Dokumenty postępowania (SIWZ wraz z załącznikami) dostępne są pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r1375,Wykonanie-operatow-wodnoprawnych-instrukcji-gospodarowania-woda-instrukcji-ekspl.html

Termin składania ofert: 28.08.2020r. godz.10:00

Termin otwarcia ofert: 28.08.2020 godz. 11:00

Oferty należy złozyć w formie pisemnej na adres podany w SIWZ