznym odcinku o długości około 2 kilometrów.

- Mieszkańcy kolejnej miejscowości położonej w dorzeczu i zlewni Nysy Kłodzkiej oraz Odry wkrótce będą jeszcze lepiej chronieni przed nadejściem ewentualnej fali wezbraniowej. Remont i modernizacja obejmie istniejące obiekty hydrotechniczne, ale powstaną również całkowicie nowe urządzenia, zabezpieczające mienie lokalnych mieszkańców oraz miejscową infrastrukturę miejską, usługową i przemysłową - podkreśla Mariusz Przybylski, dyrektor Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Rodzaj planowanych do wykonania głównych budowli i robót budowlanych obejmuje między innymi: usunięcie odsypisk w korycie rzeki i przywrócenie naturalnego przekroju koryta, konserwację istniejących ubezpieczeń brzegowych, wykonanie i odtworzenie opasek brzegowych, wylotów rurociągu kanalizacji deszczowej, budowę ziemnego wału przeciwpowodziowego z przesłoną przeciwfiltracyjną czy budowę murów wałowych i podwyższonych brzegów rzeki.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków minimalizacji ingerencji w środowisko naturalne koryta rzeki Białej Głuchołaskiej. Dotyczy to ograniczenia negatywnego wpływu na występujące na remontowanym odcinku rzeki siedliska ryb, w szczególności lipienia i śliza. Roboty budowlane będą prowadzone pod nadzorem ichtiologicznym oraz nie będą wykonywane w okresie ochronnym wyznaczonym dla lipienia i śliza.

Biala Glucholaska Podpisanie Umowy
Na zdjęciu od lewej: Mariusz Przybylski, dyrektor Wód Polskich RZGW we Wrocławiu oraz Wojciech Ferenc, właściciel Zakładu Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych. Fot. Jarosław Garbacz.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.