Zbiornik Mietków na rzece Bystrzyca jest największym akwenem retencyjnym i zabezpieczającym przed powodzią mieszkańców województwa dolnośląskiego. Niestety niektóre osoby rekreacyjnie korzystające ze zbiornika, mimo wielu apeli celowo niszczą i dewastują lokalną infrastrukturę, masowo pozostawiając śmieci na brzegach zalewu. Akty wandalizmu stale się nasilają, łamane są również zakazy wjazdu, kradzione tablice informacyjne. Dlatego apelujemy – jeśli jesteś świadkiem takiego zdarzenia wezwij natychmiast policję. #WodyToNieŚmietnik.

Gospodarska wizyta

We wtorek, 7 lipca, z wizytą gospodarską na obszarze zbiornika Mietków przebywał Dyrektor Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wizja terenowa z udziałem Mariusza Przybylskiego miała na celu ponowną weryfikację i ocenę sytuacji na tym obszarze, co pozwoli na podejmowanie dalszych konkretnych kroków i rozwiązanie trudnej sytuacji.

Wizja w terenie potwierdziła konieczność powtórnych działań dotyczących utrzymania porządku i czystości w obrębie akwenu. Wody Polskie, którym nie jest obojętny ten urokliwy i cenny obszar środowiskowy zdecydowały po raz kolejny o zgłoszeniu policji faktu nielegalnego biwakowania i wjeżdżania samochodem na teren Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy i obszaru Natura 2000.

Utrzymanie porządku

Mimo wielu prowadzonych akcji nasze służby nie są w stanie nadążyć z porządkowaniem stale pojawiających się nowych nieczystości i celowo podrzucanych nad brzegi zbiornika odpadów, także tych wielkogabarytowych. Zwożone są tu wysłużone i stare artykuły gospodarstwa domowego, wyposażenia mieszkań i inne zużyte przedmioty, traktując ten obszar jak wysypisko śmieci. Nagminnie niszczone jest również mienie należące do Wód Polskich i innych instytucji - wandale demolują i usuwają przede wszystkim tablice informacyjne. Mimo zakazu wjazdu, nad brzegami i na plażach zbiornika, stale znajdują się osoby nielegalnie biwakujące. Samochody i przyczepy campingowe lub przewożące łódki rozjeżdżają drogi techniczne służące jedynie do eksploatacji zbiornika. Po każdej naprawie dewastowane są szlabany utrudniające biwakowiczom dojazd na brzegi zbiornika.

Zgodnie z zapisami umowy za utrzymanie porządku i czystości na brzegach wód obwodu rybackiego związanych wyłącznie z amatorskim połowem ryb odpowiada Polski Związek Wędkarski okręg we Wrocławiu. Według tej samej umowy użytkownik zobowiązuje się również do utrzymywania w należytym porządku stanowisk wędkarskich w celu przeciwdziałania powstawaniu szkód na brzegach oraz rozpropagowania zasad utrzymywania czystości i porządku przy wydawaniu zezwoleń.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z ustawą O utrzymaniu czystości i porządku w gminach tereny wałów przeciwpowodziowych i nabrzeży zbiorników przeciwpowodziowych spełniają warunki tzw. terenów otwartych, służących społeczeństwu. W związku z tym w pełni zasadnym jest stanowisko, że obowiązek utrzymania czystości i porządku na tych terenach powinien należeć także do gminy. Przedstawiciele Wód Polskich Zarządu Zlewni w Legnicy będą podejmować kolejny dialog z gminą w sprawie określenia warunków technicznych i finansowych dotyczących stałego utrzymania czystości przy akwenie.

Susza i retencja

Z uwagi na długookresowy brak opadów atmosferycznych w zlewni Bystrzycy w 2019 roku i latach wcześniejszych dopływ wody do zbiornika był często niższy niż wymagany odpływ. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na poziom piętrzenia było również parowanie, które utrzymywało się w okresie letnim ubiegłego roku przez wiele tygodni z powodu wysokich temperatur. To miało wpływ na utworzenie się wielu mniejszych i większych wysp oraz łach w czaszy zbiornika. Niski poziom wody poważnie zagrażał jednak całemu ekosystemowi zbiornika. Sytuacja wróciła do normy wraz z nadejściem intensywnego okresu opadów atmosferycznych w rejonie zlewni rzeki Bystrzyca, co miało miejsce w czerwcu.

Według zapisów zawartych w operacie wodnoprawnym zbiornik Mietków został wybudowany dla celów redukcji wezbrań powodziowych oraz zasilania Odrzańskiej Drogi Wodnej. W decyzji wodnoprawnej wydanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31.05.2013 r. na szczególne korzystanie z wód rzeki Bystrzycy na zbiorniku Mietków mowa jest o tym, że warunki korzystania ze zbiornika pod kątem obszarów Natura 2000 nie mają zastosowania w przypadku zagrożenia powodziowego. Podobnie stanowi postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 17.02.2012 r. 

W ostatnim czasie rzeką Odra przemieszczała się fala wezbraniowa, dlatego nie można było zwiększać odpływu ze zbiornika Mietków, gdyż spowodowałoby to skumulowanie się fali na Odrze. Stan wody w zbiorniku nadal jest poniżej normalnego poziomu piętrzenia, a specjalnie utworzone wyspy dla fauny i flory nie zostały zalane. Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu. Fot. Anna Tarka.