Aktualne informacje o stanie rzeki Baryczy w związku z zanieczyszczeniem zgłoszonym do jednostki terenowej Wód Polskich Nadzoru Wodnego w Miliczu w dniu 1 lipca br.

[AKTUALIZACJA 16.07.2020 r.]:

Wody Polskie wydały zgodę na kontrolowany przepływ wód z kompleksu Stawno  będących z w administracji Stawów Milickich S.A. Spółka została zobowiązana do prowadzenia wszelkich działań w porozumieniu z Wodami Polskimi Nadzorem Wodnym w Miliczu. Prace będą monitorowane oraz kontrolowane pod kątem bezpieczeństwa dla użytkowników pól i łąk w obrębie rzeki Baryczy, przy jednoczesnym sterowaniu przepływów na jazach Sławoszowice, Sułów i Niezgoda.

W związku wieloma zapytaniami turystów, czekamy na ostateczne wyniki i zalecenia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Miliczu i Ostrowie Wielkopolskim, dotyczące możliwości korzystania z wód Baryczy dla celów rekreacyjnych.

[AKTUALIZACJA 15.07.2020 r.]:

Dzisiaj odbyło się spotkanie robocze organizowane przez członków Partnerstwa dla Doliny Baryczy, w którym uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Zlewni w Lesznie, RDOŚ we Wrocławiu, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu, PZW Oddział we Wrocławiu, Koło Wędkarskie w Miliczu oraz przedstawiciele Stawów Milickich S.A. Omówiono szczegółowo działania wykonywane  w dniach od 1 do 15 lipca w związku z zanieczyszczeniem rzeki Baryczy. W dalszej części spotkania skupiono się przede wszystkim na zintensyfikowaniu współpracy w sytuacjach kryzysowych i przygotowaniu działań zaradczych.

[AKTUALIZACJA 14.07.2020 r.]:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu prezentuje sprawozdania z badań próbek wody powierzchniowej pobranych z rzeki Barycz w dniach 01.07.2020 r. oraz 07.07.2020 r. Badania zostały wykonane przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział we Wrocławiu. Trwają analizy próbek pobranych w dniu 09.07.2020 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej WIOŚ:

https://www.wroclaw.pios.gov.pl/

Wykres prezentujący zmianę stężenia tlenu rozpuszczonego w punktach pomiarowych:

https://www.wroclaw.pios.gov.pl/pliki/aktualnosci/2020-07-14-wykres_tlen.pdf

[AKTUALIZACJA 13.07.2020 r.]:

Dzisiaj w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu odbyła się narada dotycząca aktualnej, normalizującej się sytuacji na rzece Baryczy. W spotkaniu wzięli udział: Jarosław Obremski Wojewoda Dolnośląski, Mariusz Przybylski Dyrektor PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu, Waldemar Kulaszka Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Dariusz Byra Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu oraz przedstawiciele DUW.

Link do strony internetowej DUW:

https://www.duw.pl/

 

[AKTUALIZACJA 11.07.2020 r.]:

Dyrekcja Zarządu Zlewni w Lesznie rozpoczęła wzmożoną weryfikację pozwoleń wodnoprawnych i zgodności z deklarowaną działalnością firm znajdujących się w obszarze zanieczyszczenia rzeki Baryczy. Pozwolenia wodnoprawne szczegółowo regulują zasady korzystania z urządzeń wodnych, poboru wody oraz odprowadzania ścieków.

Służby terenowe Wód Polskich stale monitorują sytuację na rzece.

Przypominamy!

Zgodnie z ustawą Prawo wodne w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych obowiązuje zakaz przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż wałów pojazdami (nie dotyczy rowerów). Wszelkie naruszenia prawa w tym zakresie będą zgłaszane na Policję.

 

[AKTUALIZACJA 10.07.2020 r.]:

GODZ. 17:

W godzinach popołudniowych została przeprowadzona ponowna wizja w terenie przez pracownika Nadzoru Wodnego w Miliczu powyżej i poniżej jazu Bolko. Podczas wizji stwierdzono, że sytuacja stale się poprawia i cały czas widać pływający narybek.

Niestety wał zabezpieczający okolicznych mieszkańców przed powodzią został w ostatnich dniach zniszczony przez samochody.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych obowiązuje zakaz przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż wałów pojazdami (nie dotyczy rowerów). Wszelkie naruszenia prawa w tym zakresie będą zgłaszane na Policję.

GODZ. 13:

Na podstawie informacji uzyskanych od rzecznika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - marszałek złożył wniosek o przekazanie 400 tysięcy złotych na zakup specjalistycznych pomp do napowietrzania wody. Wniosek zostanie przedstawiony radnym sejmiku podczas najbliższej sesji. Pieniądze zostaną przekazane podlegającej samorządowi województwa spółce Stawy Milickie, która przeznaczy je na zakup specjalistycznego sprzętu do napowietrzania skażonej wody.

GODZ. 9:

Stan rzeki nadal jest monitorowany przez służby Wód Polskich i innych jednostek. Widać dalszą poprawę. Napłynęła też informacja z RDOŚ w Poznaniu i RDOŚ we Wrocławiu, które przeprowadziły wizje terenowe rzeki Barycz. Na terenie województwa wielkopolskiego wizja została przeprowadzona na odcinku od miejscowości Odolanów do granicy województwa wielkopolskiego (ujścia Kanału Kuroch). Przeprowadzono także wizję terenową rzeki Kuroch od miejscowości Odolanów do ujścia do Baryczy. Na terenie województwa dolnośląskiego wizję przeprowadzono na odcinku od granicy z województwem wielkopolskim do miejścowości Stawno. RDOŚ wszczął postępowanie w trybie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. W piśmie przesłanym przez RDOŚ we Wrocławiu do Wód Polskich zawarto między innymi następujące sformułowanie: Ze zgłoszenia wynika, że w dniu 1 lipca dyżurny DWIOŚ przyjął zgłoszenie od Kierownika Nadzoru Wodnego w Miliczu PGW Wody Polskie o zanieczyszczeniu Baryczy na odcinku między jazem Bolko a mostem w miejscowości Wróbliniec.

[AKTUALIZACJA 9.07.2020 r.]:

- W  związku z wieloma nieprawdziwymi informacjami i publikacjami na temat zdarzenia na Baryczy, uspokajamy, że sytuacja jest znacznie lepsza niż pierwotnie zakładano. Prosimy również o cierpliwość z wysuwaniem oskarżeń, dopóki swoich czynności nie zakończą odpowiednio uprawnione do tego organy, policja i prokuratura. Wody Polskie nieustająco podejmują wzmożone działania w celu zminimalizowania negatywnych skutków tego zdarzenia. Bardzo dobrze układa się też współpraca ze Stawami Milickimi – mówi Mariusz Przybylski, Dyrektor Wód Polskich RZGW we Wrocławiu.

- Pod względem zanieczyszczenia stawy milickie nie ucierpiały. Rezerwat przyrody i kompleks stawów są bezpieczne, a tereny zarządzane przez nasza spółkę pozostają otwarte dla turystów. Na bieżąco monitorujemy całą sytuację i obecnie nie ma zagrożenia, że wystąpią na naszym obszarze negatywne zjawiska – podkreśla Piotr Połulich, prezes zarządu spółki Stawy Milickie.

Zgodna z tymi faktami jest również pisemna informacja z 9 lipca, jaka napłynęła do Wód Polskich z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, dotycząca przeprowadzanych od 1 do 7 lipca badań. W opinii inspektorów WIOŚ czytamy, że wyniki pomiarów przeprowadzonych 7 lipca wskazują na wzrost wartości tlenu rozpuszczonego w wodzie rzeki Barycz w porównaniu z wynikami uzyskanymi 1 lipca. Wyniki te świadczą o polepszeniu się jakości wody w Baryczy w porównaniu ze stanem wody sprzed kilku dniu.

Pracownicy Wód Polskich w momencie wykrycia zdarzenia niezwłocznie poinformowali przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz sami zgłosili sprawę policji. Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolski wszczęła w tej sprawie postępowanie. Pozostajemy też w stałym kontakcie z regionalnymi instytucjami, w tym spółką Stawy Milickie, centrum zarządzania kryzysowego oraz lokalnym samorządem.

[AKTUALIZACJA 8.07.2020 r.]:

Godz.17.

Podczas kolejnej wizji w terenie pracowników Wód Polskich zaobserwowano, że sytuacja na Baryczy bardzo powoli poprawia się. Można zauważyć zdecydowaną zmianę koloru wody, sukcesywne zwiększanie się przejrzystości w rzece. Zauważono również coraz więcej pływającego narybku, co oznacza poprawę natlenienia wody. 

Przypominamy o uzyskanych wstępnych wynikach próbek pobranych przez WIOŚ wskazujących, że źródłem głównego zanieczyszczenia  są tereny rolnicze pomiędzy Kurochem, Baryczą i Złotnicą, na których stwierdzono rozmyte z powodu intensywnych opadów deszczu pryzmy nawozów naturalnych. Możliwe są także inne źródła zanieczyszczeń, których inspektorzy WIOŚ nadal poszukują. Liczymy na szybkie wykrycie źródła zanieczyszczenia, dzięki czemu będzie możliwość wprowadzenia skutecznych działań zaradczych, aby podobne zdarzenia nie powtórzyły się w przyszłości. 

Godz. 15.

W związku z medialnymi publikacjami, jakie pojawiły się na portalu Onet oraz TVN24 dotyczącymi zanieczyszczenia rzeki Baryczy, informujemy że to Wody Polskie podjęły jako pierwsze konkretne działania i zgłosiły sprawę organom policji, straży pożarnej oraz przedstawicielom Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Nasi pracownicy jednocześnie moniotorowali rozwój sytuacji i byli w kontakcie z przedstawicielami centrum zarządzania kryzysowego. Nikt ze wspomnianych redakcji nie kontaktował się w tej sprawie ani z rzecznikiem Wód Polskich, ani z regionalnym rzecznikiem we Wrocławiu. Jesteśmy w stałym kontakcie ze wszystkimi mediami zgłaszającymi się do Wód Polskich i udzielamy na bieżąco informacji.

Jeszcze raz podkreślamy, że to WIOŚ posiada wszelkie kompetencje do pobierania próbek i analizy wody. Zgodnie z obowiązującym prawem organami odpowiedzialnymi za poszukiwanie i ustalenie sprawców są policja i prokuratura, które zostały o sytuacji na Baryczy poinformowane.

Godz. 10.

Wody Polskie otrzymały na piśmie informację z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Kaliszu, że w związku ze stwierdzonym zanieczyszczeniem zarówno wody Baryczy, jak i jej dopływów na terenie gminy Odolanów (Kuroch, Złotnica, Olszówka) są systematycznie badane od 1 lipca i badania te będą kontynuowane. Wstępne wyniki próbek pobranych przez WIOŚ wskazują, że źródłem głównego zanieczyszczenia wody są tereny rolnicze pomiędzy Kurochem, Baryczą i Złotnicą, na których stwierdzono rozmyte z powodu intensywnych opadów deszczu pryzmy nawozów naturalnych. Możliwe są także inne źródła zanieczyszczeń, których inspektorzy WIOŚ nadal poszukują.

W internetowym wydaniu Gazety Wyborczej Wrocław w artykule pod tytułem "Dramatyczna sytuacja w Dolinie Baryczy. Z rzeki zrobiło się szambo" z 7 lipca ukazały się nieprawdziwe stwierdzenia. Wody Polskie nie odpowiadają za pobieranie i badania oraz analizę próbek wody w przypadku zanieczyszczenia rzek, co na podstawie konkretnych przepisów prawa leży wyłącznie w kompetencjach Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska. Pracownicy Wód Polskich w momencie wykrycia zdarzenia niezwłocznie poinformowali przedstawicieli WIOŚ oraz sami zgłosili sprawę policji. Nasi pracownicy są w stanie pełnej gotowości i codziennie w terenie monitorują sytuację, która z dnia na dzień ulega poprawie. Służby terenowe Wód Polskich dokładają wszelkich starań i są w kontakcie ze wszelkimi instytucjami oraz organami samorządowymi w celu minimalizacji negatywnych skutków zdarzenia.

[AKTUALIZACJA 7.07.2020 r.]:

We wtorek, 7 lipca, na miejscu odbyła się kolejna wizytacja terenowa przedstawicieli Wód Polskich, między innymi z osobistym udziałem Dyrektora RZGW we Wrocławiu - Mariusza Przybylskiego oraz Dyrekcji Zarządu Zlewni w Lesznie, na której obszarze administracyjnym znajduje się rzeka Barycz. Odbywające się codziennie wizje terenowe, prowadzone przez pracowników ZZ w Lesznie i NW w Miliczu potwierdzają, że polepszyły się warunki tlenowe i przejrzystość w rzece, w której widać pływający narybek - prognozy na poprawę jakości wody są więc obecnie bardziej optymistyczne niż jeszcze kilka dni temu.


[KOMUNIKAT 4.04.2020 r.]:

Do zanieczyszczenia ściekami nieznanego pochodzenia rzeki Baryczy doszło na odcinku około 60 km od Odolanowa do miejscowości Wąsosz. Sytuacja powoli ulega poprawie i jest stale monitorowana przez służby Wód Polskich postawione w stan pełnej gotowości. Apelujemy o powstrzymanie się od przeprowadzania spływów kajakowych, łowienia ryb oraz wszelkiej aktywności nad rzeką. Prosimy o rozsądne zachowania w trosce o zdrowie swoje i najbliższych.

Pracownicy Wód Polskich po otrzymaniu zgłoszenia 1 lipca w godzinach porannych natychmiast poinformowali odpowiedzialne służby, między innymi takie, jak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Policję i Straż Pożarną, a następnie udali się na wizję w terenie. W sobotę, 4 lipca, odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego w Miliczu w formie konferencji video, w której uczestniczyli Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, Straż Pożarna w Miliczu, Komenda Powiatowa Policji w Miliczu, burmistrz gminy Milicz oraz nasi przedstawiciele Wód Polskich w Lesznie.

Wszystkie terenowe służby Wód Polskich są w stanie gotowości i monitorują sytuację na rzece. Obecnie trwają badania jakości wody wykonywane przez WIOŚ. Jeszcze raz apelujemy: nie korzystajcie z wody Baryczy!

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu. Fot. Anna Tarka.