We wtorek, 4 sierpnia, w siedzibie Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu został podpisany List Intencyjny w sprawie współpracy na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej na Wrocławskim Węźle Wodnym. Sygnatariuszami dokumentu są Wody Polskie oraz Władze Wrocławia.

List Intencyjny podpisano mając na względzie rozwój żeglugi śródlądowej na Wrocławskim Węźle Wodnym, stanowiącym odcinek Odrzańskiej Drogi Wodnej, ujętej w „Europejskim porozumieniu w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym” (AGN) jako droga wodna E-30 oraz uwzględniając wzrost atrakcyjności i walorów turystycznych Wrocławia na skutek uruchomienia żeglugi w porze nocnej, a także biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa na śródlądowych drogach wodnych.

Podpisy pod dokumentem złożyli Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia oraz Jolanta Rędowicz, Zastępca Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą.

W ramach umowy obie strony zapewniają, że w planowanych i podejmowanych działaniach własnych, wezmą pod uwagę stworzenie warunków racjonalnego i efektywnego wykorzystania możliwości żeglugowych Wrocławskiego Węzła Wodnego i będą informować się wzajemnie o powyższych działaniach. Jest również wola podjęcia niezwłocznej współpracy na rzecz uruchomienia żeglugi w porze nocnej, co wiąże się z koniecznością zapewnienia stosownych warunków bezpieczeństwa.

W związku z tym strony zobowiązują się do odpowiedniego oznakowania dla żeglugi całodobowej: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – szlaku żeglownego oraz budowli i urządzeń hydrotechnicznych, będących w posiadaniu strony. Urząd Miejski Wrocławia – portów oraz urządzeń, budowli i linii przesyłowych krzyżujących się z drogą wodnych, które stanowią własność strony, wraz z uzgodnieniem z administracją drogi wodnej.

Zarówno Wody Polskie, jak i Urząd Miejski Wrocławia będą też wzajemnie wspierać swoje plany na rzecz wykorzystania dla żeglugi towarowej i pasażerskiej Wrocławskiego Węzła Wodnego, w tym: utworzenia portu śródlądowego, uruchomienia tramwaju wodnego czy modernizacji budowli i urządzeń hydrotechnicznych.

Podpisanie Listu Intencyjnego 1m
Podpisy pod dokumentem złożyli Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia oraz Jolanta Rędowicz, Zastępca Dyrektora Wód Polskich RZGW we Wrocławiu. Fot. Jarosław Garbacz.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.