Realizacja rozpoczętej latem tego roku inwestycji wzmocni ochronę przed powodzią miejscowości położonych wzdłuż rzeki Widawy powyżej Wrocławia. Zadanie zlokalizowane jest na terenie trzech gmin województwa dolnośląskiego Czernica, Długołęka, Wrocław i umożliwi stworzenie spójnego systemu ochrony przeciwpowodziowej i zapobiegnie między innymi cofaniu się wód Odry do doliny Widawy. Łącznie modernizacja i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych na odcinku 11 kilometrów zabezpieczy kilkanaście tysięcy mieszkańców oraz ich mienie na obszarze ponad 11 kilometrów kwadratowych. #StopPowodzi.

W skład elementów, chroniących mieszkańców przed powodzią, wejdą: budowa nowych wałów przeciwpowodziowych wzdłuż prawego i lewego brzegu Widawy; poszerzenie i podwyższenie korpusu wału i uszczelnienie istniejącego lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Widawy; budowa, remont i konserwacja rowów oraz drenaży odwodnieniowych; budowa ścianek szczelnych; przebudowa jazu Przerowa w celu przystosowania do pełnienia funkcji bramy przeciwpowodziowej; udrożnienie mostów drogowych w Kiełczówku i Wilczycach.

To dodatkowo pomoże zabezpieczyć około 1500 budynków mieszkalnych, gospodarczych i przemysłowych, znajdujących się na powierzchni 1109 hektarów w zasięgu oddziaływania inwestycji, przed falą wezbraniową. Zakończenie prac w ramach modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego na rzece Widawa zostało zaplanowane na koniec 2022 roku. Całkowity koszt inwestycji to 92 mln złotych.

Realizacja projektu wpisuje się w partnerską współpracę z władzami samorządowymi Wrocławia oraz lokalnych gmin. W 2019 roku w ramach szerokich konsultacji społecznych na temat tego zadania, zorganizowano między innymi debatę z miejscowymi mieszkańcami, lokalnymi radnymi oraz przedstawicielami organizacji proekologicznych, podczas której pracownicy Wód Polskich i projektanci odpowiadali szczegółowo na wszystkie zadawane pytania oraz udzielali wyjaśnień na temat zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej regionu. Następnie wnikliwie analizowano możliwości realizacji składanych postulatów.

W ramach prac wykonane zostaną również udogodnienia dla mieszkańców. Wody Polskie wyremontują i naprawią odcinki nawierzchni trzech ulic: Rzecznej, Topolowej i Wilczyckiej w Kiełczówku. Na terenie międzywala w obrębie miejscowości Dobrzykowice w gminie Czernica powstanie też 6 zbiorników wodnych o łącznej powierzchni co najmniej 0,6 hektara, ukształtowanych w sposób stwarzający siedliska rozrodcze dla gatunków płazów, służących małej retencji. Na wałach powstaną także ogólnodostępne drogi serwisowe dla spacerowiczów i rowerzystów.

Podczas inwestycji realizowanej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły przewidziano też szerokie działania kompensacji przyrodniczych poprzez odtworzenie siedlisk lasu łęgowego w postaci nasadzeń 8000 sztuk dębów szypułkowych oraz nasadzeń 5550 sztuk rodzimych gatunków drzew w grupach i szpalerach czy zainstalowanie skrzynek lęgowych dla ptaków oraz budek dla nietoperzy. Projekt pod nazwą "Wrocławski Węzeł Wodny Widawa - przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią gmin Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław" jest współfinansowany z funduszy Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy i Budżetu Państwa.

Więcej na temat tej inwestycji można znaleźć również w tym komunikacie: https://wroclaw.wody.gov.pl/aktualnosci/725-wody-polskie-gotowe-rozbudowy-walow-wroclawskiego-wezla-wodnego-na-widawie

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.

JRPOPDOW Logotypy Bez UE