ZASADY SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ UPRAWNIAJĄCYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W ŁOWISKU „ZBIORNIK JUTROSIN” UDOSTĘPNIONYM PRZEZ DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Zezwolenie na amatorski połów ryb upoważnia do wędkowania w wodach łowiska „Zbiornik Jutrosin” udostępnionego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zwanego dalej Dyrektorem RZGW we Wrocławiu).

 

1. Zezwolenia roczne.

Prawo do amatorskiego połowu ryb w danym roku kalendarzowym nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zwanego dalej Dyrektorem RZGW we Wrocławiu) oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym).

Opłatę za zezwolenie roczne na amatorski połów ryb w łowisku „Zbiornik Jutrosin” należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej. Potwierdzenie dokonania wpłaty wraz z danymi: imię, nazwisko i adres korespondencyjny, nr telefonu  do kontaktu, numer karty wędkarskiej, należy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 34 50-950 Wrocław

Zezwolenia, do których potwierdzenie dokonania wpłaty przesłano drogą elektroniczną lub drogą pocztową będą odsyłane na wskazany przez wpłacającego adres e-mail lub przesyłką pocztową na podany przez wpłacającego adres korespondencyjny.

Dyrektor RZGW we Wrocławiu zastrzega, że czas wysłania zezwolenia do adresata wynosi do 3 dni roboczych od uzyskania statusu kompletności dokumentacji tj. od dnia otrzymania potwierdzenia dokonania wpłaty wraz z zdanymi o których mowa powyżej oraz zaksięgowania wpłaty na rachunku PGW WP RZGW we Wrocławiu.

 

2. Zezwolenia okresowe.

Prawo do amatorskiego połowu ryb okresowego nabywają osoby, które posiadają przy sobie wypełnione zezwolenie na amatorski połów ryb pobrane ze strony wroclaw.wody.gov.pl oraz potwierdzenie dokonania opłaty oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym).

Opłatę za zezwolenie okresowe na amatorski połów ryb w łowisku „Zbiornik Jutrosin” należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej. Następnie ze strony wrocław.wody.gov.pl należy pobrać zezwolenie okresowe i je wypełnić. Zezwolenie okresowe jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym) oraz dokumentem stwierdzającym dokonanie opłaty za połów.

 

3. Do ulgi w opłacie uprawniona jest młodzież szkolna do 18 roku życia. Aby potwierdzić uprawnienie do ulgi, wystarczy okazać przy kontroli dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i wiek (legitymacja szkolna).

 

4. Ceny zezwoleń za wędkowanie:

Rodzaj zezwolenia

ZWYKŁE z brzegu

ULGOWE z brzegu

OKRESOWE

1 dzień

30 zł

15 zł

3 dni

50 zł

25 zł

14 dni

100 zł

50 zł

ROCZNE

200 zł

100 zł

* doba liczona od godz. 000 do 2400

 

5. Zezwolenie roczne obejmuje pełen rok kalendarzowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia.

 

6. Opłaty należy wnosić na konto:

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław

Numer konta bankowego: 42 1130 1017 0020 1510 6720 0170

W tytule przelewu należy podać:

- okres zezwolenia – zezwolenie roczne lub zezwolenie okresowe w dniu/dniach (z ewentualnym dopiskiem „ULGOWE”, jeżeli dotyczy osoby uprawnionej do skorzystania z ulgi w opłacie);

- imię, nazwisko i adres korespondencyjny wędkarza

- nr karty wędkarskiej

 

7. Żądanie przekazania faktury VAT należy zgłosić w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

 

8. Nie istnieje stacjonarny punkt gdzie można zakupić zezwolenie na amatorski połów ryb.

 

9. Nieprawidłowe wypełnienie zezwolenia lub druku przelewu: brak imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru karty wędkarskiej (z wyłączeniem osób ustawowo zwolnionych z posiadania karty wędkarskiej), rodzaju opłaty oraz okresu zezwolenia powoduje nieważność tych dokumentów.

 

10. Cudzoziemcy przebywający czasowo w Polsce są zwolnieni z obowiązku posiadania karty wędkarskiej. Pozostałe dokumenty uprawniające do połowu są wymagane (zezwolenie wraz z dowodem wniesienia opłaty).

W załączeniu:
Wzór zezwolenia rocznego
Wzór zezwolenia okresowego


REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W ŁOWISKU „ZBIORNIK JUTROSIN” UDOSTĘPNIONYM PRZEZ DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

1. Łowisko „Zbiornik Jutrosin” działa w ramach gospodarki wędkarskiej prowadzonej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zwanego dalej Dyrektorem RZGW we Wrocławiu).

2. Łowisko „Zbiornik Jutrosin” położone jest w miejscowości Jutrosin w powiecie rawickim, województwo wielkopolskie.

3. Prawo do amatorskiego połowu ryb w łowisku „Zbiornik Jutrosin” w danym roku kalendarzowym nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora RZGW we Wrocławiu - zezwolenie roczne oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym). Imienne zezwolenia roczne wydawane są przez Dyrektora RZGW we Wrocławiu na warunkach określonych w Zasadach sprzedaży zezwoleń uprawniających do amatorskiego połowu ryb w łowisku „Zbiornik Jutrosin” udostępnionym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

4. Prawo do okresowego amatorskiego połowu ryb w łowisku „Zbiornik Jutrosin” nabywają osoby, które ze strony wody.gov.pl pobiorą druk zezwolenia okresowego i go wypełnią. Imienne zezwolenie okresowe jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym) oraz dokumentem stwierdzającym dokonanie opłaty za połów, zgodnie z warunkami określonymi w Zasadach sprzedaży zezwoleń uprawniających do amatorskiego połowu ryb w łowisku „Zbiornik Jutrosin” udostępnionym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

5. Prawo do amatorskiego połowu ryb w łowisku „Zbiornik Jutrosin” nabywają również osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie „Nasze Łowiska” na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym).

6. Połów ryb musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o rybactwie śródlądowym, rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, ustawą o ochronie przyrody, ustawą Prawo wodne, Kodeksem cywilnym oraz zapisami niniejszego regulaminu.

7. Posiadacz zezwolenia ma prawo do wędkowania:

- wędkami metodą gruntowo-spławikową albo

- 1 wędką metodą spinningową albo

- 1 wędką metodą podlodową.

8. Obowiązują okresy, wymiary ochronne i limity połowu oraz inne ograniczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, z poniższymi wyjątkami:

- wymiar gospodarczy sandacza i szczupaka do 50 cm i od 70 cm;

- wymiar gospodarczy okonia do 18 cm i od 35 cm;

- wymiar gospodarczy karasia pospolitego do 20 cm i od 30 cm;

- wymiar gospodarczy lina od 45 cm;

- limit dzienny (000-2400) ryb do zabrania z łowiska: sandacz i szczupak 2 szt. łącznie, węgorz 1 szt., lin i karaś pospolity 3 szt. łącznie, okoń 8 szt., pozostałe gatunki nie więcej jak 5 kg łącznie;

- poza gatunkami wymienionymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie zakaz wypuszczania po złowieniu z powrotem do łowiska ryb dotyczy także gatunków: karaś srebrzysty (tzw. japoński), amur biały, tołpyga pstra i biała.

9. Wędkujący zobowiązany jest do prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb i jego przesłania do Dyrektora RZGW we Wrocławiu w terminie 14 dni od daty zakończenia okresu ważności zezwolenia. Po przybyciu na łowisko, przed rozpoczęciem wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do wpisania do rejestru połowu daty wędkowania. Przeznaczone do zabrania ryby objęte limitem połowu określonym przez niniejszy regulamin należy natychmiast po złowieniu wpisać do rejestru (gatunek oraz długość całkowita ryby) przed ponownym zarzuceniem wędki do wody, pozostałe ryby, na które nie ustanowiono ilościowego limitu połowu – po zakończeniu wędkowania. Wzór rejestru amatorskiego połowu ryb stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

10. Połów ryb z brzegu dozwolony jest przez cały rok w porze dziennej oraz w porze nocnej. Połów ryb z jednostek pływających jest niedozwolony.

11. Prawo do samodzielnego wędkowania mają osoby, które ukończyły 14 lat, z obostrzeniem, iż w porze nocnej wędkujący, którzy nie ukończyli 16 roku życia muszą znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej.

12. Osoby poniżej 14 roku życia mogą wędkować nie posiadając zezwolenia wędkarskiego pod opieką osoby dorosłej, posiadającej kartę wędkarską i odpowiednie zezwolenie na wędkowanie z zachowaniem dopuszczalnej liczby wędek w ramach jednego zezwolenia. W takim przypadku obowiązujące limity połowu ryb liczone są łącznie dla obu wędkujących.

13. Pierwszeństwo w zajmowaniu stanowiska wędkarskiego ma osoba, która przybyła na nie wcześniej. Wędkujący powinni zachować pomiędzy sobą odstępy wynoszące nie mniej niż 10 m podczas wędkowania metodą gruntowo-spławikową oraz nie mniej niż 25 m podczas połowu na spinning. Odstępy te mogą zostać zmniejszone za obopólną zgodą wędkujących.

14. Wędkowanie musi odbywać się przy zachowaniu bezpośredniego nadzoru nad wędkami.

15. Wędkarz zobowiązany jest utrzymywać swoje stanowisko wędkarskie (w promieniu 5 m od miejsca przebywania) w czystości niezależnie od stanu w jakim je zastał podczas rozpoczynania wędkowania.

16. Zabrania się pozyskiwania ryb metodą na tak zwanego szarpaka.

17. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb oraz miarkę oraz zobowiązany jest wypuszczać ryby niewymiarowe, znajdujące się pod ochroną gatunkową lub złowione w okresie ochronnym niezwłocznie po złowieniu bez względu na ich stan.

18. Zabrania się przetrzymywania ryb w ilości przewyższającej limity połowu określone dla danego gatunku. Każdy wędkarz musi przetrzymywać swoje ryby osobno w stanie żywym w przeznaczonej do tego siatce wędkarskiej (z miękkiej tkaniny rozpiętej na sztywnych obręczach), worku karpiowym lub uśmiercone. Ryby złowione na lodzie przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Przy czym zabrania się, przed opuszczeniem łowiska, obcinania rybom głów i ogonów (w celu umożliwienia osobom kontrolującym weryfikacji przestrzegania wymiarów ochronnych).

19. Zabrania się połowu na żywą i martwą rybkę oraz jej części w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia. Dopuszcza się pozyskiwanie ryb przeznaczonych na przynętę za pomocą podrywki wędkarskiej o wymiarach nie większych niż 1x1 m i oczku o krawędzi nie mniejszej niż 5 mm. Ryby przeznaczone na przynętę muszą być pozyskane z łowiska, na którym dokonuje się połowu. Dopuszczone jest przetrzymanie ryb przynętowych w przeznaczonych do tego sadzach/wiaderkach.

20. Obowiązkiem wędkarza jest zmiana stanowiska, jeśli rozgrywane mają być w tym miejscu zawody wędkarskie. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie Dyrektora RZGW we Wrocławiu i jest zobowiązany do oznakowania miejsca przeznaczonego do rozgrywania zawodów. Uczestnik zawodów wędkarskich musi legitymować się stosownym zezwoleniem obowiązującym w trakcie zawodów. Organizator zawodów jest odpowiedzialny za poinformowanie wszystkich uczestników zawodów o konieczności posiadania wskazanego zezwolenia.

21. Osoba dokonująca połowu ma bezwzględny obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez: strażników Państwowej Straży Rybackiej, strażników Społecznej Straży Rybackiej, funkcjonariuszy Policji oraz upoważnionych przedstawicieli Dyrektora RZGW we Wrocławiu. Na żądanie kontrolujących, wędkarz ma obowiązek okazać wymagane niniejszym Regulaminem dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i posiadane przynęty.

22. Zastrzega się, że w przypadku pogarszającego się stanu jakości wód obwodu rybackiego Dyrektor RZGW we Wrocławiu w drodze ogłoszenia może wprowadzić ograniczenia w ilości stosowanych zanęt lub wprowadzić całkowity zakaz ich stosowania. Wprowadzenie takiego ograniczenia nie wymaga zmiany regulaminu.

23. Zastrzega się, że Dyrektor RZGW we Wrocławiu w drodze ogłoszenia może wprowadzić ograniczenia co do odcinków linii brzegowej łowiska „Zbiornik Jutrosin” i miejsc dostępnych do wędkowania. Wprowadzenie takiego ograniczenia nie wymaga zmiany regulaminu.

24. Nieprzestrzeganie warunków zezwolenia stanowi naruszenie ustawy o rybactwie śródlądowym i jest podstawą do cofnięcia zezwolenia bez odszkodowania oraz do odmowy wydania kolejnego zezwolenia.

25. Osoby korzystające z amatorskiego połowu ryb w łowisku „Zbiornik Jutrosin” biorą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów niniejszego Regulaminu również przez osoby wspólnie przebywające z nią na łowisku.

26. Dyrektor RZGW we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków jakie mogą zaistnieć w trakcie korzystania z łowiska przez osoby dokonujące połowu ryb jak również za osoby wspólnie przebywające z nimi na łowisku.

27. Wykupienie opłaty za wędkowanie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zapoznaniem się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” albo pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. C.K. Norwida 34; 50-950 Wrocław z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych we Wrocławiu”.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesłania zezwolenia na amatorski połów ryb na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia). Ponadto, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia).

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. podmioty współpracujące w zakresie dostarczania lub utrzymania systemów informatycznych.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą maksymalnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umów zawartych z Administratorem lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego lub z zakresu księgowości.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

- prawo do  cofnięcia zgody w dowolnym momencie (podstawa prawna: art.  13 ust. 2 lit. c Rozporządzenia) – cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; realizacja prawa możliwa jest poprzez kontakt w sposób wskazany w pkt 2;

- prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);

- prawo do żądania sprostowania (poprawiania)  danych osobowych Pani/Pana dotyczących – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub  niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia);

- prawo do usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia);

- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 Rozporządzenia);

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym/warunkiem zawarcia umowy i jest niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt 3,a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji tych celów.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (1 - wykaz obwodów rybackich 28.11.2022.docx)1 - wykaz obwodów rybackich 28.11.2022.docx 20 kB2022-11-30 08:152022-11-30 08:15
Pobierz plik (Jutrosin linia brzegowa - dostępna do wędkowania.pdf)Jutrosin linia brzegowa - dostępna do wędkowania.pdf 1715 kB2022-10-28 09:522022-10-28 09:52
Pobierz plik (1. RAPR Jutrosin.pdf)1. RAPR Jutrosin.pdf 82 kB2022-10-26 08:322022-10-26 08:32
Pobierz plik (2. Rejestr połowu Jutrosin - zal. do RAPR.pdf)2. Rejestr połowu Jutrosin - zal. do RAPR.pdf 86 kB2022-10-26 08:322022-10-26 08:32
Pobierz plik (3. Zasady sprzedaży zezwoleń wędkarskich Jutrosin w2.pdf)3. Zasady sprzedaży zezwoleń wędkarskich Jutrosin w2.pdf 78 kB2022-10-26 08:322022-10-26 08:32
Pobierz plik (4. Zezwolenie roczne Jutrosin - zal. do zasad.pdf)4. Zezwolenie roczne Jutrosin - zal. do zasad.pdf 114 kB2022-10-26 08:322022-10-26 08:32
Pobierz plik (5. Zezwolenie okresowe Jutrosin - zal. do zasad.pdf)5. Zezwolenie okresowe Jutrosin - zal. do zasad.pdf 114 kB2022-10-26 08:322022-10-26 08:32
Pobierz plik (6. Wykaz obwodów rybackich 25.10.2022.pdf)6. Wykaz obwodów rybackich 25.10.2022.pdf 56 kB2022-10-26 08:322022-10-26 08:32
Pobierz plik (7. Zasady sprzedaży zezwoleń NŁ ulga dla młodzieży.pdf)7. Zasady sprzedaży zezwoleń NŁ ulga dla młodzieży.pdf 93 kB2022-10-26 08:322022-10-26 08:32
Pobierz plik (8. Zezwolenie NŁ - Wrocław.pdf)8. Zezwolenie NŁ - Wrocław.pdf 126 kB2022-10-26 08:322022-10-26 08:32