W celu uzyskania uzgodnienia technicznego i warunków wykonania inwestycji dotyczącej lokalizacji obiektów pływających na wodzie, stanowiących między innymi: przystań wodną, dom na wodzie, hotel na wodzie, barkę gastronomiczną itp. Inwestor składa we właściwym miejscowo Zarządzie Zlewni następującą dokumentację:

- opis przedsięwzięcia (zakres prowadzonej działalności), przeznaczenie przystani-obiektu z parametrami cumujących jednostek (długość szerokość, zanurzenie), warunki techniczne, rysunki oraz wizualizacja,

-  mapę z zaznaczoną powierzchnią do użytkowania w skali 1:500,

-  opracowanie sposobu cumowania przystani-obiektu do nabrzeża z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju i parametrów urządzeń cumowniczych (nie zaleca się wykonywania stałych, trwale związanych z gruntem elementów cumowniczych – np. pachoły),

-  projekt i instrukcja odholowania przystani-obiektu z uwzględnieniem sposobu, czasu i miejsca transportu obiektu uwzględniając  parametry rzeki i szerokości mostów oraz prześwity pod mostami jak również propozycja ewentualnego  miejsca postoju,

-  projekt instrukcji eksploatacji przystani-obiektu, który powinien zawierać m.in. warunki nawigacyjne, proponowane miejsce odholowania, określać obowiązki osoby odpowiedzialnej za przystań, itp.

-  projekt regulaminu przystani (treść zatwierdzonego regulaminu będzie umieszczona trwale w miejscu ogólnodostępnym, w pobliżu przystani oraz na stałe regulamin dostępny będzie u obsługi przystani), w przypadku jakiejkolwiek zmiany w treści regulaminu, wymagana jest zgodna właściciela/wydzierżawiającego,

-  zgoda właścicieli gruntów sąsiednich dotycząca dojazdu, dojścia, parkingu, itp. w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.