Na Platformie Zakupowej Wód Polskich zostało opublikowane Zapytanie ofertowe na zamówienie pn.: 

„AWARYJNE USUWANIE SKUTKÓW SILNYCH WIATRÓW ORAZ WŁAMANIA NA TERENIE NADZORÓW WODNYCH PODLEGŁYCH ZARZĄDOWI ZLEWNI W LESZNIE”

Zamówienie z podziałem na 5 części

Numer postępowania: WR.ROZ.2811.741.2021

Link do Zapytania ofertowego https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r10329,AWARYJNE-USUWANIE-SKUTKOW-SILNYCH-WIATROW-ORAZ-WLAMANIA-NA-TERENIE-NADZOROW-WODN.html

Termin składania ofert: ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy, do dnia 18.11.2021 r. godz. 10:00

Miejsce składania ofert: złożenie oferty odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej – pod adresem http://www.przetargi.wody.gov.pl  - w zakładce Postępowania przetargowe - opcja Zapytania ofertowe i konkursy.