W następstwie intensywnych opadów deszczu w dorzeczu Odry na terenie administrowanym przez Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu można miejscami obserwować wzrost stanów wody. Obecnie widać tendencję spadkową na stacjach wodowskazowych w górnych odcinkach rzek oraz spływ wód opadowych w dolne odcinki i związane z tym wzrosty stanów wód do strefy stanów wysokich, ostrzegawczych i alarmowych. Największe wzrosty stanów wód występują przede wszystkim w górnym odcinku Nysy Kłodzkiej, Bobru, Nysy Łużyckiej i Ślęzy. Prognozy meteorologiczne i hydrologiczne przewidują dalsze opady deszczu, ale o natężeniu umiarkowanym oraz wzrosty stanów wody w środkowych i dolnych odcinkach rzek.

Pogotowia przeciwpowodziowe obowiązują na terenie województwa dolnośląskiego na terenie gminy i miasta Bogatynia (pow. zgorzelecki), gminy i miasta Mirsk i Gryfów Śląski (pow. lwówecki), gminy mysłakowice (pow. jeleniogórski), gminy Leśna (powiat lubański) oraz gminy i miasta Bardo (pow. Kłodzki). Natomiast na terenie województwa opolskiego na terenie gminy Krapkowice (powiat krapkowice). Brak natomiast ogłoszonych alarmów przeciwpowodziowych.

Zbiorniki retencyjne będące w administracji RZGW we Wrocławiu są przygotowane do ewentualnego przepuszczenia wód wezbraniowych. Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe z wyjątkiem zbiorników Otmuchów, Nysa, Sosnówka, Pilchowice i Złotniki, które piętrzą w strefie pojemności powodziowej. Zbiorniki pracują w normalnym trybie eksploatacji i gromadzą nadmiar dopływającej wody. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

Przypominamy, że służby wrocławskiego oddziału Wód Polskich oraz poszczególnych zarządów zlewni na bieżąco monitorują sytuację na rzekach, potokach, ciekach i zbiornikach zlokalizowanych na terenie administrowanym przez RZGW we Wrocławiu. W stanie gotowości jest również Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej we Wrocławiu, które pozostaje w stałym kontakcie z wojewódzkimi i powiatowymi służbami zarządzania kryzysowego oraz ze stroną czeską.

Mając powyższe na uwadze RZGW we Wrocławiu wprowadziło w Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej we Wrocławiu i Zarządach Zlewni w Legnicy, Lesznie, Lwówku Śląskim, Nysie, Wrocławiu, Zielonej Górze oraz Zgorzelcu specjalne dyżury. Zalecony został również stały monitoring sytuacji hydrologicznej na rzekach i obiektach hydrotechnicznych oraz przekazywanie informacji o wystąpieniu niekorzystnych zdarzeń i podjętych działaniach. Jednocześnie pracownicy Wód Polskich uprzednio zostali zobligowani do sprawdzenia wszystkich urządzeń biorących udział w ochronie przeciwpowodziowej oraz gotowość łączności systemów.

Sytuację hydrologiczno-nawigacyjną w regionie Polski południowo-zachodniej monitorowaną przez centrum operacyjne na bieżąco można śledzić tutaj:
https://wroclaw.wody.gov.pl/sytuacja-hydrologiczno-nawigacyjna

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.