We wtorek, 1 września, w zlewni Nysy Kłodzkiej wystąpiły intensywne i obfite opady deszczu, miejscami maksymalnie do 60 mm, które w ciągu kilku godzin popołudniowych spowodowały błyskawiczne i krótkotrwałe przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych na wodowskazach. Zdarzenia na bieżąco monitorują służby Wód Polskich z Zarządu Zlewni w Nysie oraz z Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Sytuacja jest obecnie stabilna i wraca do normy.

Intensywne opady deszczu zanotowano głównie na obszarze zlewni Nysy Kłodzkiej, w szczególności na rzece Biała Głuchołaska, gdzie na wodowskazie Biała Nyska stan alarmowy został przekroczony o około 70 cm oraz na Nysie Kłodzkiej w Kłodzku o 20 cm. Aktualnie stany wody wykazują tendencje spadkową. Trwają wizję terenowe i szacowanie strat. Służby terenowe Wód Polskich Zarządu Zlewni w Nysie cały czas monitorują sytuację w regionie. We wtorek w godzinach wieczornych Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie osobiście spotkał się z Zastępcą Burmistrza Nysy w miejscowości Morów, by omówić działania związane z zabezpieczaniem rzeki Mora, która wystąpiła z brzegów.

W ciągu doby z 1 na 2 września zbiornik Nysa zgromadził około 5 mln metrów sześciennych nadmiaru dopływającej wody. Wszystkie zbiorniki przeciwpowodziowe administrowane przez RZGW we Wrocławiu posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe oraz pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne.

Według informacji otrzymanych z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nysie: w powiecie nyskim woda z lokalnych strumieni i rzek spowodowała miejscowe podtopienia ulic, podwórek, ogródków działkowych, pól rolnych, budynków mieszkalnych i gospodarczych w miejscowościach: Morów, Kałków, Nadziejów, Biskupów, Nowy Świętów i Markowice, Ligota Wielka, Burgrabice, Hajduki Nyskie, Niwnica, Biała Nyska, Gierałcice, Korfantów, Ścianowa Mała, Węża. Miejscami podtopienia spowodowała woda spływająca z pól i niedrożnych rowów melioracyjnych. W wielu miejscach studzienki nie były w stanie przyjąć opadów.

Od kilku lat w Polsce mamy do czynienia z regularnie pojawiającymi się nawalnymi deszczami, kiedy w ciągu doby może spaść nawet miesięczna wartość opadu. Tak intensywny, obfity opad, na terenach zabudowanych, zwłaszcza w miastach powoduje tzw. powodzie miejskie. Powierzchnie betonowane i asfaltowe z jednej strony powodują, że woda nie wsiąka w ziemię, ale również przyspieszają jej gwałtowny spływ do potoków i rzek, co zwiększa ryzyko lokalnych wezbrań. Więcej informacji o błyskawicznych powodziach miejskich znajduje się w przekrojowym artykule na stronie: https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1154-podtopienia-miejskie-to-ludzkie-dramaty-ktorym-mozemy-zapobiegac?fbclid=IwAR0E-IjG54L5WP8YCww9P_kUAw80uBEIX_Rvdlz0apun-wATp0LD5lqDDnc

Kotlina Kłodzka, ze względu na swoje położenie jest rejonem szczególnie narażonym na gwałtowne wezbrania rzek i potoków. Dlatego Wody Polskie na jej terenie realizują dwa programy ochrony przeciwpowodziowej. W ramach tzw. ochrony czynnej budowane są cztery zbiorniki przeciwpowodziowe w Szalejowie, Roztokach, Krosnowicach oraz Boboszowie. Planowana jest również tzw. ochrona bierna, zakładająca miejscowe udrożnienie rzek na terenach najsilniej zaludnionych, gdzie ryzyko strat jest największe. Celem prac jest spowolnienie odpływu wód, co podczas wezbrania spłaszcza falę powodziową. W ramach prac przewidziane są działania na wybranych, newralgicznych odcinkach rzek Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy Dusznickiej i Kamiennego Potoku oraz Białej Lądeckiej i Morawki. Planowane inwestycje obejmą miejscowości: 

  • Duszniki-Zdrój, Szczytna, Polanica-Zdrój (ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i Kamienny Potok);
  • Stronie Śląskie, Lądek-Zdrój (ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Białej Lądeckiej i Morawki);
  • Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka, Długopole-Zdrój, Międzylesie (ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej).

Proponowane prace obejmą już istniejącą infrastrukturę. Celem jest likwidacja tzw. wąskich gardeł, które utrudniają przejście fali wezbraniowej w granicach zabudowań miejskich i wiejskich. Planowana jest między innymi budowa kanałów ulgi, mostów czy odtworzenie zniszczonych murów oporowych, w celu ograniczenia powstawania ewentualnych zatorów, zwłaszcza na terenach mocno zurbanizowanych. W kolejnych etapach planowane jest stworzenie szerszej strategii inwestycyjnej dla Ziemi Kłodzkiej obejmujące działania minimalizujące nie tylko skutki powodzi, ale również suszy, w tym poprzez zwiększenie retencji na obszarach leśnych i rolniczych. Z uwagi na nasilające się ekstremalne zjawiska atmosferyczne, konieczne są wielokierunkowe działania, których celem jest ochrona ludzkiego życia oraz mienia. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Stop Powodzi! na stronie www.wroclaw.gov.pl

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.