Zgodnie z art. 425 ust. 1. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.) uzyskanie oceny wodnoprawnej jest wymagane dla inwestycji lub działań mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61, w zakresie:

1) korzystania z usług wodnych;

2) długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej;

3) piętrzenia wody podziemnej;

4) rekultywacji wód powierzchniowych lub wód podziemnych;

5) wprowadzania do śródlądowych wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;

6) wykonania urządzeń wodnych;

7) regulacji wód, zabudowy potoków górskich oraz kształtowania nowych koryt cieków naturalnych;

8) zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mającej wpływ na warunki przepływu wód;

9) robót i obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;

10) działań, o których mowa w art. 227 ust. 3.

Art. 428. W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ocenę wodnoprawną zastępuje się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzją, przed wydaniem której jest przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko – o ile taka ocena jest w przypadku danego przedsięwzięcia przeprowadzana.

Szczegółowy zakres inwestycji i działań wymagających uzyskania oceny wodnoprawnej określony został w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1752).

Ocenę wodnoprawną wyda właściwy organ Wód Polskich (zgodnie z art. 397 ww. ustawy). Organem właściwym jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, jeżeli wnioskodawcą są Wody Polskie.

Stawka opłaty za wydanie oceny wodnoprawnej wynosi 920,22 zł.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (wzór wniosku ocena wodnoprawna.doc)wzór wniosku ocena wodnoprawna.doc 76 kB2020-06-10 08:342020-06-10 08:34