Decyzja zwalniająca z zakazów określonych w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.)

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo wodne: Zakazuje się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w szczególności ich składowania.

 Zgodnie z art. 77 ust. 3 ustawy Prawo wodne: „Jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi, właściwy organ Wód Polskich może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, określając warunki niezbędne dla ochrony jakości wód”.

 Do wniosku o wydanie decyzji należy dołączyć charakterystykę planowanych działań, obejmującą w szczególności:

 • podstawowe dane techniczne i opis planowanej technologii robót (uzasadnienie gromadzenia ścieków lub odchodów zwierzęcych, sposób przechowywania, uzasadnienie potrzeby unieszkodliwiania odpadów, kod odpadów, sposób postępowania z odpadami, ewentualnie inne istotne informacje) rozwiązania chroniące jakość wód w przypadku wystąpienia powodzi,
 • mapę sytuacyjno-wysokościową pochodzącą z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kopię tej mapy potwierdzoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem albo inną mapę sytuacyjno-wysokościową, z naniesionym schematem planowanych obiektów lub robót,
 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej - 10,00 zł - za wydanie decyzji

 Do rozpatrzenia sprawy przydatne są  również:

 • § wypis i wyrys z aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) lub informacja o jego braku;
 • § wypisy z rejestru gruntów dla działek objętych inwestycją;

opcjonalnie:

pełnomocnictwo (dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa)

dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej - 17,00 zł - za pełnomocnictwo

pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia przez wnioskodawcę pełnomocnika, pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej zgodnej ze stawką określoną w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1827, z późn. zm.)

Opłatę skarbową za dokonanie czynności urzędowej (wydanie decyzji), składający wniosek o wydanie decyzji winien zapłacić w kasach Urzędu Miasta Wrocławia lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Wrocławia - jako właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 Numer konta Urzędu Miejskiego Wrocławia do opłat skarbowych: 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

10,00 zł za wydanie decyzji

17,00 zł za pełnomocnictwo 

 W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany w trybie art. 64 § 2 k.p.a. do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

 Uwaga: zgodnie z art. 16 pkt 69 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, przez wody opadowe i roztopowe rozumie się wody będące skutkiem opadów atmosferycznych. Wody opadowe i roztopowe nie zostały wymienione w art. 16 pkt 61 w/w ustawy - zatem nie są to „ścieki”.

Wniosek_o_zwolnienie_od_zakazow_obowiazujacych_na_obszarach_szczegolnego zagrozenia powodzia.


 Decyzja zwalniająca z zakazów określonych w art.176 ust.1 pkt 1-5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.)

 W celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych zakazuje się wykonywania robót lub czynności, które mogą wpływać na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, w tym:

1)       przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż wałów pojazdami lub konno oraz przepędzania zwierząt, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych;

2)       uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

3)       prowadzenia przez osoby nieuprawnione robót lub czynności ingerujących w konstrukcję wałów przeciwpowodziowych, w tym ich rozkopywania, uszkadzania darniny lub innych umocnień skarp i korony wałów, wbijania słupów i ustawiania znaków;

4)       wykonywania na wałach przeciwpowodziowych obiektów lub urządzeń niezwiązanych z nimi funkcjonalnie;

5)       wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału;

6)       lokalizowania cmentarzy w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie może zwolnić od wymienionych wyżej zakazów (w pkt 1–5), w drodze decyzji, jeżeli nie wpłynie to na szczelność i stabilność wałów przeciwpowodziowych.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

•              w drodze decyzji administracyjnej

UWAGA: Nie dotyczy przejazdów przez wały w miejscach do tego przeznaczonych.

 PODSTAWA PRAWNA WYDANIA DECYZJI

 • art. 176 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.)

 STRONY POSTĘPOWANIA

 • Stroną postępowania o wydanie decyzji jest wnioskodawca i właściciel wału przeciwpowodziowego.

 WNIOSEK I WYMAGANE DOKUMENTY -

Podstawowe wymogi formalne wniosku:

 • Imię i nazwisko Wnioskodawcy
 • Adres zamieszkania/do korespondencji/telefon/adres mailowy
 • Określenie podstawy prawnej
 • Nazwa zadania/inwestycji
 • Lokalizacja inwestycji (miejscowość, obręb, gmina, powiat)
 • Wykaz działek, na których planowane są działania objęte zakazami wymienionych w art. 176 ust. 4 ustawy Prawo wodne,
 • Podpis wnoszącego

 Do wniosku o wydanie decyzji muszą być dołączone następujące dokumenty - 2 egzemplarze  (oraz wersja elektroniczna na nośniku)

a)        charakterystyka planowanych działań wraz z podstawowymi danymi technicznymi i opisem planowanej technologii robót, zawierające m.in. następujące informacje:

- wykaz obiektów/robót realizowanych w strefie ochronnej wału z uwzględnieniem elementów inwestycji do zrealizowania poniżej istniejącego terenu,

- parametry wykopów (długość, szerokość, głębokość), minimalne odległości wykopów (projektowanych obiektów) od stopy wału po stronie odpowietrznej, rodzaje materiałów, średnice rurociągów itp.

- sposób wykonania i zabezpieczenia wykopów, opis sposobu posadowienia obiektów kubaturowych (wykonanie fundamentów) oraz ułożenia elementów infrastruktury technicznej,

b)       mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesionym schematem planowanych robót, 

- lokalizacja wszystkich objętych wnioskiem projektowanych obiektów, także infrastruktury technicznej w stosunku do istniejącego wału przeciwpowodziowego wraz z naniesionymi minimalnymi odległościami od stopy wału po stronie odpowietrznej,

-  oznaczenie wału oraz granicy 50-cio metrowej strefy ochronnej wału,

c)        badania hydrogeologiczne wraz z opinią dotyczącą wpływu tych robót na szczelność i stabilność tych wałów (opinia powinna jednoznacznie oceniać wpływ planowanych robót na szczelność i stabilność wału przeciwpowodziowego zarówno w trakcie realizacji, jak i po wykonaniu inwestycji;osoba sporządzająca badania hydrogeologicznepowinnaposiadaćkwalifikacje geologiczne kat. VI lub VII do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi;

- opinia dotycząca wpływu robót na szczelność i stabilność tych wałów,wskazane jest, aby została przygotowana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlanew zakresie hydrotechniki bez ograniczeń do projektowania)

d)       dokument potwierdzający posiadanie przez sporządzającego opinię odpowiednich kwalifikacji do wykonywania prac geologicznych,

e)        dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - w przypadku działania w imieniu inwestora,

f)        dowód/dowody wpłaty opłaty skarbowej, lub przywołanie aktu prawnego, na podstawie którego jest się zwolnionym lub wyłączonym z obowiązku opłaty.

Wniosek oraz załączone do niego dokumenty muszą być złożone w oryginale lub urzędowo poświadczone i opatrzone podpisami uprawnionych osób. Jeśli załączony dokument składa się z kilku stron, musi być przedłożony w formie uniemożliwiającej rozszycie albo każda luźna strona musi być podpisana przez uprawnioną osobę.

Wniosek_o_zwolnienie_od_zakazow_okreslonych_w_celu_zapewnienia_szczelnosci_i_stabilnosci_walow_przeciwpowodziowych.

OPŁATY

Dokonanie czynności urzędowej związanej z wydaniem decyzji podlega opłacie skarbowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej i ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej   (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1827 z późn. zm.).

Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,

Rachunek bankowy:

Numer konta Urzędu Miejskiego Wrocławia do opłat skarbowych: 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

10,00 zł za wydanie decyzji

17,00 zł za pełnomocnictwo

 W przypadku działania z upoważnienia inwestora wymagany jest dowód wpłaty opłaty skarbowej za każde pełnomocnictwo wniesione zgodnie z ww. przepisami,

 MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek wraz z dokumentami można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

ul. Norwida 34

50-950 Wrocław

UWAGA:

POZWOLENIA WODNOPRAWNE WYNIKAJĄCE Z ART. 390 USTAWY PRAWO WODNE SĄ WYDAWANE W ODPOWIEDNICH TERYTORIALNIE ZARZĄDACH ZLEWNI PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE