Kontrola gospodarowania wodami przeprowadzana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566) i należy do zadań dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej zgodnie z art. 240 ust. 3 pkt 14 w związku z art. 335 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy w zakresie: 

* korzystania z wód;
* przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy;
* przestrzegania warunków ustalonych w pozwoleniach zintegrowanych;
* wykonywania urządzeń wodnych;
* utrzymywania wód oraz urządzeń wodnych;
* przestrzegania nałożonych na właścicieli gruntów obowiązków oraz ograniczeń;
* przestrzegania warunków obowiązujących w strefach ochronnych i obszarach ochronnych;
* przestrzegania warunków obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych oraz na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią;
* stanu zabezpieczenia przed powodzią oraz przebiegu usuwania skutków powodzi związanych z utrzymaniem wód oraz  urządzeń wodnych;
* ustawiania i utrzymywania stałych urządzeń pomiarowych na brzegach i w wodach;
wykonywania w pobliżu urządzeń wodnych robót lub czynności, które mogą zagrażać tym urządzeniom lub spowodować ich uszkodzenie;
* usuwania szkód związanych z ruchem zakładu górniczego w zakresie gospodarki wodnej.

Na podstawie ustaleń kontroli dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może:
* wydać kontrolowanemu zarządzenie pokontrolne;
* wystąpić do właściwego organu z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego;
* wystąpić do właściwego organu o dopuszczenie do udziału w toczącym się postępowaniu na prawach strony;
* nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w przepisach ustawy.

Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej przy wykonywaniu czynności kontrolnych współdziała z innymi organami kontroli, organami administracji publicznej, organami obrony cywilej oraz organizacjami społecznymi.


W celu ułatwienia przygotowania informacji przez podmioty objęte kontrolą gospodarowania wodami, udostępniamy wersję edytowalną wzorów formularzy za I, II i III kwartał 2018 roku:

* Formularz nr 1 - informacje o ilości i jakości pobranej wody

* Formularz nr 2 - informacje o ściekach wprowadzanych do wód lub do ziemi    

* Formularz nr 3 - informacje o wodach opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wód   

* Formularz nr 4 - informacje o wydobywaniu kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów a także wycinanej roślinności   

* Formularz nr 5 - informacje o ilości i jakości pobranej wody na potrzeby chowu i hodowli ryb 

* Formularz nr 6 - informacje o ściekach wprowadzanych do wód lub do ziemi z chowu lub hodowli ryb w obiektach przepływowych charakteryzujących się poborem zwrotnym 


Wzory formularzy za IV kwartał są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PGW WP Wody Polskie lub na stronie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.


Nazwa wydziału:

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami.


Kontakt:

Sylwia Jankowska, tel. 71 33 78 863.