Wydział Koordynacji Ochrony przed Powodzią i Suszą dokonuje uzgodnień dokumentów planistycznych zgodnie z:

 • ustawą Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.);

-      art. 166

 • ustawą O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945);

-      art. 53 ust. 4 pkt 11a i 11b

-      art. 17 pkt 6b)

-      art. 11 pkt 5)

UZGODNIENIA W ZAKRESIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH (art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu przestrzennym) DOKONUJĄ WŁAŚCIWE ZARZĄDY ZLEWNI zgodnie z art. 240 ust. 4 pkt 17) ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

Zakres spraw załatwianych w Wydziale Koordynacji Ochrony przed Powodzią i Suszą związanych z planowaniem przestrzennym:

Zgodnie z art. 166 ust. 2 uzgodnienia z Wodami Polskimi wymagają projekty:

 1. strategii rozwoju województwa,
 2. planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
 3. ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego,
 4. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 6. gminnego programu rewitalizacji,
 7. decyzji o warunkach zabudowy,
 8. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 9. decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

- w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Załączniki do wniosków należy przesyłać w formie elektronicznej.

Przy ustalaniu terminu uzgodnienia należy mieć na uwadze zapisy art. 166 ust. 4 ustawy Prawo wodne.

Uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do:

1) przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej albo Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (art. 53 ust. 4 pkt 11a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

- uzgodnienie w formie decyzji

2) obszarów, o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 53 ust. 4 pkt 11b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

- uzgodnienie w formie postanowienia