flagapolskagodło 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu realizuje projekty:

  • nr 1.37 - ,,Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze w km 300+00 (roboty awaryjne)’’
  • nr 1.41 - ,,Cofka Malczyce/Wykonanie robót budowlanych w cofce Stopnia Wodnego Malczyce zgodnie z decyzją nr I-H-8/16 oraz nr 138/15’’
  • nr 1.42 - ,,Cofka Malczyce/Nadzór Inwestorski Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych w cofce Stopnia Wodnego Malczyce zgodnie z decyzją nr I-H-8/16 oraz nr 138/15”
  • nr 1.43 - ,,Milsko - modernizacja przepompowni melioracyjnej’’
  • nr 2.53 - ,,Modernizacja systemu grzewczego wraz z dostawą i montażem kotłów c.o. o podwyższonym standardzie ekologicznym emisji spalania w obiektach własnych RZGW we Wrocławiu wraz z podległymi jednostkami’’
  • nr 2.54 - System regałów przesuwnych do archiwum zakładowego’’
  • nr 2.55 - System klimatyzacji w budynku RZGW we Wrocławiu’’
  • nr 2.56 - Dostawa blaszanych garaży na potrzeby RZGW we Wrocławiu i jednostek podległych’’
  • nr 2.57 - ,,Dostawa wraz z montażem ogrodzenia na potrzeby RZGW we Wrocławiu wraz z podległymi jednostkami’’
  • nr 2.58 - ,,Wyposażenie w urządzenie do awaryjnego zasilania obiektu’’

z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa z dotacji celowej na ,,Realizację zadań inwestycyjnych przeciwdziałających skutkom powodzi, skutkom suszy i pozwalających retencjonować wodę’’ oraz ,,Wydatki inwestycyjne niezbędne do realizacji i funkcjonowania PGW WP’’ określone w wykazie planowanych wydatków budżetu państwa, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 


Projekt nr 1.37 - ,,Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze w km 300+00 (roboty awaryjne)’’

Dofinasowanie z budżetu państwa:        2 259 501,28  zł

Całkowita wartość:                               1 239 666 196,87 zł

Przedmiotem projektu jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu potoku Żabka przed wysiękami w dnie przy awanporcie górnym śluzy na prawym brzegu rz. Odry na stopniu wodnym Malczyce. Zaprojektowano i wykonano przesłonę przeciw filtracyjną metodą ciągłego, wgłębnego, bez sekcyjnego mechanicznego mieszania na miejscu gruntu z zaczynem cementowo-bentonitowym CDMM oraz uzupełniająco w rejonach kolizji palisadami w technologii jet-grouting.


Projekt nr 1.41 - ,,Cofka Malczyce/Wykonanie robót budowlanych w cofce Stopnia Wodnego Malczyce zgodnie z decyzją nr I-H-8/16 oraz nr 138/15’’

Dofinasowanie z budżetu państwa:         9 311 952,22 zł              
Całkowita wartość:                                    23 513 345,26 zł

Przedmiotem projektu były roboty budowlane polegające na przebudowie lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry wraz z drenażem pod wałem na odcinku od km 10+200 do km 13+625 powyżej Stopnia Wodnego Malczyce oraz budowie i odbudowie rowu odwadniającego grunty rolne we wsi Głoska, budowie przepustu wałowego w km 19+071 wału lewostronnego i przepustu na międzywalu (decyzja nr I-H-8/16). Dostosowano teren do piętrzenia w południowej części wsi Grodzanów poprzez wyniesienie niwelety drogi i poboczy wraz z przebudową sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej oraz przełożeniem i zabezpieczeniem istniejącej sieci telekomunikacyjnej (decyzja nr 138/15).


Projekt nr 1.42 - ,,Cofka Malczyce/Nadzór Inwestorski Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych w cofce Stopnia Wodnego Malczyce zgodnie z decyzją nr I-H-8/16 oraz nr 138/15”

Dofinasowanie z budżetu państwa:         196 033,86 zł

Całkowita wartość:                                        529 293,60 zł

Przedmiotem zadania jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanym robotami, w zakresie przebudowy wałów w "cofce" SW Malczyce: lewostronnego wału przeciwpowodziowego, zlokalizowanego powyżej miejscowości Zakrzów od km 10+200 do 13+625 km oraz  przebudowę przepustu wałowego i rowu melioracyjnego we wsi Głoska oraz przebudowę drogi wraz z infrastrukturą we wsi Grodzanów.


Projekt nr 1.43 - ,,Milsko - modernizacja przepompowni melioracyjnej’’

Dofinasowanie z budżetu państwa:         303 874,35 zł

Całkowita wartość:                                  3 631 000,00 zł

Przedmiotem projektu są roboty budowlane polegające na modernizacji istniejącej śluzy wałowej wraz z wymianą zasuwy o napędzie elektrycznym oraz nadzór inwestorski. Wykonano roboty budowlane  polegające na modernizacji (przebudowie) elementów  istniejącej śluzy wałowej (umocnienia faszynowo-kamienne na górnym i dolnym stanowisku śluzy, płaszcze żelbetowe na części wlotowej i wylotowej płyty dennej śluzy, wymiana barierek ochronnych) oraz wymianę zasuwy o napędzie elektrycznym. W  trakcie realizacji zadania pełniony był nadzór inwestorski. 


Projekt nr 2.53 – ,,Modernizacja systemu grzewczego wraz z dostawą i montażem kotłów c.o. o podwyższonym standardzie ekologicznym emisji spalania w obiektach własnych RZGW we Wrocławiu wraz z podległymi jednostkami’’

Dofinasowanie z budżetu państwa:         165 498,96 zł 
Całkowita wartość:                                    165 498,96 zł

Przedmiotem projektu jest demontaż starych urządzeń grzewczych na paliwo węglowe wraz z wyeksploatowaną instalacją c.o, dostawa i montaż nowych urządzeń grzewczych na ekologiczny rodzaj paliwa (pellet) wraz z dostosowaniem instalacji.


Projekt nr 2.54 - ,,System regałów przesuwnych do archiwum zakładowego’’

Dofinasowanie z budżetu państwa:        264 239,67 zł

Całkowita wartość:                                        264 239,67 zł

Przedmiotem projektu jest zakup regałów przesuwnych do archiwów zakładowych w RZGW Wrocław, Kraków i Poznań.


Projekt nr 2.55 - ,,System klimatyzacji w budynku RZGW we Wrocławiu’’

Dofinasowanie z budżetu państwa:        247 230,00 zł

Całkowita wartość:                                        247 230,00 zł

Przedmiotem projektu jest montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji obejmującego cały obiekt.


Projekt nr 2.56 - ,,Dostawa blaszanych garaży na potrzeby RZGW we Wrocławiu i jednostek podległych’’

Dofinasowanie z budżetu państwa:        70 000,00 zł

Całkowita wartość:                                        70 000,00 zł

Przedmiotem projektu jest przygotowanie podłoża w wyznaczonych miejscach na Zbiorniku Wodnym Bukówka oraz na terenie przy Zarządzie Zlewni w Lwówku Śląskim, następnie zamontowanie garaży blaszanych zgodnych ze specyfikacją. Garaże te służyły będą do przechowywania sprzętu, który jest w posiadaniu Zespołu Wsparcia Technicznego oraz różnych innych materiałów. 


Projekt nr 2.57 - ,,Dostawa wraz z montażem ogrodzenia na potrzeby RZGW we Wrocławiu wraz
z podległymi jednostkami’’

Dofinasowanie z budżetu państwa:        436 399,09 zł

Całkowita wartość:                                        436 399,09 zł

Przedmiotem projektu jest przygotowanie terenu do pod instalacje nowego ogrodzenia (prace ziemne) oraz montaż ogrodzenia.


Projekt nr 2.58 - ,,Wyposażenie  w urządzenie do awaryjnego zasilania obiektu’’

Dofinasowanie z budżetu państwa:        328 041,00 zł    
Całkowita wartość:                                        328 041,00 zł

Przedmiotem projektu jest zakup i dostawę agregatów prądotwórczych.