Prawo pierwszeństwa w zawarciu umowy użytkowania obwodu rybackiego na dalszy okres – art. 4 ust. 3 ustawy o rybactwie śródlądowym.

1. Złożenie oświadczenia.

Uprawniony do rybactwa składa oświadczenie z danymi osobowymi o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa w zawarciu umowy na dalszy okres. Oświadczenie musi zostać złożone w formie pisemnej i w wymaganym terminie. Oświadczenie musi być złożone przez podmiot do tego uprawniony, spełniając także wymogi art. 12 ust. 5 ustawy o rybactwie śródlądowym (ustawa o rybactwie śródlądowym nie przewiduje by w obwodzie rybackim uprawnionym było kilka osób fizycznych lub prawnych). Złożone oświadczenie będzie traktowane, także jako akceptacja warunków umowy, której wzór zamieszczony jest na stronie internetowej PGW WP – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

W przypadku kilku uprawnionych – osób fizycznych lub prawnych do złożonego oświadczenia przez jednego z nich, należy dołączyć pisemne oświadczenia pozostałych uprawnionych o zrzeczeniu się prawa do dzierżawy, a tym samym prawa pierwszeństwa w zawarciu umowy na dalszy okres.

2. Weryfikacja złożonego oświadczenia.

Weryfikacja przeprowadzenia przez dyrektora PGW WP RZGW polega na sprawdzeniu czy oświadczenie zostało złożone w terminie i przez podmiot do tego uprawniony. W przypadku, gdy oświadczenie zostało złożone w terminie, a nie spełnia wymagań ustawy o rybactwie śródlądowym, dyrektor PGW WP RZGW wzywa do jego uzupełnienia z podaniem terminu uzupełnienia oświadczenia.

Wykaz dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, przedstawiamy po pozytywnej weryfikacji oświadczenia złożonego przez uprawnionego stanowią:

- propozycja zarybień (rzeczowych – gatunki/sortymenty), wartość zarybienia nie może być mniejsza niż wyliczona – zgodnie z art. 4 ust. 5 i 6 ustawy o rybactwie śródlądowym;

- propozycja zarybień wynikająca z przeliczenia na podstawie ww. przepisu prawa powinna zostać uwidoczniona w operacie rybackim jako zarybienia minimalne.

Nakłady rzeczowo-finansowe przeliczane będą na podstawie aktualnego cennika PGW WP. Po weryfikacji prawidłowości przeliczenia nakładów rzeczowo-finansowych wymagane jest złożenie kopii aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego operatu rybackiego (zgodnego z przepisami o rybactwie śródlądowym oraz rozporządzeniem w sprawie operatu rybackiego, obowiązującymi w chwili składania oświadczenia). Operat musi uwzględniać przeliczone nakłady rzeczowo-finansowe. Operat musi być złożony nie później niż 30 dni przed zawarciem umowy.

Do wniosku o skorzystanie z prawa pierwszeństwa dołącza się:

- oświadczenie o możliwości korzystania z wymienionego w operacie rybackim materiału zarybieniowego lub możliwości jego wyprodukowania we własnym zakresie albo pisemne oświadczenie producenta takiego materiału o jego zbyciu oferentowi;

- oświadczenie o możliwości korzystania z nieruchomości lub urządzeń wodnych lub oświadczenie o braku konieczności korzystania z takich nieruchomości lub urządzeń wodnych.

Dokumenty wskazane powyżej przedkładane są razem z operatem rybackim.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (UJEDNOLICONY WYKAZ OBWODÓW RYBACKICH PGW WP RZGW WE WROCŁAWIU 2021.pdf)UJEDNOLICONY WYKAZ OBWODÓW RYBACKICH PGW WP RZGW WE WROCŁAWIU 2021.pdf 95 kB2021-02-15 11:052021-02-15 11:05