Od wielu lat staramy się edukować użytkowników naszych ogólnodostępnych terenów oraz obiektów, aby korzystając z nich dbali o ład i porządek. Pracownicy Wód Polskich regularnie patrolują tereny najczęściej zaśmiecane przez ludzi i w miarę możliwości sami usuwają odpady. Sprzątanie śmieci każdorazowo odbywa się również w związku z przeprowadzaniem planowych prac utrzymaniowych czy konserwacji wałów bądź nabrzeży. Niestety nad zbiornikiem Mietków, mimo wielu prowadzonych akcji porządkowych, nasze służby nie są w stanie nadążyć z porządkowaniem stale pojawiających się nowych nieczystości i celowo podrzucanych nad brzegi zbiornika odpadów, także tych wielkogabarytowych. Od miesięcy nasilają się również akty wandalizmu. Łamane są również zakazy wjazdu. Dlatego apelujemy – jeśli byliście świadkami takiego zdarzenia wezwijcie natychmiast policję.

Tylko w tym tygodniu pracownicy Wód Polskich Zarządu Zlewni w Legnicy, w czasie kompleksowej akcji sprzątania gruntów położonych nad zbiornikiem Mietków, zebrali około tony odpadów. Odpadów, które celowo zostały pozostawione lub podrzucone. Nasi pracownicy nie nadążają też z opróżnianiem specjalnie podstawionych kontenerów. Śmieci jest tak dużo, że ludzie pozostawiają je również wokół pojemników. W ubiegłych sezonach letnich nasze służby nawet 2 razy w tygodniu dokonywały wywozu i utylizacji odpadów z kontenerów. Nad akwenem pozostawiane są między innymi zużyte części samochodowe nie nadające się już do dalszego użytku. Nagminnie niszczone jest również mienie należące do Wód Polskich - wandale demolują przede wszystkim tablice informacyjne służące całemu społeczeństwu. Mimo zakazu wjazdu, nad brzegami i na plażach, stale pojawiają się pojazdy - samochody czy nawet przyczepy, które rozjeżdżają drogi techniczne służące do eksploatacji zbiornika.

Wody Polskie podejmują szereg starań w celu minimalizacji negatywnych skutków pojawiania się tych zjawisk. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z ustawą O utrzymaniu czystości i porządku w gminach tereny wałów przeciwpowodziowych i nabrzeży zbiorników przeciwpowodziowych spełniają warunki tzw. terenów otwartych, służących społeczeństwu. W związku z tym w pełni zasadnym jest stanowisko, że obowiązek utrzymania czystości i porządku na tych terenach powinien należeć także do gminy.

Przedstawiciele Wód Polskich Zarządu Zlewni w Legnicy, na którego administracyjnym obszarze znajduje się zbiornik Mietków, będą podejmować próby porozumienia się z gminą w sprawie określenia warunków technicznych i finansowych dotyczących stałego utrzymania porządku i czystości w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu. Na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu od 2018 roku tego typu porozumienia Wody Polskie zawarły z 30 lokalnymi gminami. W ramach dobrych praktyk w wielu regionach to samorządy same prowadzą prace utrzymaniowe i porządkowe na terenach nadrzecznych i w rejonie zbiorników wodnych. Pamiętaj! #SzanujWodę - #WodyToNieŚmietnik.


Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.