Do 15 lutego trwają półroczne konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Przypominamy, że wydarzenia z udziałem mieszkańców odbywały się w 15 największych polskich miastach, w tym 16 września 2019 roku we Wrocławiu. Każdy w czasie ich trwania mógł zgłosić swoje uwagi. Teraz to ostatnia szansa. Przypomnijmy, że to kluczowy etap strategicznego projektu pod nazwą Stop suszy! realizowanego przez Wody Polskie.

Polska należy do krajów o najuboższych zasobach wodnych w Unii Europejskiej. Na jednego mieszkańca naszego kraju, w okresie suszy, przypada zaledwie 1000 metrów sześciennych wody na cały rok. To cztery razy mniej niż w innych państwach UE. Jednym z powodów tego niekorzystnego stany rzeczy jest niski poziom retencji wód. Na terenie Polski zatrzymujemy tylko ok. 6,5% tzw. rocznego odpływu rzecznego. To stanowczo za mało i stąd w PPSS znalazło się aż 68 propozycji zadań inwestycyjnych budowy i przebudowy urządzeń wodnych służących zwiększaniu retencji i wspierających przeciwdziałanie skutkom suszy.

PPSS, który będzie najważniejszym efektem projektu Stop suszy!, wraz z planami gospodarowania wodami i planami zarządzania ryzykiem powodziowym przyczyni się do poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce. Projekt PPSS po konsultacjach społecznych zostanie poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, a w 2020 roku końcowym akcentem będzie jego przyjęcie w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Polska znajdzie się tym samym w gronie 10 państw europejskich, które mają opracowane plany przeciwdziałania skutkom suszy. Dokumenty o tej randze opracowały m.in.: Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Portugalia, Słowacja i Ukraina.

Do przygotowania planu przeciwdziałania skutkom suszy Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest zobligowany przepisami ustawy Prawo wodne. W projekcie Stop suszy! opracowano dotąd metodykę przygotowywania PPSS, przeprowadzono bezprecedensową ankietyzację wśród 3,5 tys. podmiotów związanych z gospodarką wodną. Polem do prezentacji projektu planu stały się między innymi dwie ogólnopolskie konferencje eksperckie. Całość prac jest finansowana z funduszy europejskich (POIŚ 2014-2020).

Projektowi Stop suszy! towarzyszy kampania społeczna Pamiętaj o wodzie! Więcej informacji na stronach www.stopsuszy.pl oraz www.wody.gov.pl