Nr WR.ROZ.2811.471.2020 - Prace naprawcze na zniszczonej stacji transformatorowej pompowni Tarnowa Łąka 

 

Zakres prac naprawczych obejmuje naprawę uszkodzeń poprzez wymianę zniszczonych elementów stacji transformatorowej zgodnie z załączonym przedmiarem.

Termin realizacji zamówienia: od 25.09.2020 do 09.10.2020

Zakłada się rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia z dniem 25.09.2020 r. W przypadku gdyby w wyniku przyczyn przedłużających przedmiotowe postępowanie, przekazanie przedmiotu zamówienia nastąpiło po 25.09.2020 r. - termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi następnego dnia po jego protokolarnym przekazaniu,

wówczas termin zakończenia przedmiotu zamówienia zostaje przedłużony o ilość dni opóźnienia rozpoczęcia realizacji.

 

Miejsce składania ofert: złożenie oferty odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: http://www.przetargi.wody.gov.pl/  - w zakładce Postępowania przetargowe - opcja Zapytania ofertowe i konkursy.

Termin składania oferty: ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy, do dnia 21.09.2020 r. do godz. 10.00.

link do przedmiotowego zamówienia to: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r1872,Prace-naprawcze-na-zniszczonej-stacji-transformatorowej-pompowni-Tarnowa-Laka-gm.html