11 kilometrów całkowicie nowych wałów przeciwpowodziowych nad Widawą już wkrótce zabezpieczy przed nadejściem fali wezbraniowej mieszkańców Wrocławia oraz gmin Czernica i Długołęka. W ramach podpisanego właśnie przez Wody Polskie kontraktu przebudowany na długości 2 kilometrów zostanie też istniejący wał przeciwpowodziowy. Całość stanowi element kompleksowego systemu ochrony stolicy Dolnego Śląska i ościennych gmin, realizowanego w ramach Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego.

Umowa kontraktu pod nazwą "WWW Widawa – przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią, gm. Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław", została podpisana przez Mariusza Przybylskiego, Dyrektora Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Piotra Subczaka, pełnomocnika firmy Skanska S.A.

Realizacja tej inwestycji zabezpieczy przed powodzią miejscowości znajdujące się powyżej miasta Wrocławia i położone wzdłuż rzeki Widawy. Zadanie zlokalizowane jest na terenie trzech gmin województwa dolnośląskiego: Czernica, Długołęka i we Wrocławiu. Realizacja projektu umożliwi stworzenie spójnego systemu ochrony przeciwpowodziowej i zapobiegnie w przyszłości cofaniu się wód Odry do doliny Widawy. Zakończenie prac na obu odcinkach wałów zostało zaplanowane na koniec 2022 roku. Koszt to 92 mln złotych. W ramach tych działań wykonane zostaną również udogodnienia dla mieszkańców. Inwestor wyremontuje i naprawi odcinki nawierzchni ulic Wilczyckiej, Topolowej i Rzecznej w Kiełczówku.

W ramach zadania, zostaną wykonane następujące elementy systemu ochrony przed powodzią:

  • budowa nowych wałów przeciwpowodziowych wzdłuż prawego i lewego brzegu Widawy. Korpusy wałów przeciwpowodziowych oraz podłoże pod nimi zostaną uszczelnione za pomocą pionowej przesłony przeciwfiltracyjnej lub ekranu uszczelniającego;
  • poszerzenie i podwyższenie korpusu wału i uszczelnienie istniejącego lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Widawy ”Przerowa L” na długości 2,23 km wraz z przebudową i budową infrastruktury inżynieryjnej;
  • budowa rowów i drenaży odwodnieniowych, konserwacja lub remont istniejących rowów odwodnieniowych oraz likwidacja odcinków rowów kolidujących z inwestycją. W ramach zadania zaprojektowanych zostało około 3,8 km nowych rowów lub drenaży odwodnieniowych. Objętych konserwacją zostanie ok. 2,2 km istniejących rowów odwodnieniowych;
  • budowę dróg serwisowych na wałach, dostępnych dla spacerowiczów i rowerzystów.

Planowana inwestycja będzie realizowana z najwyższą dbałością o środowisko przyrodnicze w celu zagwarantowania skutecznej ochrony klimatu, fauny i flory, wód powierzchniowych i gruntowych oraz samych gruntów. Prace będą wykonywane pod nadzorem zespołu przyrodników, w którego skład wejdą następujący eksperci: fitosocjolog, ichtiolog, herpetolog, entomolog, chiropterolog, ornitolog oraz teriolog.

Współpraca z zespołem ekspertów jest dla PGW Wody Polskie kluczowa, gdyż tereny wzdłuż Widawy są cenne przyrodniczo. Obszar ten, pomimo swojego usytuowania w aglomeracji miejskiej Wrocławia, musi być szczególnie chroniony. Swoje siedliska mają tu dziki, sarny, lisy, zające, nietoperze nocek i mopek, traszka grzebienista, ryby oraz motyle (modraszek i barczatka). Ponadto na obszarze tym rośnie bogata roślinność oraz wiele gatunków drzew, które warto chronić.

Wody Polskie zaplanowały w ramach prowadzonej inwestycji szereg działań łagodzących i rekompensacyjnych. Obszary położone w sąsiedztwie miejsc występowania i tras sezonowych migracji płazów, zostaną zabezpieczone szczelnym ogrodzeniem przed wkraczaniem na te tereny płazów, gadów, drobnych ssaków. Przed rozpoczęciem robót wykonawca wyznaczy i oznakuje granice płatów siedlisk przyrodniczych, które zostaną zabezpieczone przed ewentualnym zniszczeniem, zanieczyszczeniem, ruchem pojazdów i maszyn oraz swobodnym dostępem osób wykonujących prace budowlane.

Prace przy tym zadaniu zostały zaprojektowane tak, aby zachować lokalny ekosystem, w tym zadrzewienia, jak dęby szypułkowe oraz inne drzewa będące siedliskiem pachnicy dębowej Osmoderma eremita i kozioroga dębosza Cerambyx cerdo. Aby zrekompensować ewentualne przyrodnicze straty, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, zostanie zasadzonych 3,5 ha krzewów i 5500 drzew.

Inwestycja realizowana jest w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW), który współfinansowany jest przez Bank Światowy, a uwarunkowania jego realizacji w zakresie ochrony środowiska są zgodne z Politykami Operacyjnymi (Operational Politics) i Procedurami Banku (Bank Procedures) w zakresie ochrony środowiska, w tym politykami i procedurami OP/BP 4.01 (dotyczącymi oceny oddziaływania na środowisko), OP/BP 4.04 (dotyczącymi siedlisk przyrodniczych), OP/BP 4.11 (dotyczącymi zasobów kulturowych) oraz OP/BP 4.12 (dotyczącymi przymusowych przesiedleń).

Przypomnijmy, że wyłoniona w przetargu firma Skanska S.A. zrealizowała, wraz z innymi wykonawcami, wrocławskie obwałowania Widawy w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry. Zmodernizowała i zbudowała również obwałowania w rejonie kanału ulgi Odra-Widawa do mostu kolejowego przy ulicy Bolesława Krzywoustego. W ramach inwestycji wykonała budowę i modernizację 16 km wałów przeciwpowodziowych, budowę jazu klapowego przelewu kanału Odra-Widawa, przebudowę drogowego mostu Strachocińskiego i mostów Krzywoustego oraz mostu kolejowego na Swojczycach.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.

JRPOPDOW Logotypy Bez UE