Konsultacje społeczne na Ziemi Kłodzkiej - najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi:

W których miejscowościach będą prowadzone konsultacje społeczne?

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone we wszystkich miejscowościach, na terenie których będą prowadzone prace zabezpieczające. To jest: Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka, Długopole-Zdrój, Międzylesie, Duszniki-Zdrój, Szczytna, Polanica-Zdrój, Stronie Śląskie i Lądek-Zdrój. O ich organizacji będzie informowała szeroko zakrojona kampania obejmująca prasę, radio, telewizję, internet oraz tradycyjne formy, jak plakaty czy ulotki wywieszane na tablicach informacyjnych w poszczególnych miejscowościach. O spotkaniach będą informowani również przedstawiciele wszystkich lokalnych władz samorządowych.

 1. Czy w związku z realizacją prac planowane są wywłaszczenia?

Prace zostaną zrealizowane bez wywłaszczeń gruntów czy nieruchomości i przesiedleń ludności. W jednostkowych i wyjątkowych sytuacjach możliwe będą ewentualnie zajęcia stałe części nieruchomości, ale wyłącznie tych niezamieszkałych.

 1. Jakie obiekty i urządzenia zostaną wyremontowane?

Zakres rzeczowy planowanych prac obejmuje:

 • umocnienia brzegów narzutem kamiennym w miejscach podatnych na erozję brzegową,
 • umocnienia dna gurtami w miejscach podatnych na erozję denną,
 • remont/odbudowę/przebudowę murów oporowych,
 • wykonanie murów regulacyjnych,
 • remont lub przebudowę kładek i mostów wraz z zabezpieczeniem dna,
 • remont lub przebudowę jazów stałych i progów na bystrza,
 • budowę zapór przeciwrumowiskowych,
 • budowę otwartego kanału ulgi w Dusznikach Zdroju.
 1. Czy prowadzone prace obejmą tereny obiektów zabytkowych lub użyteczności publicznej?

Nie. Zakres rzeczowy obejmie prace remontowe, odtworzeniowe, przebudowę lub rozbudowę wyłącznie istniejącego systemu ochrony przeciwpowodziowej na rzekach, potokach bądź mniejszych ciekach. Zakres związany z przywróceniem funkcjonalności cieków w czasie przepływu wód powodziowych. Roboty mają na celu ochronę istniejącej zabudowy, w tym wielu obiektów użyteczności publicznej i zabytków zlokalizowanych na Ziemi Kłodzkiej.

 1. Czy będą w najbliższym czasie budowane suche zbiorniki?

Poza obecnie budowanymi na Ziemi Kłodzkiej suchymi zbiornikami przeciwpowodziowymi – w Boboszowie, Krosnowicach, Roztokach i Szalejowie w planach inwestycyjnych nie ma budowy innych nowych suchych zbiorników. Wody Polskie skupiają się obecnie na planowanej realizacji modernizacji istniejącej zabudowy regulacyjnej oraz rozpatrywaniu możliwości zwiększenia retencji na obszarach leśnych i rolnych, koniecznych do zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Kłodzkiej oraz ich mienia.

 1. Czy roboty budowlane będą znacznie ingerować w środowisko naturalne?

Wszelkie roboty i prace będą prowadzone ze szczególną dbałością o przyrodę. Prace planowane są na terenach mocno zurbanizowanych i będą polegały głównie na gruntownym wyremontowaniu istniejących obiektów i poprawie ich parametrów. Projektanci oraz wykonawcy będą zobowiązani do maksymalnego ograniczenia negatywnych oddziaływań na środowisko naturalne.

 1. Czy w planach są wycinki drzew?

Zgodnie z dbałością o istniejącą przyrodę ewentualne wycinki drzew bądź krzewów będą ograniczone jedynie do niezbędnego minimum i prowadzone wyłącznie w miejscach potencjalnie mogących generować zatory, czyli w korytach rzek oraz na urządzeniach hydrotechnicznych. Na przykład na murach oporowych, osłabionych przez systemy korzeniowe zakłada się wycinki pojedynczych drzew. W takich przypadkach wycinka zawsze będzie jednak kompensowana nowymi nasadzeniami w sąsiednich miejscach bezpiecznych.

JRPOPDOW Logotypy Bez UE