flagapolskagodło

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu realizuje projekty:

  • nr POiS.02.01.00-00-0016/17 „Ochrona przed powodzią miasta Słubice”
  • nr POiS.03.02.00-00-0068/18 „Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry - przystosowanie do III klasy drogi wodnej, na odcinku od miejscowości Ścinawa do ujścia Nysy Łużyckiej – Etap II”
  • nr POiS.02.01.00-00-0020/17 „Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Kłodzka”
  • nr POiS.03.02.00-00-0013/17 „Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 – przystosowanie do III kl. drogi wodnej”
  • nr POiS.03.02.00-00-0009/17 „Stopień Brzeg Dolny – roboty modernizacyjne na stopniu – etap II”
  • nr POiS.01.03.00-00-0074/16 „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku RZGW we Wrocławiu przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39”

z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa - z dotacji celowej na finasowanie wkładu własnego w ramach projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,

w szczególności:


Projekt nr POiS.02.01.00-00-0016/17 „Ochrona przed powodzią miasta Słubice”

Dofinasowanie z budżetu państwa: 1 526 133,42 zł

Wartość kontraktu: 145 907 541,27 PLN brutto

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 149.596.473,56 PLN brutto, w tym dofinansowane ze środków UE w ramach umowy Nr POiS.02.01.00-00-0016/17 z dnia 18.08.2018 z późniejszymi zmianami wynosi 120.674.280,07 PLN.

Przedmiotem projektu pn. „Ochrona przed powodzią miasta Słubice” jest wzmocnienie i rozbudowa istniejącego wału przeciwpowodziowego wzdłuż rzeki Odry od km 582,5 do km 588,0 na odcinku ok 6,7 km, wykonanie nowego odcinka wału zabezpieczającego miasto Słubice przed powodzią o długości ok. 5,9 km oraz obudowę Raczej Strugi na odcinku ok. 2,1 km i Czarnego Kanału na długości ok 4,2 km.


Projekt nr POiS.03.02.00-00-0068/18 „Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry - przystosowanie do III klasy drogi wodnej, na odcinku od miejscowości Ścinawa do ujścia Nysy Łużyckiej – Etap II”

Dofinasowanie z budżetu państwa: 246 520,23 zł

Wartość podpisanego kontraktu: 119 400 971,62 PLN brutto

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 174.133.404,38 PLN brutto, w tym dofinansowane ze środków UE w ramach umowy Nr POIS.03.02.00-00-0068/18 z dnia 20.12.2019 z późniejszymi zmianami wynosi 139.493.450,54 PLN.

Przedmiotem projektu pn. „Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry - przystosowanie do III klasy drogi wodnej, na odcinku od miejscowości Ścinawa do ujścia Nysy Łużyckiej – Etap II” jest obudowa 341 ostróg na Odrze i usunięciu 11 przemiałów. Ostrogi zostaną odbudowane zgodnie z rozwiązaniami stosowanymi przy zabudowie rzek nizinnych. Do odbudowy wykorzystane będą naturalne materiały, takie jak kamień i faszyna. Inwestycja będzie realizowana na odcinku rzeki Odry pomiędzy Nową Solą (km rzeki 427,500) a ujściem Nysy Łużyckiej do Odry (km, rzeki 540,000). Odcinki objęte robotami nie tworzą zwartego pasma robót w korycie rzeki. Długość poszczególnych odcinków jest zróżnicowana i waha się w przedziale od 7,7 do 0,1 km.


Projekt nr POiS.02.01.00-00-0020/17 „Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Kłodzka”

Dofinasowanie z budżetu państwa: 24 629 791,18 zł

Całkowity koszt realizacji projektu dla zadań z komponentu 2A wynosi 976.278.462,47 PLN brutto, w tym dofinansowane ze środków UE w ramach umowy Nr POIS.02.01.00-00-0020/17 z dnia 28.06.2017 z późniejszymi zmianami wynosi 369.569.729,38 PLN.

Przedmiotem projektu pn. „Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Kłodzka” jest ochrona Kłodzka i innych miejscowości w Kotlinie Kłodzkiej. Budowa czterech suchych zbiorników i zwiększenie retencji wód umożliwi redukcję fali powodziowej na Nysie Kłodzkiej oraz zmniejszenie dopływu wód powodziowych do położonej poniżej kaskady zbiorników retencyjnych. Cieki w Kotlinie Kłodzkiej mają charakter górski i podgórski z wysokimi prędkościami przepływu wody. Układ sieci rzecznej w zlewni Nysy Kłodzkiej wpływa na rodzaj zjawisk powodziowych, w szczególności na znaczny i szybki przybór wód w ciekach. Realizacja tego zadania pozwoli na zmniejszenie zagrożenia powodzią miejscowości położonych w dolinie rzeki Nysy Kłodzkiej.

Realizacja przedsięwzięcia została podzielona na:

  • ochronę czynną (budowa 4 suchych zbiorników)
  • ochronę bierną (modernizację i budowę wałów ochronnych, uporządkowanie koryt rzek, udrożnienie mostów, przebudowę i modernizację murów oporowych, nasypów, a także innych obiektów)

Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Kłodzka (zadanie 2A):

* Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rzeka Nysa Kłodzka w miejscowości Boboszów (zadanie 2A.1/1)

Pojemność zbiornika w Boboszowie wyniesie 1,4 mln m3. Powierzchnia zalewu przy maksymalnym piętrzeniu to 21,2 ha. Długość zapory wynosi 230 m, a maksymalna wysokość piętrzenia 17 m.

* Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na potoku Goworówka miejscowość Roztoki Bystrzyckie (zadanie 2A.1/2)

Pojemność tego zbiornika wyniesie 2,7 mln m3. Powierzchnia zalewu przy maksymalnym piętrzeniu to 48,7 ha. Długość zapory wynosi 756 m, a maksymalna wysokość piętrzenia 15,5 m.

* Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rzeka Bystrzyca Dusznicka w miejscowości Szalejów Górny (zadanie 2A.2/1)

Pojemność tego zbiornika wyniesie 9,9 mln m3 i będzie on przejmował spływ wód z 64 % całkowitej zlewni Bystrzycy Dusznickiej. Powierzchnia zalewu przy maksymalnym piętrzeniu to 118,7 ha. Długość zapory wynosi 735 m, a maksymalna wysokość piętrzenia 20,09 m.

* Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego potok Duna w miejscowości Krosnowice (zadanie 2A.2/2)

Pojemność zbiornika w Krosnowicach wyniesie 1,9 mln m3 . Powierzchnia zalewu przy maksymalnym piętrzeniu to 44,12 ha. Długość zapory wynosi 452 m, a maksymalna wysokość piętrzenia 14 m.


Projekt nr POiS.03.02.00-00-0013/17 „Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 – przystosowanie do III kl. drogi wodnej”

Dofinasowanie z budżetu państwa: 19 676 848,15 zł

Całkowita wartość: 59 401 116,51 zł

Przedmiotem projektu  pn. „Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” jest przystosowanie istniejącej śródlądowej wraz z infrastrukturą do parametrów przypisanych III klasie drogi wodnej.

W przedmiotowym celu będą wykonane: modernizacja jazu, elementów koryta i skarp w jego sąsiedztwie, m.in. roboty konstrukcyjno-budowlane na jazie, modernizacja nadbudówek filarów i przyczółków jazu, modernizacja konstrukcji żelbetowych filarów i przyczółków, poszuru i ponuru jazu, konstrukcji mostowych na jazie, wymiana urządzeń kontrolno-pomiarowych na jazie, wymiana instalacji elektrycznej zamykającej, sterowniczej i teletechnicznej, modernizacja segmentów skrajnych przęseł jazu w wraz z napędami oraz zasuw i prowadnic środkowego przęsła jazu wraz z napędami, modernizacja awanportów śluz - cypel rozdzielczy, dostawa i wykonanie zamknięć remontowych od strony wody górnej i dolnej.

Okres realizacji projektu: 2018 – 30.06.2023


Projekt nr POiS.03.02.00-00-0009/17 „Stopień Brzeg Dolny – roboty modernizacyjne na stopniu – etap II”

Dofinasowanie z budżetu państwa: 5 853 925,49 zł

Całkowita wartość: 29 799 868,22 zł

Przedmiotem projektu  pn. „Stopień Brzeg Dolny – roboty modernizacyjne na stopniu – etap II” jest modernizacja śluzy o dł. 225 m i szer. 12 m polegająca m.in. na wymianie wrót oraz zasuw na GG, wykonanie nowych napędów hydrauliki wrót i zasuw z obecnych na mechaniczne, wykonanie reprofilacji ścian komory śluzy metodą zbrojnego torkretu o gr. 10 cm, modernizacji istniejących maszynowni na GG, modernizacja instalacji elektrycznej i automatyki, modernizacja awanportu górnego i dolnego oraz przebudowa istniejącej przepławki i dostosowanie jej do migracji ryb dwuśrodowiskowych. Będzie to przepławka jednokomorowa o 56 komorach, różnicy wysokości dna 6,47 m i dł. w osi 344 m.

Okres realizacji projektu: 2016 – 2023


Projekt nr POiS.01.03.00-00-0074/16 „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku RZGW we Wrocławiu przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39”

Dofinasowanie z budżetu państwa: 3 174 622,43 zł

Całkowita wartość: 6 952 202,84 zł

Przedmiotem projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku RZGW we Wrocławiu przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39” jest wykonanie termomodernizacji budynku biurowego RZGW we Wrocławiu zlokalizowanego przy wybrzeżu Wyspiańskiego 39.

W ramach zadania będzie wykonane: osuszenie i izolacja ścian, docieplenie stropów, docieplenie dachów,  izolacja pionowa i pozioma ścian fundamentowych, wymiana okien, wymiana drzwi, modernizacja ścianek i drzwi oddzielających pomieszczenia od klatek schodowych, wymiana instalacji c.o.  w tym: - wymiana grzejników,  - wymiana zaworów, montaż/modernizacja systemu wentylacji,  wymiana źródeł światła na energooszczędne,  wymiana opraw oświetleniowych,  wymiana i montaż tablic rozdzielczych, zastosowanie i montaż układów automatyki sterowniczej, w tym zastosowanie systemów zarządzania energią, przełożenie (wymiana) instalacji elektrycznej.

Okres realizacji projektu: 2016 – 2021