KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 59/2021

Wrocław, 09 września 2021 r

Dot. Dopuszczenie odcinka rzeki Odry od Mostów Piaskowego i Tumskiego do śluzy Mieszczańskiej we Wrocławiu do żeglugi w porze nocnej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w porozumieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu zawiadamia, że od dnia 10.09.2021 odcinek rzeki Odry od Mostów Piaskowego i Tumskiego do śluzy Mieszczańskiej  we Wrocławiu  jest oznakowany zgodnie z § 5.02 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietna 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej.

Żeglugę w porze nocnej uprawiać mogą jedynie jednostki, których oznakowanie, oświetlenie i środki sygnałowe są zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U.  z 2001 r. nr 212, poz. 2072).

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Centrum Operacyjnym PGW WP RZGW we Wrocławiu w dni robocze w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.: 71 32 80 587.

Komunikat nawigacyjny 59 2021 wersja pdf 


KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 58/2021

Wrocław, 08 września 2021 r

Dot. otwarcie Bocznego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że od dnia 8.09.2021 r. zostaje otwarty Boczny Szlak Żeglowny we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej z głębokością tranzytową 70 cm.

Na odcinku od śluzy Szczytniki do mostu Zwierzynieckiego głębokość tranzytowa wynosi 110 cm.

Godziny pracy śluz Szczytniki i Miejskiej: poniedziałki 06:30-14:00, pozostałe dni tygodnia, soboty oraz święta 06:30-21:30.

W związku z ograniczoną możliwością piętrzenia wody na tym akwenie, załogi wszystkich jednostek wchodzących na niego proszone są o informowanie się o aktualnych warunkach nawigacyjnych u operatorów śluz Szczytniki i Miejskiej.

Traci moc komunikat nawigacyjny 53/2021.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Centrum Operacyjnym PGW WP RZGW we Wrocławiu w dni robocze w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.: 71 32 80 587.

Komunikat nawigacyjny 58 2021 wersja pdf 

 


KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 57/2021

 

Wrocław, 07 września 2021 r

Dot. Otwarcie odcinka ODW od km 181,3 (Ujście Nysy Kłodzkiej) do śluzy Oława

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że, od dnia 07.09.2021 r. od godz. 10:00 zostaje otwarty odcinek ODW od km 181,3 (Ujście Nysy Kłodzkiej) do śluzy Oława z głębokością tranzytową 140 cm. Godziny pracy śluz: 06:00-22:00.

Traci moc komunikat nawigacyjny 51/2021

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Centrum Operacyjnym PGW WP RZGW we Wrocławiu w dni robocze w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.: 71 32 80 587.

Komunikat nawigacyjny 57 2021 wersja pdf 

 


KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 56/2021

 

Wrocław, 06 września 2021 r

Dot. Otwarcie Śródmiejskiego Węzła Wodnego we Wrocławiu

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901, 2170, z 2020 r. poz. 284.),

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że od dnia 6.09.2021 r. od godziny 12.00 zostaje otwarty dla żeglugi Śródmiejski Węzeł Wodny we Wrocławiu od mostów Piaskowego i Tumskiego do wyjścia z dolnego kanału śluzy Mieszczańskiej z głębokością tranzytową 100 cm.

Na wskazanym odcinku obowiązuje zakaz żeglugi nocnej.

Warunki śluzowania na śluzie Mieszczańskiej

Maksymalne parametry jednostek:

długość L = 24,00 m; szerokość B = 4,80 m; zanurzenie T = 0,70 m.

Godziny pracy śluzy: poniedziałki 06:30 - 14:00; pozostałe dni tygodnia i święta 06:30 - 21:30

Łączność z operatorem śluzy: kanał 74 UKF lub tel. 502 331 251

W kanale śluzowym obowiązuje zakaz cumowania do nabrzeża.

Załogi wszystkich jednostek przechodzących przez śluzę są zobowiązane do zachowania szczególnej ostrożności oraz do bezwzględnego stosowania się do wystawionego oznakowania nawigacyjnego i poleceń operatora śluzy.

Organizacja ruchu na ŚWW

 • Pod mostem Macieja obowiązuje ruch jednokierunkowy w dół rzeki (zakaz jazdy w górę)
 • Na odcinku od przesmyku Klary do mostu  Młyńskiego obowiązuje ruch jednokierunkowy w górę rzeki (zakaz jazdy w dół)
 • Na obszarze całego ŚWW obowiązuje zakaz wytwarzania fali oraz zakaz ruchu jednostek bez napędu mechanicznego.

Traci moc komunikat nawigacyjny nr 54/2021

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Centrum Operacyjnym PGW WP RZGW we Wrocławiu w dni robocze w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.: 71 32 80 587.

 Komunikat nawigacyjny 56 2021 wersja pdf 


KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 55/2021

Wrocław, 05 września 2021 r

Dot. Otwarcie śluzy Opatowice we Wrocławiu

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że od dnia 05.09.2021 r. od godz. 12:00  zostaje otwarta dla żeglugi śluza Opatowice we Wrocławiu.

Godziny pracy śluzy poniedziałki. 06:30-14:00 pozostałe dni i święta 06:30-21:30

Traci moc komunikat nawigacyjny nr 53/2021 w zakresie dotyczącym zamknięcia śluzy Opatowice.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Centrum Operacyjnym PGW WP RZGW we Wrocławiu w dni robocze w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.: 71 32 80 587.

 Komunikat nawigacyjny 55 2021 wersja pdf 


 

KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 54/2021

Wrocław, 04 września 2021 r

Dot. Otwarcie odcinka ŚWW – od mostu Piaskowego do mostu Macieja

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że od dnia 04.09.2021 r. od godz. 15:00  zostaje otwarty dla żeglugi odcinek Śródmiejskiego Węzła Wodnego we Wrocławiu od mostu Piaskowego do mostu Macieja z głębokością tranzytową 100 cm.

Na wskazanym odcinku obowiązuj zakaz żeglugi nocnej.

Traci moc komunikat nawigacyjny nr 53/2021 w zakresie zamknięcia odcinka od mostu Piaskowego do mostu Macieja.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Centrum Operacyjnym PGW WP RZGW we Wrocławiu w dni robocze w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.: 71 32 80 587.

 Komunikat nawigacyjny 54 2021 wersja pdf


 KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 53/2021

 Wrocław, 02 września 2021 r

 

Dot.  przejście fali wezbraniowej na Odrze -  zamknięcie wybranych odcinków Wrocławskiego Węzła Wodnego

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej wePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej weWrocławiu zawiadamia, że w związku z przejściem fali wezbraniowej i dużymi uciągami wody, od dnia 2.09.2021 r. od godz. 18:00 zostają zamknięte:

 • śluza Opatowice,
 • odcinek Bocznego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej,
 • Śródmiejski Węzeł Wodny - od Mostów Piaskowego i Tumskiego do wyjścia z dolnego kanału śluzy Mieszczańskiej wraz ze śluzą Mieszczańską.

Wszystkie jednostki znajdujące się na wskazanym odcinku zobowiązane są do niezwłocznegojego opuszczenia albo przejścia do bezpiecznego miejsca schronienia.

Dodatkowo przypominamy, że w momencie przekroczenia stanu WWŻ na wodowskazie wskaźnikowym dla danego odcinka, automatycznie obowiązuje zakaz żeglugi na nim zgodnie z zarządzeniem nr 1/2021 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu w sprawie szczególnych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków.

Prosimy wszystkich użytkowników ODW o pilne śledzenie sytuacji pogodowej i hydrologicznej,wydawanych komunikatów, o dostosowanie planów żeglugowych do panujących warunków nawigacyjnych oraz o właściwy nadzór i zabezpieczenie jednostek pływających i innych obiektów na postoju.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Centrum Operacyjnym PGW WP RZGW we Wrocławiu w dni robocze w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.: 71 32 80 587.

Komunikat nawigacyjny 53 2021 wersja pdf 


KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 52/2021

 

 Wrocław, 02 września 2021 r

Dot.  otwarcie śluzy Bartoszowice

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z usunięciem awarii zasuw kanałów obiegowych od dnia 02.09.2021 r.  od godz.10:30 śluza Bartoszowice we Wrocławiu została otwarta dla żeglugi.

Traci moc komunikat nawigacyjny nr 50/2021

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Centrum Operacyjnym PGW WP RZGW we Wrocławiu w dni robocze w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.: 71 32 80 587.

 Komunikat nawigacyjny 52 2021 wersja pdf


 KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 51/2021

 Wrocław, 02 września 2021 r

Dot. przejście fali wezbraniowej na Odrze - zamknięcie odcinka ODW od km 181,3 - Ujście Nysy Kłodzkiej do śluzy Oława

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku przekroczeniem WWŻ na wodowskazie Brzeg Opolski oraz koniecznością przygotowania urządzeń hydrotechnicznych do przeprowadzenia wód wezbraniowych, od dnia 02.09.2021 r. od godz. 06:00 zostaje zamknięty odcinek ODW od km 181,3 - Ujście Nysy Kłodzkiej do śluzy Oława.

Wszystkie jednostki znajdujące się na wskazanym odcinku zobowiązane są do niezwłocznego jego opuszczenia albo przejścia do bezpiecznego miejsca schronienia.

Dodatkowo informujemy, że w miarę przemieszczania się fali wezbraniowej istnieje możliwość przekroczenia stanu WWŻ na kolejnych wodowskazach wskaźnikowych i w konsekwencji konieczność zamknięcia dalszych odcinków ODW lub zakazu żeglugi na nich.

Prosimy wszystkich użytkowników ODW o pilne śledzenie sytuacji pogodowej i hydrologicznej, wydawanych komunikatów, o dostosowanie planów żeglugowych do panujących warunków nawigacyjnych oraz o właściwy nadzór i zabezpieczenie jednostek pływających i innych obiektów na postoju. Dodatkowo przypominamy, że w momencie przekroczenia stanu WWŻ na wodowskazie wskaźnikowym dla danego odcinka, automatycznie obowiązuje zakaz żeglugi na nim.

Tracą moc komunikaty nawigacyjne 45/201 i 25/2021 w części dot. otwarcia odcinka od km 181,3 - Ujście Nysy Kłodzkiej do śluzy Oława.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Centrum Operacyjnym PGW WP RZGW we Wrocławiu w dni robocze w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.: 71 32 80 587

Komunikat nawigacyjny 51 2021 wersja pdf


 KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 50/2021

 Wrocław, 01 września 2021 r

Dot.  czasowe zamknięcie śluzy Bartoszowice – awaria zasuw kanałów obiegowych

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z awarią zasuw kanałów obiegowych i utratą możliwości śluzowania jednostek pływających, od dnia 01.09.2021 r.  śluza Bartoszowice we Wrocławiu została zamknięta dla żeglugi.

Informacje o terminie usunięcia awarii i przywróceniu pracy śluzy zostaną podane w oddzielnym komunikacie nawigacyjnym.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Centrum Operacyjnym PGW WP RZGW we Wrocławiu w dni robocze w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.: 71 32 80 587

 Komunikat nawigacyjny 50 2021 wersja pdf


 KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 49/2021

 Wrocław, 01 września 2021 r

 Dot. przejście fali wezbraniowej na Odrze

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z intensywnymi opadami deszczu, na Odrze jest prognozowany wzrost poziomu wody do stanów ostrzegawczych z możliwością przekroczenia stanu Najwyższej Wody Żeglownej (WWŻ). Powyższa sytuacja hydrologiczna może spowodować, wraz z przemieszkaniem się fali wezbraniowej, konieczność zamknięcia niektórych odcinków ODW. Prosimy wszystkich użytkowników Odrzańskiej Drogi Wodnej o pilne śledzenie komunikatów pogodowych i nawigacyjnych, dostosowanie swoich planów żeglugowych do warunków nawigacyjnych panujących na szlaku oraz do parametrów jednostek i kwalifikacji załogi. Zwracamy jednocześnie uwagę na konieczność wzmożonego nadzoru nad obiektami będącymi na postoju.

Jednocześnie przypominamy, że niezależnie od wydawanych komunikatów, w momencie przekroczenia stanu WWŻ na wodowskazie wskaźnikowym dla danego odcinka, automatycznie obowiązuje zakaz żeglugi na nim.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Centrum Operacyjnym PGW WP RZGW we Wrocławiu w dni robocze w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.: 71 32 80 587.

Komunikat nawigacyjny 49 2021 wersja pdf


KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 48/2021

 Wrocław, 27 sierpnia 2021 r

Dot. czasowe zamknięcie śluzy Malczyce – próby odbiorowe

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z czynnościami odbiorowymi wymagającymi odpompowania komory od dnia 27.08.2021 r. od godz 16:00 do dnia 02.09.2021 r. do godz 15:00 śluza Malczyce będzie zamknięta dla żeglugi.

W przypadku wcześniejszego zakończenia prac, będzie możliwe śluzowanie jednostek po wcześniejszym uzgodnieniu z operatorem śluzy.

 Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Centrum Operacyjnym PGW WP RZGW we Wrocławiu w dni robocze w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.: 71 32 80 587.

 Komunikat nawigacyjny 48 2021 wersja pdf


 

 KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 47/2021

 Wrocław, 12 sierpnia 2021 r

 

Dot. remont mostu kolejowego w Nietkowicach w km 490,5 rzeki Odry – przedłużenie terminu zakończenia prac

 

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w nawiązaniu do komunikatu nawigacyjnego 13/2021 informuje, że termin zakończenia remontu mostu kolejowego w Nietkowicach km 490,5 rzeki Odry został wstępnie przesunięty na koniec października 2021 r. Do tego czasu pozostają postawione dwie podpory tymczasowe zawężające szerokość istniejącego przęsła żeglugowego do 32,5 m. Prześwit pod mostem pozostaje bez zmian. Budowa podpór będzie prowadzona w nurcie rzeki przez jednostki hydrotechniczne, które również będą zatrudniane przy remoncie przeprawy.

W związku z prowadzonymi pracami, wszystkie jednostki pływające chcące przejść przez wskazany rejon są zobowiązane 4 godz. przed podejściem powiadomić jednostkę NAVIGAR 5, prowadzącą roboty (tel.: 601-855-645; kanał UKF 10) lub kierownika robót mostowych (tel.: 575-226-567 lub 785 712 008) w celu umożliwienia odprowadzenia sprzętu ze szlaku żeglownego. Dwa kilometry przed mostem kierownik jednostki musi uzyskać potwierdzenie, że szlak jest przejezdny i bezpieczny. W przypadku braku takiego potwierdzenia należy wstrzymać się od dalszej żeglugi i powiadomić o tym kierownika robót mostowych (tel. 575-226-567) oraz PGW Wody Polskie (tel. 601-269-499 lub 606-346-833).

Przejście przez wskazany odcinek jest dozwolone tylko w porze dziennej w warunkach dobrej widoczności.

Szczegółowy termin zakończenia prac i przywrócenia parametrów żeglugowych mostu zostanie podany oddzielnym komunikatem.

Traci moc komunikat nawigacyjny 13/2021.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Centrum Operacyjnym PGW WP RZGW we Wrocławiu w dni robocze w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.: 71 32 80 587.

Komunikat nawigacyjny 47 2021 wersja pdf


 KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 46/2021

 Wrocław, 10 sierpnia 2021 r

 

Dot. demontaż linii energetycznej 400 kV w km 271+250 rzeki Odry

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z demontażem linii energetycznej 400 KV Czarna-Pasikurowice w dniach 17,18,19,20 i 21.08.2021 r. w godzinach 09:00-15:00 zostaje zamknięty odcinek ODW od km 270 do km 272.

Prace będą zabezpieczane od góry i dołu wskazanego odcinka przez jednostki pływające.

Kontakt do kierownika robót tel.: 791 312 314.

Wszystkich użytkowników Odrzańskiej Drogi Wodnej prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas nawigacji w pobliżu wskazanego akwenu oraz do bezwzględnego stosowania się do wystawionego oznakowania nawigacyjnego i poleceń przekazywanych z jednostek zabezpieczających.  

 

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Centrum Operacyjnym PGW WP RZGW we Wrocławiu w dni robocze w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.: 71 32 80 587

Komunikat nawigacyjny 46 2021 wersja pdf


KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 45/2021

 Wrocław, 09 sierpnia 2021 r

 

Dot. otwarcie odcinków ODW od km 181,3 (Ujście Nysy Kłodzkiej) do śluzy Oława oraz Bocznego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej

 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że, od dnia 10.08.2021 r. od godz. 06:00 zostają otwarte odcinki ODW:

 • od km 181,3 (Ujście Nysy Kłodzkiej) do śluzy Oława z głębokością tranzytową 140 cm.

Godziny pracy śluz: 06:00-22:00

 

 • Boczny Szlak Żeglowny we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej z głębokością tranzytową 70 cm.

Na odcinku od śluzy Szczytniki do mostu Zwierzynieckiego głębokość tranzytowa wynosi 110 cm.

Godziny pracy śluz Szczytniki i Miejskiej: poniedziałki 06:30-14:00, pozostałe dni tygodnia, soboty oraz święta 06:30-21:30.

W związku z ograniczoną możliwością piętrzenia wody na tym akwenie, załogi wszystkich jednostek wchodzących na niego proszone są o informowanie się o aktualnych warunkach nawigacyjnych u operatorów śluz Szczytniki i Miejskiej.

Traci moc komunikat nawigacyjny 44/2021

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Centrum Operacyjnym PGW WP RZGW we Wrocławiu w dni robocze w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.: 71 32 80 587

 

Komunikat nawigacyjny 45 2021 wersja pdf


KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 44/2021

 Wrocław, 06 sierpnia 2021 r.

 

Dot. przejście fali wezbraniowej na Odrze - zamknięcie odcinków ODW od km 181,3 - Ujście Nysy Kłodzkiej do śluzy Oława oraz Bocznego Szlaku Żeglownego od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku prognozowanym przekroczeniem WWŻ na wodowskazie Brzeg Opolski oraz koniecznością przygotowania urządzeń hydrotechnicznych do przeprowadzenia wód wezbraniowych, od dnia 06.08.2021 r. od godz. 13:00 zostają zamknięte odcinki ODW od km 181,3 - Ujście Nysy Kłodzkiej do śluzy Oława oraz Bocznego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej.

Wszystkie jednostki znajdujące się na wskazanych odcinkach zobowiązane są do niezwłocznego jego opuszczenia albo przejścia do bezpiecznego miejsca schronienia.

Dodatkowo informujemy, że w miarę przemieszczania się fali wezbraniowej istnieje możliwość przekroczenia stanu WWŻ na kolejnych wodowskazach wskaźnikowych i w konsekwencji konieczność zamknięcia dalszych odcinków ODW lub zakazu żeglugi na nich.

Prosimy wszystkich użytkowników ODW o pilne śledzenie sytuacji pogodowej i hydrologicznej, wydawanych komunikatów, o dostosowanie planów żeglugowych do panujących warunków nawigacyjnych oraz o właściwy nadzór i zabezpieczenie jednostek pływających i innych obiektów na postoju. Dodatkowo przypominamy, że w momencie przekroczenia stanu WWŻ na wodowskazie wskaźnikowym dla danego odcinka, automatycznie obowiązuje zakaz żeglugi na nim.

Tracą moc komunikaty nawigacyjne 41/201 i 25/2021 w części dot. otwarcia odcinka od km 181,3 - Ujście Nysy Kłodzkiej do śluzy Oława.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Centrum Operacyjnym PGW WP RZGW we Wrocławiu w dni robocze w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.: 71 32 80 587

  Komunikat nawigacyjny 44 2021 wersja pdf


KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 43/2021

Wrocław, 06 sierpnia 2021 r.

Dot. przejście fali wezbraniowej na Odrze

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z intensywnymi opadami deszczu, na Odrze jest prognozowany wzrost poziomu wody do stanów ostrzegawczych z możliwością przekroczenia stanu Najwyższej Wody Żeglownej (WWŻ). Powyższa sytuacja hydrologiczna może spowodować, wraz z przemieszkaniem się fali wezbraniowej, konieczność zamknięcia niektórych odcinków ODW. Prosimy wszystkich użytkowników Odrzańskiej Drogi Wodnej o pilne śledzenie komunikatów pogodowych i nawigacyjnych, dostosowanie swoich planów żeglugowych do warunków nawigacyjnych panujących na szlaku oraz do parametrów jednostek i kwalifikacji załogi. Zwracamy jednocześnie uwagę na konieczność wzmożonego nadzoru nad obiektami będącymi na postoju.

Jednocześnie przypominamy, że niezależnie od wydawanych komunikatów, w momencie przekroczenia stanu WWŻ na wodowskazie wskaźnikowym dla danego odcinka, automatycznie obowiązuje zakaz żeglugi na nim.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Centrum Operacyjnym PGW WP RZGW we Wrocławiu w dni robocze w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.: 71 32 80 587

 Komunikat nawigacyjny 43 2021 wersja pdf


KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 42/2021

 

Wrocław, 05 sierpnia 2021 r.

Dot. Zmiana godzin pracy śluzy Opatowice we Wrocławiu

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że od dnia 05.08.2021 r. zostają zmienione godziny pracy śluzy Opatowice we Wrocławiu.

 Aktualne godziny pracy śluz Opatowice: poniedziałki 06:30-14:00, pozostałe dni tygodnia, soboty
oraz święta 06:30-21:30.

Telefon do Operatora śluzy: 532 032 138

Traci moc komunikat nawigacyjny 25/2021 w części dot. godzin pracy śluzy Opatowice

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Centrum Operacyjnym PGW WP RZGW we Wrocławiu w dni robocze w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.: 71 32 80 587.

 Komunikat nawigacyjny 42 2021 wersja pdf


KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 41/2021

Wrocław, 29 lipca 2021 r.

Dot. Otwarcie odcinka Bocznego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że od dnia 30.07.2021 r. zostanie otwarty Odcinek Bocznego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej z głębokością tranzytową 70 cm.

Na odcinku od śluzy Szczytniki do mostu Zwierzynieckiego głębokość tranzytowa wynosi 110 cm.

Godziny pracy śluz Szczytniki i Miejskiej: poniedziałki 06:30-14:00, pozostałe dni tygodnia, soboty
oraz święta 06:30-21:30.

 W związku z ograniczoną możliwością piętrzenia wody na tym akwenie, załogi wszystkich jednostek wchodzących na niego proszone są o informowanie się o aktualnych warunkach nawigacyjnych u operatorów śluz Szczytniki i Miejskiej.

Tracą moc komunikaty nawigacyjne 80/2020 i 26/2021

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Centrum Operacyjnym PGW WP RZGW we Wrocławiu w dni robocze w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.: 71 32 80 587.

Komunikat nawigacyjny 41 2021 wersja pdf


 KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 40/2021

Wrocław, 26 lipca 2021 r.

 Dot. prace rozbiórkowe starego rurociągu zrzutowego - Żelazny Most w Głogowie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że od dnia 27.07.2021 r. w Głogowie w rejonie km 393 rzeki Odry na szlaku żeglownym i w jego pobliżu będą prowadzone, m.in. przez sprzęt pływający, prace rozbiórkowe starego rurociągu zrzutowego. W związku z powyższym wszystkie jednostki chcące przejść przez wskazany odcinek ODW są zobowiązane 4 godz. przed podejściem do wskazanego rejonu, powiadomić jednostkę Fabico na kanale 10 UKF, tel. 501 148 452 lub kierownika budowy tel. 510 829 985, w celu umożliwienia odprowadzenia sprzętu ze szlaku żeglownego i uzgodnienia warunków przejścia. Dwa kilometry przed miejscem prac kierownik jednostki musi uzyskać potwierdzenie, że szlak jest przejezdny i bezpieczny. W przypadku braku takiego potwierdzenia należy wstrzymać się od dalszej żeglugi i powiadomić o tym fakcie kierownika budowy tel. 510 829 985 oraz ZPH Bytom Odrzański tel. 606-346-833 lub Centrum Operacyjne 71 32 80 587.

Utrudnienia nawigacyjne na tym odcinku mogą potrwać do końca września br.

Prosimy wszystkich użytkowników Odrzańskiej Drogi Wodnej o uwzględnienie zaistniałej sytuacji w swoich planach żeglugowych.

Informacja o terminie zakończenia prac zostanie podana w oddzielnym komunikacie nawigacyjnym.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Centrum Operacyjnym PGW WP RZGW we Wrocławiu w dni robocze w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.: 71 32 80 587.

Komunikat nawigacyjny 40 2021 wersja pdf


KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 39/2021

Wrocław, 14 lipca 2021 r.

Dot. Przywrócenie głębokości tranzytowych na odcinku ODW od śluzy Opatowice do śluzy Mieszczańskiej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z zakończeniem prac w dolnym awanporcie śluzy Opatowice i przywróceniem normalnego piętrzenia poziomu wody

 • Od śluzy Opatowice do śluzy Szczytniki do 160 cm
 • Od śluzy Szczytniki do mostu Grunwaldzkiego do 160 cm
 • Od mostu Grunwaldzkiego do mostów Piaskowego i Tumskiego do 120 cm
 • od mostów Piaskowego i Tumskiego do śluzy Mieszczańskiej do 100 cm

Traci moc komunikat nawigacyjny nr 28/2021

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Centrum Operacyjnym PGW WP RZGW we Wrocławiu w dni robocze w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.: 71 32 80 587

 Komunikat nawigacyjny 39 2021 wersja pdf


KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 38/2021

Wrocław, 06 lipca 2021 r.

Dot. ograniczenie możliwości piętrzenia wody na stopniu wodnym Brzeg Dolny – budowa przepławki dla ryb

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z przebudową przepławki dla ryb, wymagającą obniżenia piętrzenia na stopniu wodnym Brzeg Dolny, zostały znacznie ograniczone możliwości zasilania Odry swobodnie płynącej zrzutami z tego stopnia. Do czasu zakończenia prac, przewidywanych na początek października 2021 r., głębokości tranzytowe na Odrze poniżej stopnia wodnego Malczyce będą zależne jedynie od naturalnych przepływów rzece oraz możliwych do wykorzystania dyspozycyjnych zasobów wody zgromadzonej w zbiornikach retencyjnych.

Dodatkowo informujemy, że w związku z powyższymi pracami we wrześniu 2021 r. jest przewidywane zamknięcie, na okres ok. tygodnia, odcinka ODW od śluzy Rędzin do śluzy Brzeg Dolny.

Szczegółowe terminy zamknięcia wskazanego powyżej odcinka oraz zakończenia prac i przywrócenia normalnej pracy stopnia zostaną podane w oddzielnych komunikatach nawigacyjnych.

Wszystkich użytkowników Odrzańskiej Drogi Wodnej prosimy o uwzględnienie zaistniałej sytuacji w swoich planach żeglugowych.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Centrum Operacyjnym PGW WP RZGW we Wrocławiu w dni robocze w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.: 71 32 80 587


KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 37/2021

Wrocław, 05 lipca 2021 r.
Dot. wznowienie pracy śluzy Mieszczańskiej we Wrocławiu

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z usunięciem awarii i przywróceniem możliwości śluzowania jednostek pływających, od dnia 05.07.2021 r. od godz. 10:00 śluza Mieszczańska we Wrocławiu zostanie otwarta dla żeglugi.

Warunki śluzowania na śluzie Mieszczańskiej

Maksymalne parametry jednostek:

długość L=24,00 m; szerokość B=4,80 m; zanurzenie T= 0,70 m.

Godziny pracy śluzy: poniedziałki 06:30 - 14:00; pozostałe dni tygodnia i święta 06:30-21:30

Łączność z operatorem śluzy: kanał 74 UKF lub tel. 502 331 251

W kanale śluzowym obowiązuje zakaz cumowania do nabrzeża.

Załogi wszystkich jednostek przechodzących przez śluzę są zobowiązane do zachowania szczególnej ostrożności oraz do bezwzględnego stosowania się do wystawionego oznakowania nawigacyjnego
i poleceń operatora śluzy.

Traci moc komunikat nawigacyjny nr 36/2021

 Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Centrum Operacyjnym PGW WP RZGW we Wrocławiu w dni robocze w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.: 71 32 80 587


KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 36/2021

Wrocław, 28 czerwca 2021 r.

Dot. zamknięcie śluzy Mieszczańskiej we Wrocławiu – awaria zasuw

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z awarią zasuw i utratą możliwości śluzowania jednostek pływających, od dnia 28.06.2021 r. od godz. 15:00 śluza  Mieszczańska we Wrocławiu została zamknięta dla żeglugi.

Informacje o terminie usunięcia awarii i przywróceniu pracy śluzy zostaną podane w oddzielnym komunikacie nawigacyjnym.

Tracą moc komunikaty nawigacyjne nr 35/2021 i 23/2021 w zakresie dot. otwarcia śluzy.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Centrum Operacyjnym PGW WP RZGW we Wrocławiu w dni robocze w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.: 71 32 80 587


KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 35/2021
Wrocław, 23 czerwca 2021 r.

Dot. wznowienie pracy śluzy Mieszczańskiej we Wrocławiu   

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z usunięciem awarii i przywróceniem możliwości śluzowania jednostek pływających, od dnia 23.06.2021 r. od godz. 10:00 śluza Mieszczańska we Wrocławiu zostanie otwarta dla żeglugi.

Warunki śluzowania na śluzie Mieszczańskiej

Maksymalne parametry jednostek:

długość L=24,00 m; szerokość B=4,80 m; zanurzenie T= 0,70 m.

Godziny pracy śluzy: poniedziałki 06:30 - 14:00; pozostałe dni tygodnia i święta 06:30-21:30

Łączność z operatorem śluzy: kanał 74 UKF lub tel. 502 331 251

W kanale śluzowym obowiązuje zakaz cumowania do nabrzeża.

Załogi wszystkich jednostek przechodzących przez śluzę są zobowiązane do zachowania szczególnej ostrożności oraz do bezwzględnego stosowania się do wystawionego oznakowania nawigacyjnego
i poleceń operatora śluzy.

Traci moc komunikat nawigacyjny nr 32/2021

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Centrum Operacyjnym PGW WP RZGW we Wrocławiu w dni robocze w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.: 71 32 80 587


KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 34/2021

Wrocław, 18 czerwca 2021 r.

Dot. Dopuszczenie odcinka rzeki Odry od śluzy Szczytniki do śluzy Mieszczańskiej we Wrocławiu do żeglugi w porze nocnej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w porozumieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu zawiadamia, że od dnia 19.06.2021 od godz. 08:00 r. odcinek rzeki Odry od śluzy Szczytniki do śluzy Mieszczańskiej we Wrocławiu jest oznakowany zgodnie z § 5.02 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietna 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. z 2003 r. nr 212 poz. 2027)
i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej.

Żeglugę w porze nocnej uprawiać mogą jedynie jednostki, których oznakowanie, oświetlenie i środki sygnałowe są zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U.  z 2001 r. nr 212, poz. 2072).

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Centrum Operacyjnym PGW WP RZGW we Wrocławiu w dni robocze w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.: 71 32 80 587

KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 33/2021
Wrocław, 11 czerwca 2021 r.

Dot. próby końcowe na stopniu wodnym Malczyce

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z rozpoczęciem od dnia 21.06.2021 r.próbnego obciążenia obiektów piętrzących stopnia wodnego Malczyce do rzędnej NPP=101,40 m n.p.m., na odcinku Odrzańskiej Drogi Wodnej od śluzy Brzeg Dolny do śluzy Malczyce oraz poniżej stopnia wodnego Malczyce, przez okres 6 tygodni, mogą występować znaczne wahania piętrzenia oraz prędkości przepływu wody.

 W związku z powyższym, w tym okresie ze względów bezpieczeństwa, na wskazanym odcinku ODW mogą wystąpić czasowe ograniczenia żeglugi. Wejście na ten akwen będzie wymagało wcześniejszego zgłoszenia i uzgodnienia z ZPH Brzeg Dolny tel.71 31 95 340, 504 134 119 oraz z operatorami śluz w Brzegu Dolnym tel.: 71 31 95 529 i Malczycach tel.: 603 364 346, 504 074 585.

W czasie żeglugi załoga statku musi być w stałym kontakcie z operatorami na stopniach wodnych w Malczycach i Brzegu Dolnym oraz stosować się do ich poleceń i zachować szczególną ostrożność.

Prosimy wszystkich użytkowników Odrzańskiej Drogi Wodnej o uwzględnienie zaistniałej sytuacji w swoich planach żeglugowych.

Informacja o zakończeniu prób zostanie podana w oddzielnym komunikacie nawigacyjnym.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Centrum Operacyjnym PGW WP RZGW we Wrocławiu w dni robocze w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.: 71 32 80 587.

KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 32/2021
Wrocław, 09 czerwca 2021 r.

Dot. zamknięcie  śluzy Mieszczańskiej we Wrocławiu   – awaria zasuw

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z awarią zasuw i utratą możliwości śluzowania jednostek pływających,  od dnia 09.06.2021 r. od godz. 18:00 śluza  Mieszczańska we Wrocławiu została zamknięta dla żeglugi.

Informacje o terminie usunięcia awarii i przywróceniu pracy śluzy zostaną podane w oddzielnym komunikacie nawigacyjnym.

Tracą moc komunikaty nawigacyjne nr 31/2021 i 23/2021 w zakresie dot. otwarcia śluzy.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Centrum Operacyjnym PGW WP RZGW we Wrocławiu w dni robocze w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.: 71 32 80 587


KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 31/2021
Wrocław, 09 czerwca 2021 r.

Dot. wznowienie pracy śluzy Mieszczańskiej we Wrocławiu   

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z usunięciem awarii i przywróceniem możliwości śluzowania jednostek pływających, od dnia 09.06.2021 r. od godz. 14:00 śluza Mieszczańska we Wrocławiu zostanie otwarta dla żeglugi.

Warunki śluzowania na śluzie Mieszczańskiej

Maksymalne parametry jednostek:

długość L=24,00 m; szerokość B=4,80 m; zanurzenie T= 0,70 m.

Godziny pracy śluzy: poniedziałki 06:30 - 14:00; pozostałe dni tygodnia i święta 06:30-21:30

Łączność z operatorem śluzy: kanał 74 UKF lub tel. 502 331 251

W kanale śluzowym obowiązuje zakaz cumowania do nabrzeża.

Załogi wszystkich jednostek przechodzących przez śluzę są zobowiązane do zachowania szczególnej ostrożności oraz do bezwzględnego stosowania się do wystawionego oznakowania nawigacyjnego
i poleceń operatora śluzy.

Traci moc komunikat nawigacyjny nr 30/2021

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Centrum Operacyjnym PGW WP RZGW we Wrocławiu w dni robocze w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.: 71 32 80 587


KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 30/2021
Wrocław, 07 czerwca 2021 r.

Dot. zamknięcie  śluzy Mieszczańskiej we Wrocławiu   – awaria urządzeń sterujących

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z awarią urządzeń sterujących i utratą możliwości śluzowania jednostek pływających,  od dnia 07.06.2021 r.  śluza  Mieszczańska we Wrocławiu została zamknięta dla żeglugi.

Informacje o terminie usunięcia awarii i przywróceniu pracy śluzy zostaną podane w oddzielnym komunikacie nawigacyjnym.

Traci moc komunikat nawigacyjny nr 23/2021 w zakresie dot. otwarcia śluzy.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Centrum Operacyjnym PGW WP RZGW we Wrocławiu w dni robocze w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.: 71 32 80 587

Komunikat nawigacyjny 30 2021 wersja pdf

KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 29/2021
Wrocław, 05 czerwca 2021 r.

Dot. Przywrócenie pracy  śluzy Lipki – częściowe usunięcie awarii

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z częściowym usunięciem awarii,  od dnia 05.06.2021 r.  od godz. 11:30  przywrócono możliwość śluzowania jednostek pływających   i śluza  Lipki (km 207,2 rzeki Odry) została otwarta dla żeglugi.

Traci moc komunikat nawigacyjny nr 27/2021.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Centrum Operacyjnym PGW WP RZGW we Wrocławiu w dni robocze w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.: 71 32 80 587


KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 28/2021
Wrocław, 03 czerwca 2021 r.

Dot. Zmniejszenie głębokości tranzytowej na odcinku ODW od śluzy Opatowice do śluzy Mieszczańskiej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z pracami budowlanymi w dolnym awanporcie śluzy Opatowice i koniecznością utrzymywania niższego piętrzenia poziomu wody, od dnia 07.06.2021 r. na odcinkach Odrzańskiej Drogi Wodnej od śluzy Opatowice do śluzy Mieszczańskiej zostają zmniejszone głębokości tranzytowe:

 • Od śluzy Opatowice do śluzy Szczytniki do 140 cm
 • Od śluzy Szczytniki do mostu Grunwaldzkiego do 140 cm
 • Od mostu Grunwaldzkiego do mostów Piaskowego i Tumskiego do 100 cm
 • od mostów Piaskowego i Tumskiego do śluzy Mieszczańskiej do 80 cm

Prace będą prowadzone przez okres ok. 3 tygodni.

Ze względu na możliwe wahania poziomu wody w tym okresie, prosimy załogi wszystkich jednostek nawigujących i cumujących na powyższym akwenie o zachowanie szczególnej ostrożności.

Szczegółowy termin przywrócenia normalnego piętrzenia na tym akwenie zostanie podany oddzielnym komunikatem.

Tracą moc komunikaty nawigacyjne nr 12 i 23/2021 w części dotyczącej głębokości tranzytowej na odcinkach od śluzy Opatowice do śluzy Mieszczańskiej.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Centrum Operacyjnym PGW WP RZGW we Wrocławiu w dni robocze w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.: 71 32 80 587


KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 27/2021
Wrocław, 02 czerwca 2021 r.

Dot. zamknięcie  śluzy Lipki – awaria zasuw kanałów obiegowych

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z awarią zasuw kanałów obiegowych i utratą możliwości śluzowania jednostek pływających,  od dnia 02.06.2021 r.  od godz. 15:45 r. śluza  Lipki (km 207,2 rzeki Odry) została zamknięta dla żeglugi.

Informacje o terminie usunięcia awarii i przywróceniu pracy śluzy zostaną podane w oddzielnym komunikacie nawigacyjnym.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Centrum Operacyjnym PGW WP RZGW we Wrocławiu w dni robocze w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.: 71 32 80 587


KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 26/2021
Wrocław, 02 czerwca 2021 r.

Dot. Otwarcie odcinak Bocznego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od wyjścia z dolnego kanału śluzy Szczytniki do wejścia do kanału Miejskiego

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że od dnia 03.06.2021 od godz. 06:00 r. zostaje otwarty dla ruchu lokalnego odcinek Bocznego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od wyjścia z dolnego kanału śluzy Szczytniki do wejścia do kanału Miejskiego z głębokością tranzytowa 60 cm.

Załogi wszystkich jednostek nawigujących na powyższym akwenie są zobowiązane do bezwzględnego stosowania się do wystawionego oznakowania.

Ze względu na konieczność remontu jazu Psie Pole i przeprowadzanie prac udrożnieniowych śluza Szczytniki i kanał Miejski wraz ze śluzą Miejska pozostają zamknięte.

Informacja o otwarciu całego odcinka od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej oraz parametry żeglugowe zostaną podane w oddzielnym komunikacie nawigacyjnym.

Traci moc komunikat nawigacyjny nr 80/2020

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Centrum Operacyjnym PGW WP RZGW we Wrocławiu w dni robocze w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.: 71 32 80 587


KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 25/2021
 Wrocław, 27 maja 2021 r.

Dot. Otwarcie odcinków ODW od km 181,3 - Ujście Nysy Kłodzkiej do śluz Bartoszowice i Opatowice

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że od dnia 28.05.2021 od godz. 06:00 r. zostają otwarte  odcinki  Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW) od km 181,3 - Ujście Nysy Kłodzkiej do śluz Bartoszowice i Opatowice.

 • od km 181,3 - Ujście Nysy Kłodzkiej do śluzy Bartoszowice włącznie z głębokością tranzytową 140 cm

Godziny pracy śluz 06:00-22:00 z wyjątkiem śluzy Ratowice.

Ze względu na trwającą przebudowę śluza Ratowice będzie czynna w godz. 06:00-22:00 - tylko w porze dziennej.

Jednostki turystyczne będą śluzowane w godzinach nieparzystych.

Łączność z operatorem śluzy: kanał 74 UKF lub tel.: 514 535 689

Prosimy załogi wszystkich statków przechodzących przez ten obiekt o zachowanie szczególnej ostrożności, bezwzględne stosowanie się do poleceń operatora śluzy i wystawionego oznakowania.

Zgodnie z komunikatem nawigacyjnym nr 09/2021– w zawiązku z prowadzoną przebudową śluza Ratowice będzie ponownie zamknięta od 1 listopada 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r.

 • od km 243,5 (wejście do górnego kanału śluzy Opatowice) do śluzy Opatowice włącznie - z głębokością tranzytową 160 cm

Godziny pracy śluzy Opatowice: w poniedziałki 10:00-13:00 w pozostałe dni robocze 10:00-13:00 oraz 17:00-20:00 w soboty, niedziele i święta 08:00-20:00

Łączność z operatorem śluzy: kanał 74 UKF lub  tel.: 532 032 138

W związku z trwającymi pracami w awanportach śluzy, załogi wszystkich statków podchodzących do śluzy proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń operatora śluzy.

Traci moc komunikat nawigacyjny nr 21/2021

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Centrum Operacyjnym PGW WP RZGW we Wrocławiu w dni robocze w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.: 71 32 80 587


KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 24/2021
Wrocław, 27 maja 2021 r.

Dot. Zmniejszenie głębokości tranzytowej na odcinku ODW od śluzy Rędzin do śluzy Brzeg Dolny

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z pracami budowlanymi i koniecznością utrzymywania niższego piętrzenia poziomu wody na stopniu wodnym Brzeg Dolny, od dnia 27.05.2021 od godz. 11:00 r. na odcinku Odrzańskiej Drogi Wodnej od śluzy Rędzin do śluzy Brzeg Dolny zostaje zmniejszona głębokość tranzytowa  do 90 cm.

Prace będą prowadzone przez okres ok. 3 tygodni.

Szczegółowy termin przywrócenia normalnego piętrzenia na tym akwenie zostanie podany oddzielnym komunikatem.

Tarci moc komunikat nawigacyjny nr 12/2021 w części dotyczącej głębokości tranzytowej na odcinku od śluzy Rędzin do śluzy Brzeg Dolny

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Centrum Operacyjnym PGW WP RZGW we Wrocławiu w dni robocze w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.: 71 32 80 587


KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 23/2021
  Wrocław, 25 maja 2021 r.
Dot. otwarcie Śródmiejskiego Węzła Wodnego we Wrocławiu

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że od dnia 26.05.2021 r. zostaje otwarty dla żeglugi Śródmiejski Węzeł Wodny we Wrocławiu od mostów Piaskowego i Tumskiego do wyjścia z dolnego kanału śluzy Mieszczańskiej z głębokością tranzytową 100 cm.

 1. Warunki śluzowania na śluzie Mieszczańskiej

Maksymalne parametry jednostek:

długość L = 24,00 m; szerokość B = 4,80 m; zanurzenie T = 0,70 m.

Godziny pracy śluzy: poniedziałki 06:30 - 14:00; pozostałe dni tygodnia i święta 06:30 - 21:30

Łączność z operatorem śluzy: kanał 74 UKF lub tel. 502 331 251

W kanale śluzowym obowiązuje zakaz cumowania do nabrzeża.

Załogi wszystkich jednostek przechodzących przez śluzę są zobowiązane do zachowania szczególnej ostrożności oraz do bezwzględnego stosowania się do wystawionego oznakowania nawigacyjnego

i poleceń operatora śluzy.

 1. Organizacja ruchu na ŚWW
 • pod mostem Macieja obowiązuje ruch jednokierunkowy w dół rzeki (zakaz jazdy w górę)
 • na odcinku od przesmyku Klary do mostu  Młyńskiego obowiązuje ruch jednokierunkowy w górę rzeki (zakaz jazdy w dół)

Na obszarze całego ŚWW obowiązuje zakaz wytwarzania fali oraz zakaz ruchu jednostek bez napędu mechanicznego.

Traci moc komunikat nawigacyjny nr 22/2021

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Centrum Operacyjnym PGW WP RZGW we Wrocławiu w dni robocze w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.: 71 32 80 587


KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 22/2021
 Wrocław, 15 maja 2021 r.

Dot. przejście fali wezbraniowej na Odrze - zamknięcie Śródmiejskiego Węzła Wodnego we Wrocławiu

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z przejściem fali wezbraniowej i dużymi uciągami wody, od dnia 15.05.2021 r. od godz. 19:00 zostaje zamknięty Śródmiejski Węzeł Wodny - od Mostów Piaskowego i Tumskiego do wyjścia z dolnego kanału śluzy Mieszczańskiej wraz ze śluzą Mieszczańską.

Wszystkie jednostki znajdujące się na wskazanym odcinku zobowiązane są do niezwłocznego jego opuszczenia albo przejścia do bezpiecznego miejsca schronienia.

Dodatkowo informujemy, że w miarę przemieszczania się fali wezbraniowej  istnieje możliwość przekroczenia stanu WWŻ na kolejnych wodowskazach wskaźnikowych i w konsekwencji konieczność zamknięcia dalszych odcinków ODW lub zakazu żeglugi na  nich.

 Prosimy wszystkich użytkowników ODW o pilne śledzenie sytuacji pogodowej i hydrologicznej, wydawanych komunikatów, o dostosowanie planów żeglugowych do panujących warunków nawigacyjnych oraz o właściwy nadzór i zabezpieczenie jednostek pływających i innych obiektów na postoju. Dodatkowo przypominamy, że w momencie przekroczenia stanu WWŻ na wodowskazie wskaźnikowym dla danego odcinka, automatycznie obowiązuje zakaz żeglugi na nim.

Zostają anulowane komunikaty nawigacyjne 17 i 18/2021

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Centrum Operacyjnym PGW WP RZGW we Wrocławiu w dni robocze w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.: 71 32 80 587


KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 21/2021
Wrocław, 14 maja 2021 r.
Dot. przejście fali wezbraniowej na Odrze - zamknięcie odcinka ODW od km 181,3 - Ujście Nysy Kłodzkiej do śluz Bartoszowice i Opatowice

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku prognozowanym przekroczeniem WWŻ na wodowskazie Brzeg Opolski oraz koniecznością przygotowania urządzeń hydrotechnicznych do przeprowadzenia wód wezbraniowych, od dnia 15.05.2021 r. zostaje zamknięty odcinek  ODW od km 181,3 - Ujście Nysy Kłodzkiej do śluz Bartoszowice i Opatowice.

Wszystkie jednostki znajdujące się na wskazanym odcinku zobowiązane są do niezwłocznego jego opuszczenia albo przejścia do bezpiecznego miejsca schronienia.

Dodatkowo informujemy, że w miarę przemieszczania się fali wezbraniowej  istnieje możliwość przekroczenia stanu WWŻ na kolejnych wodowskazach wskaźnikowych i w konsekwencji konieczność zamknięcia dalszych odcinków ODW lub zakazu żeglugi na  nich.

 Prosimy wszystkich użytkowników ODW o pilne śledzenie sytuacji pogodowej i hydrologicznej, wydawanych komunikatów, o dostosowanie planów żeglugowych do panujących warunków nawigacyjnych oraz o właściwy nadzór i zabezpieczenie jednostek pływających i innych obiektów na postoju. Dodatkowo przypominamy, że w momencie przekroczenia stanu WWŻ na wodowskazie wskaźnikowym dla danego odcinka, automatycznie obowiązuje zakaz żeglugi na nim.

Zostają anulowane komunikaty nawigacyjne 16/2021 oraz 14/2021 w zakresie dot.  otwarcia odcinka ODW od śluzy Ratowice do śluz Bartoszowice i Opatowice

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Centrum Operacyjnym PGW WP RZGW we Wrocławiu w dni robocze w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.: 71 32 80 587


KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 20/2021
Wrocław, 14 maja 2021 r.

Dot. przejście fali wezbraniowej na Odrze

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z intensywnymi opadami deszczu, na Odrze jest prognozowany wzrost poziomu wody do stanów ostrzegawczych  z możliwością przekroczenia stanu Najwyższej Wody Żeglownej (WWŻ). Powyższa sytuacja hydrologiczna może spowodować konieczność zamknięcia niektórych odcinków ODW. Prosimy wszystkich użytkowników Odrzańskiej Drogi Wodnej o pilne śledzenie komunikatów pogodowych i nawigacyjnych, dostosowanie swoich planów żeglugowych do warunków nawigacyjnych panujących na szlaku oraz do parametrów jednostek i kwalifikacji załogi. Zwracamy jednocześnie uwagę na konieczność wzmożonego nadzoru nad obiektami będącymi na postoju.

Jednocześnie przypominamy, że niezależnie od wydawanych komunikatów, w momencie przekroczenia stanu WWŻ na wodowskazie wskaźnikowym dla danego odcinka, automatycznie obowiązuje zakaz żeglugi na nim.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna. W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Centrum Operacyjnym PGW WP RZGW we Wrocławiu w dni robocze w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.: 71 32 80 587


KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 19/2021
Wrocław, 30 kwietnia 2021 r.
 
Dot. otwarcie śluzy Ratowice

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  w nawiązaniu do komunikatu nawigacyjnego nr 05/2021 zawiadamia, że w dniu 01.05.2021 r. od godz. 06:00 śluza Ratowice zostanie otwarta dla żeglugi.

Ze względu na trwającą przebudowę śluza będzie czynna w godz. 06:00-22:00 - tylko w porze dziennej.

Jednostki turystyczne będą śluzowane w godzinach nieparzystych.

Łączność z operatorem śluzy: kanał 74 UKF lub tel.: 514 535 689

Prosimy załogi wszystkich statków przechodzących przez ten obiekt o zachowanie szczególnej ostrożności, bezwzględne stosowanie się do poleceń operatora śluzy i wystawionego oznakowania.

Pozostaje w mocy komunikat nawigacyjny nr 09/2021– dotyczący ponownego zamknięcia śluzy Ratowice od 1 listopada 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna

KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 18/2021
 Wrocław, 30 kwietnia 2021 r.
Dot. otwarcie śluz Opatowice i  Mieszczańskiej oraz odcinków Śródmiejskiego Węzła Wodnego

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu 01.05.2021 r. od godz. 08:00 zostaną otwarte dla żeglugi śluzy Opatowice i Mieszczańska wraz z dolnym kanałem śluzowym oraz odcinek ŚWW od Kładki Piaskowej do mostu Młyńskiego.

 1. Warunki śluzowania na śluzie Mieszczańskiej

Maksymalne parametry jednostek:

długość L=24,00 m, szerokość B=4,80 m, zanurzenie T= 0,70 m.

Śluza będzie otwarta: w poniedziałki 06:30-14:00 w pozostałe dni tygodnia i święta 06:30-21:30

Łączność z operatorem śluzy: kanał 74 UKF lub tel. 502 331 251

Na odcinku od wejścia do dolnego kanału śluzy i w śluzie jest wprowadzony zakaz ruchu jednostek bez napędu mechanicznego. W kanale śluzowym obowiązuje zakaz cumowania do nabrzeża.

Załogi wszystkich jednostek przechodzących przez śluzę są zobowiązane do zachowania szczególnej ostrożności oraz do bezwzględnego stosowania się do wystawionego oznakowania nawigacyjnegoi poleceń operatora śluzy.

 1. Głębokość tranzytowa w dolnym kanale śluzy Mieszczańskiej i na odcinkuŚWW od Kładki Piaskowej do mostu Młyńskiego wynosi 100 cm
 2. Zmiany organizacji ruchu na ŚWW:
 • pod mostem Macieja będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy w dół rzeki (zakaz jazdy w górę)
 • na odcinku od przesmyku Klary do mostu  Młyńskiego będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy w górę rzeki (zakaz jazdy w dół)

Na obszarze całego ŚWW obowiązuje zakaz wytwarzania fali.

 1. Warunki śluzowania na śluzie Opatowice

Godziny pracy śluzy Opatowice: w poniedziałki 10:00-13:00 w pozostałe dni robocze 10:00-13:00 oraz 17:00-20:00 w niedziele i święta 08:00-20:00

Łączność z operatorem śluzy: kanał 74 UKF lub  tel.: 532 032 138

W związku z trwającymi pracami w awanportach śluzy, załogi wszystkich statków podchodzących do śluzy proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń operatora śluzy.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 17/2021
 Wrocław, 09 kwietnia 2021 r.

Dot. Otwarcie odcinków Śródmiejskiego Węzła Wodnego

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że od dnia 09.04.2020 r.  od godz. 12:00 zostaną otwarte dla żeglugi odcinki Śródmiejskiego Węzła Wodnego od mostu Piaskowego do śluzy Mieszczańskiej i kładki Piaskowej oraz od mostu Tumskiego do mostu Młyńskiego

 - z głębokością tranzytową 100 cm.

Dodatkowo przypominamy, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac udrożnieniowych pozostaje zamknięty dla żeglugi odcinek ŚWW od kładki Piaskowej do mostu Młyńskiego. W związku z powyższym zostaje utrzymana dwukierunkowa organizacja ruchu pod mostami Macieja i Tumskim. Prosimy wszystkie załogi statków nawigujących na powyższym akwenie o zachowanie szczególnej ostrożności i o bezwzględne stosowanie się do wystawionego oznakowania nawigacyjnego.

Na wskazanych odcinkach ODW obowiązuje zakaz ruchu jednostek bez napędu mechanicznego.

Śluza Mieszczańska pozostaje nieczynna. Termin jej otwarcia zostanie podany oddzielnym komunikatem.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze w tym aktualne głębokości tranzytowe (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 16/2021
 Wrocław, 01 kwietnia 2021 r.

Dot. Otwarcie odcinków ODW od km 181,3 (granica RZGW we Wrocławiu) do śluzy Ratowice

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że od dnia 01.04.2021 r. od godz. 13:00 zostaje otwarty odcinek ODW:

 • od km 181,3 (granica RZGW we Wrocławiu) do śluzy Ratowice - z głębokością tranzytową 140 cm

Godziny pracy śluz: Zwanowice, Brzeg, Lipki, Oława - 06:00-22:00.                                    

Śluza: Ratowice - pozostaje zamknięta

Pozostają w mocy komunikaty nawigacyjne nr:: 77/2020, 05/2021 i 09/2021 dot. obniżenia piętrzenia na jazie Ratowice i przewidywanych terminów otwarcia i zamknięcia śluzy Ratowice

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze, w tym aktualne głębokości tranzytowe (informacja żeglugowa),  znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.

Komunikat nawigacyjny 16/2021 w wersji PDF


KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 15/2021
 Wrocław, 24 marca 2021 r.

Dot. Otwarcie odcinków Wrocławskiego Węzła Wodnego

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że od dnia 24.03.2021 r. od godz 12:00 zostaną otwarte odcinki WWW:

 • Główny Szlak Żeglowny od śluzy Zacisze do śluzy Różanka zgłębokością tranzytową 180 cm, godziny pracy śluz Zacisze i Różanka 06:00-22:00
 • Odra Południowa od wyjścia z dolnego kanału śluzy Mieszczańskiej do stoczni Malbo (km 254,0) zgłębokością tranzytową 180 cm
 • Odra Północna od mostów Mieszczańskich do połączenia z Odrą Południową (km 254,1) z głębokością tranzytową 180 cm

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze w tym aktualne głębokości tranzytowe (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 14/2021
 Wrocław, 19 marca 2021 r.

Dot. Otwarcie odcinków ODW od śluzy Ratowice do śluzy Zacisze oraz Górnego kanału śluzy Opatowice, 

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że od dnia 19.03.2021 r. od godz. 15:00 zostają otwarte odcinki ODW:

 • Główny Szlak Żeglowny od śluzy Ratowice do śluzy Bartoszowice z głębokością tranzytową 140 cm
 • Główny Szlak Żeglowny od śluzy Bartoszowice do śluzy Zacisze z głębokością tranzytową 180 cm
 • Boczny Szlak Żeglowny od km 243,50 rzeki Odry (wejście do górnego kanału śluzy Opatowice) do km 1,0 kanału (śluza Opatowice) z głębokością tranzytową 160 cm
Godziny pracy śluz: Janowice, Bartoszowice - 06:00-22:00.

Śluzy: Ratowice, Opatowice i Zacisze - pozostają zamknięte.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze, w tym aktualne głębokości tranzytowe (informacja żeglugowa),  znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 13/2021
 Wrocław, 19 marca 2021 r.

Dot. Remont mostu kolejowego w Nietkowicach w km 490,5 rzeki Odry

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w związku z remontem mostu kolejowego w Nietkowicach km 490,5 rzeki Odry zostaną postawione dwie podpory tymczasowe zawężające szerokość istniejącego przęsła żeglugowego do 32,5 m. Prześwit pod mostem pozostaje bez zmian. Budowa podpór będzie prowadzona w nurcie rzeki przez jednostki hydrotechniczne, które również  będą zatrudniane przy remoncie przeprawy.

W związku z prowadzonymi pracami, od dnia 29.03.2021 r. do dnia 15.08.2021 r. wszystkie jednostki pływające chcące przejść przez wskazany rejon są zobowiązane 4 godz. przed podejściem powiadomić jednostkę NAVIGAR 5, prowadzącą roboty (tel.: 601-855-645; kanał UKF 10) lub kierownika robót mostowych (tel.: 575-226-567) w celu umożliwienia odprowadzenia sprzętu ze szlaku żeglownego. Dwa kilometry przed mostem kierownik jednostki musi uzyskać potwierdzenie, że szlak jest przejezdny i bezpieczny. W przypadku braku takiego potwierdzenia należy wstrzymać się od dalszej żeglugi i powiadomić o tym kierownika robót mostowych (tel. 575-226-567) oraz PGW Wody Polskie (tel. 601-269-499 lub 606-346-833).

Przejście przez wskazany odcinek jest dozwolone tylko w porze dziennej w warunkach dobrej widoczności.

Prosimy załogi wszystkich jednostek przechodzących przez ten odcinek o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do powyższych procedur i wystawionego oznakowania.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 12/2021 korekta komunikatu 11/2021
 Wrocław, 18 marca 2021 r.

Dot. Otwarcie odcinków ODW od km 260,7 śluzy Rędzin do km 310,0 oraz Bocznego Szlaku Żeglownego, we Wrocławiu i Górnej Odry Wrocławskiej  od śluzy Opatowice do Mostów Piaskowego i Tumskiego

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że od dnia 17.03.2021 r. od godz. 12:00 zostaną otwarte odcinki ODW:

 • od śluzy Rędzin do śluzy Brzeg Dolny z głębokością tranzytową 160 cm
 • od śluzy Brzeg Dolny do śluzy Malczyce z głębokością tranzytową 160 cm na godz. 7:00 17.03.2021 r. dla wodowskazu śluza Brzeg Dolny Dół - 130 cm
 • od śluzy Malczyce do km 310,0 z głębokością tranzytową 220 cm na godz. 7:00 17.03.2021 r. dla wodowskazu Malczyce - 220 cm

(W celu zachowania bezpieczeństwa nawigacji, każdorazowo, w związku z ewentualną koniecznością uzyskania właściwej głębokości tranzytowej przez podniesienie piętrzenia na jazie Malczyce lub zrzutu zasilającego z  jazu w Brzegu Dolnym, przejście odcinka ODW od śluzy Brzeg Dolny do km 310,0, wymaga  wcześniejszego zgłoszenia i uzgodnienia z ZPH Brzeg Dolny Tel.71 31 95 340, kom.: 504 134 119 oraz z operatorami śluz w Brzegu Dolnym Tel.: 71 31 95 529 i Malczycach Tel.: 603 364 346, 504 074 585.

W czasie żeglugi załoga statku musi być w stałym kontakcie z operatorami na stopniach wodnych w Malczycach i Brzegu Dolnym oraz stosować się do ich poleceń i zachować szczególną ostrożność.

Godziny prac śluz Rędzin, Brzeg Dolny i Malczyce 6:00-22:00)

oraz Bocznego Szlaku Żeglownego i Górnej Odry Wrocławskiej:

 • od śluzy Opatowice do śluzy Szczytniki i mostu Grunwaldzkiego z głębokością tranzytową 160 cm
 • od mostu Grunwaldzkiego do mostów Piaskowego i Tumskiego z głębokością tranzytową 120 cm

Śluzy Opatowicka i Szczytniki pozostają nieczynne                        

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze, w tym aktualne głębokości tranzytowe (informacja żeglugowa),  znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.

KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 11/2021
Wrocław, 17 marca 2021 r.

Dot. Otwarcie odcinków ODW od km 260,7 śluzy Rędzin do km 310,0 oraz Bocznego Szlaku Żeglownego, Śródmiejskiego Węzła Wodnego we Wrocławiu od śluzy Opatowice do Mostów Piaskowego i Tumskiego

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że od dnia 17.03.2021 r. od godz. 12:00 zostaną otwarte odcinki ODW:

 • od śluzy Rędzin do śluzy Brzeg Dolny z głębokością tranzytową 160 cm
 • od śluzy Brzeg Dolny do śluzy Malczyce z głębokością tranzytową 160 cm na godz. 7:00 17.03.2021 r. dla wodowskazu śluza Brzeg Dolny Dół - 130 cm
 • od śluzy Malczyce do km 310,0 z głębokością tranzytową 220 cm na godz. 7:00 17.03.2021 r. dla wodowskazu Malczyce - 220 cm

(W celu zachowania bezpieczeństwa nawigacji, każdorazowo, w związku z ewentualną koniecznością uzyskania właściwej głębokości tranzytowej przez podniesienie piętrzenia na jazie Malczyce lub zrzutu zasilającego z  jazu w Brzegu Dolnym, przejście odcinka ODW od śluzy Brzeg Dolny do km 310,0, wymaga wcześniejszego zgłoszenia i uzgodnienia z ZPH Brzeg Dolny Tel. 71 31 95 340, kom.: 504 134 119 oraz z operatorami śluz w Brzegu Dolnym Tel.: 71 31 95 529 i Malczycach Tel.: 603 364 346, 504 074 585.

W czasie żeglugi załoga statku musi być w stałym kontakcie z operatorami na stopniach wodnych w Malczycach i Brzegu Dolnym oraz stosować się do ich poleceń i zachować szczególną ostrożność.

Godziny prac śluz Rędzin, Brzeg Dolny i Malczyce: 6:00-22:00

oraz Bocznego Szlaku Żeglownego i Śródmiejskiego Węzła Wodnego we Wrocławiu:

 • od śluzy Opatowice do śluzy Szczytniki i mostu Grunwaldzkiego z głębokością tranzytową 160 cm
 • od mostu Grunwaldzkiego do mostów Piaskowego i Tumskiego z głębokością tranzytową 120 cm

Śluzy Opatowicka i Szczytniki pozostają nieczynne                     

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze, w tym aktualne głębokości tranzytowe (informacja żeglugowa),  znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 10/2021
Wrocław, 12 marca 2021

Dot. Otwarcie odcinków ODW Odry swobodnie płynącej od km od 310,0 do km 542,4 (ujście Nysy Łużyckiej)

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że od dnia 12.03.2021 r. od godz 14:00 zostaną otwarte odcinki ODW – Odry swobodnie płynącej od km 310,0 do km 542,4 (ujście Nysy Łużyckiej)

Głębokości tranzytowe na tym odcinku w dniu 12.03.2021 o godz. 07:00 CET wynosiły:

 • od km 310 do km 370 - 205 cm (przy stanie wody na wodowskazie Ścinawa 230 cm),
 • od km 370 do km 423 - 220 cm (przy stanie wody na wodowskazie Głogów 338 cm),
 • od km 423 do km 480- 255 cm (przy stanie wody na wodowskazie Cigacice 285 cm),
 • od km 480 do km 542,4 - 255 cm (przy stanie wody na wodowskazie Nietków 304 cm).

W związku z brakiem wystawienia pełnego oznakowania na ostrogach, które będzie uzupełniane wraz ze spadkiem poziomu wody, prosimy wszystkie załogi jednostek nawigujących na   wskazanym akwenie o zachowanie szczególnej ostrożności.

W mocy pozostaje komunikat nawigacyjny nr 42/2020 dotyczący zasad przejścia pod remontowanym mostem drogowym w Ścinawie - km 331,9 rzeki Odry.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze w tym aktualne głębokości tranzytowe (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 09/2021
Wrocław, 05 marca 2021 r.

Dot. Planowany termin zamknięcia śluzy Ratowice w sezonie jesienno – wiosennym 2021/2022

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w związku z  dalszym etapem przebudowy, planuje się ponowne zamknięcie dla żeglugi śluzy Ratowice w okresie od 1 listopada 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r.

Potwierdzenia terminów zamknięcia  i otwarcia śluzy (które mogą być uwarunkowane również sytuacją meteorologiczno- hydrologiczną na Odrze) będą podane oddzielnymi komunikatami nawigacyjnymi.

Prosimy wszystkich użytkowników ODW o dostosowanie swoich planów żeglugowych do wskazanej powyżej sytuacji.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.

KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 08/2021
 
Wrocław, 23 lutego 2021 r.

Dot. otwarcie odcinków ODW WWW od śluzy Różanka, Miejskiej i stoczni Malbo do śluzy Rędzin

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że od dnia 23.02.2021 r. od godz. 09:00 otwiera dla żeglugi - odcinki Odrzańskiej Drogi Wodnej Wrocławskiego Węzła Wodnego:

 • Główny Szlak Żeglowny od śluzy Różanka do śluzy Rędzin,
 • Boczny Szlak Żeglowny od śluzy Miejskiej do połączenia z Głównym Szlakiem Żeglownym,
 • Odra Wrocławska od km 254,0 (stocznia MALBO) do km 255,6 (połączenie Głównego Szlaku z Odrą),

z głębokością tranzytową 180 cm.

Z powodu roztopów na rzece Odrze utrzymają się duże przepływy wody. W związku z powyższym wszyscy użytkownicy ODW proszeni są o zachowania szczególnej ostrożności oraz dostosowanie planów żeglugowych do panujących warunków nawigacyjnych, parametrów jednostek i kwalifikacji załogi.

Pozostaje w mocy komunikat nawigacyjny nr 04/2021 - wahania piętrzenia wody na jazie Rędzin.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 07/2021
Wrocław, 13 lutego 2021 r.
 

Dot. zamknięcie odcinków ODW WWW od śluzy Zacisze, Mieszczańskiej  i Miejskiej do śluzy Rędzin oraz od śluzy Opatowice do śluzy Mieszczańskiej

 

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w związku z pojawieniem się stałej pokrywy lodowej w kanałach, awanportach śluz i śluzach, rozwojem zjawisk lodowych na Odrze oraz prognozowanym dalszym znacznym spadkiem temperatur poniżej zera, od dnia 13.02.2021 r. od godz. 11:00 zamyka dla żeglugi - do odwołania - odcinki ODW Wrocławskiego  Węzła Wodnego:

- Główny Szlak Żeglowny od śluzy Zacisze do śluzy Rędzin,

- Boczny Szlak Żeglowny od śluzy Miejskiej do połączenia z Głównym Szlakiem Żeglownym

- Odra Wrocławska od śluzy Mieszczańskiej do km 255,6 (połączenie Głównego Szlaku z Odrą),

- Boczny Szlak Żeglowny  i Śródmiejski Węzeł Wodny od śluzy Opatowice do śluzy Mieszczańskiej.

Od tej pory wszystkie Odcinki ODW będące w administracji PGW WP RZGW we Wrocławiu tj. od km 181,3 do km 617,6 wraz z całym Wrocławskim Węzłem Wodnym są zamknięte dla żeglugi.

Wszystkie jednostki znajdujące się na powyższych odcinkach ODW powinny je opuścić lub przejść do miejsc schronienia zimowego.

Dodatkowo prosimy użytkowników ODW o pilne śledzenie sytuacji hydro-meteorologicznej na Odrze na portalach pogodowych, dostosowanie planów żeglugowych do parametrów technicznych jednostek oraz warunków nawigacyjnych, o właściwe zabezpieczenie wszystkich obiektów pływających w miejscach schronienia zimowego i odpowiedni nadzór nad nimi.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.

Komunikat nawigacyjny 07/2021 w wersji PDF

 KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 06/2021
 
 Wrocław, 09 lutego 2021 r.

Dot. zamknięcie odcinka ODW od km 260,7 (śluza Rędzin) do km 542,4 (ujście Nysy Łużyckiej)

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w związku z pojawieniem się stałej pokrywy lodowej w kanałach, awanportach śluz i śluzach, rozwojem zjawisk lodowych na Odrze oraz prognozowanym dalszym znacznym spadkiem temperatur poniżej zera, od dnia 10.02.2021 r. do odwołania zostają zamknięte odcinki ODW od km 260,7 (włącznie ze śluzą Rędzin) do km 542,4 (ujście Nysy Łużyckiej)

Wszystkie jednostki znajdujące się na powyższych odcinkach ODW powinny je opuścić lub przejść do miejsc schronienia zimowego. W przypadku rozwoju zjawisk lodowych na pozostałych akwenach mogą być one sukcesywnie zamykane dla żeglugi.

Dodatkowo prosimy użytkowników ODW o pilne śledzenie sytuacji hydro-meteorologicznej na Odrze na portalach pogodowych, dostosowanie planów żeglugowych do parametrów technicznych jednostek oraz warunków nawigacyjnych, o właściwe zabezpieczenie wszystkich obiektów pływających w miejscach schronienia zimowego i odpowiedni nadzór nad nimi.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.

 

KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 05/2021

 

Wrocław, 03 lutego 2021 r.

Dot. Planowany termin wznowienia żeglugi przez śluzę Ratowice

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w nawiązaniu do komunikatu 47/2020, informuje, że termin wznowienia możliwości żeglugi przez śluzę Ratowice jest przewidywany na dzień 01.05.2021 r.

Prosimy wszystkich użytkowników Odrzańskiej Drogi Wodnej o uwzględnienie zaistniałej sytuacji w swoich planach żeglugowych.

Powyższy terminy może ulec zmianie - w zależności od sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej na Odrze.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (Informacja żeglugowa) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 04/2021
  
Wrocław, 19 stycznia 2021 r.

Dot. wahania piętrzenia poziomu wody na jazie Rędzin – prace remontowe na obiekcie

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w związku z pracami remontowymi od dnia 20.01.2021 r. na jazie w Rędzinie będą występowały wahania poziomu wody o około +/- 30 cm od NPP (520 cm) na wodowskazie wody górnej śluzy Rędzin.

Załogi wszystkich jednostek nawigujących na obszarze oddziaływania stopnia wodnego w Rędzinie proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o prawidłowy nadzór nad jednostkami i obiektami pływającymi zacumowanymi na powyższym akwenie. Należy też zwrócić szczególną uwagę na głębokości przy nabrzeżach i miejscach postoju, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo jednostki w czasie zmian poziomu wody.

Przewidywany termin zakończenia prac - koniec stycznia 2021 r. Szczegółowa data przywrócenia normalnej pracy jazu zostanie podana w oddzielnym komunikacie nawigacyjnym.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.

Komunikat nawigacyjny 04/2021 w wersji PDF


 KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 03/2021
  
Wrocław, 14 stycznia 2021 r.

Dot. zamknięcie odcinka ODW od km 181,3 (ujście Nysy Kłodzkiej) do śluzy Zacisze

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, żew związku z pojawieniem się stałej pokrywy lodowej w kanałach, awanportach śluz i śluzach oraz prognozowanym dalszym znacznym spadkiem temperatur poniżej zera, od dnia 15.01.2021 r. do odwołania zostają zamknięte odcinki ODW od km 181,3 (ujście Nysy Kłodzkiej- granica RZGW we Wrocławiu) do śluzy Zacisze.

Wszystkie jednostki znajdujące się na powyższych odcinkach powinny je opuścić lub przejść do miejsc schronienia zimowego. W przypadku rozwoju zjawisk lodowych na pozostałych akwenach mogą być one sukcesywnie zamykane dla żeglugi.

 Dodatkowo prosimy użytkowników ODW o pilne śledzenie sytuacji hydro-meteorologicznej na Odrze na portalach pogodowych, dostosowanie planów żeglugowych do parametrów technicznych jednostek oraz warunków nawigacyjnych, o właściwe zabezpieczenie wszystkich obiektów pływających w miejscach schronienia zimowego i odpowiedni nadzór nad nimi.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.

Tracą moc komunikaty nawigacyjne nr 69,76,77/ 2020 oraz częściowo 64/2020

Komunikat nawigacyjny 03/2021 w wersji PDF


KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 02/2021
 
Wrocław, 11 stycznia 2021 r.

Dot. Budowa mostu tymczasowego w Ścinawie km 331,9 rzeki Odry – ponowne przedłużenie terminu prac

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w nawiązaniu do komunikatów 79/2020 i 82/2020, informuje, że w związku z remontem mostu drogowego w Ścinawie będzie wybudowany most tymczasowy ok. 23 m powyżej istniejącej przeprawy. Budowa tymczasowych filarów mostowych będzie prowadzona w nurcie rzeki przez jednostki hydrotechniczne. Parametry mostu tymczasowego po zakończeniu prac: prześwit przy WWŻ będzie limitowała wysokość głównej przeprawy, szerokość przęsła żeglownego 35 m. W związku z prowadzonymi pracami do dnia 20.01.2021 wszystkie jednostki chcące przejść przez wskazany rejon są zobowiązane 4 godz. przed podejściem powiadomić jednostkę prowadząca roboty Fabico 5 (tel.: 504 292 025; kanał UKF 10) lub kierownika budowy (tel.: 661 334 006 lub 603 882 528) w celu umożliwienia odprowadzenia sprzętu ze szlaku żeglownego. Dwa kilometry przed mostem kierownik jednostki musi uzyskać potwierdzenie, że szlak jest przejezdny. W przypadku braku takiego potwierdzania należy wstrzymać się od dalszej żeglugi do czasu uzyskania takiej informacji oraz powiadomić o zaistniałej sytuacji kierownictwo budowy (tel.: 603 882 528 lub 661 334 006) oraz ZPH Chobienia tel.: 609 222 442.

 Przejście przez wskazany odcinek tylko w porze dziennej i w warunkach dobrej widzialności.

Prosimy załogi wszystkich jednostek przechodzących przez ten akwen o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do przedstawionych procedur i wystawianego oznakowania.

 Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.

Komunikat nawigacyjny 02/2021 w wersji PDF


KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 01/2021
  
Wrocław, 05 stycznia 2021 r.

Dot. Możliwości pojawienia się zjawisk lodowych na Odrzańskiej Drodze Wodnej

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w związku z prognozowanym spadkiem temperatur poniżej zera w okolicy drugiej dekady stycznia, na Odrzańskiej Drodze Wodnej mogą rozwijać się zjawiska lodowe. Na kanałach, w awanportach śluz i śluzach może powstać stała pokrywa lodowa a na Odrze pojawić się spływ śryżu i kry oraz lód brzegowy. Może to spowodować konieczność zamknięcia poszczególnych odcinków ODW.

Prosimy wszystkich użytkowników ODW o pilne śledzenie sytuacji hydro-meteorologicznej na Odrze, dostosowanie planów żeglugowych do parametrów technicznych jednostek oraz warunków nawigacyjnych, o właściwe zabezpieczenie wszystkich obiektów pływających w miejscach schronienia zimowego i odpowiedni nadzór nad nimi.

 Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.

Komunikat nawigacyjny 01/2021 w wersji PDF