Logotypy 2021 Zestaw BKPJRPOPDOW

O PROJEKCIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) jest współfinansowany przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy), przez Bank Rozwoju Rady Europy, jak również przy wsparciu środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2022 oraz budżetu państwa. Realizacja Projektu OPDOW w zakresie ochrony środowiska jest zgodna z Politykami Operacyjnymi (Operational Politics) i Procedurami Banku (Bank Procedures) w zakresie ochrony środowiska.

Głównym celem Projektu OPDOW jest poprawa ochrony przed powodzią mieszkańców i ich mienia na wybranych obszarach dorzecza Odry i dorzecza górnej Wisły oraz wzmocnienie zdolności instytucjonalnych administracji publicznej w bardziej efektywnym ograniczaniu skutków powodzi.

W ramach Projektu OPDOW powstaje nowoczesna infrastruktura zarządzania powodziowego wraz z powiązanymi z nią środkami technicznymi w trzech wyodrębnionych obszarach Polski:

 • w dorzeczu Środkowej i Dolnej Odry
 • na Ziemi Kłodzkiej (Zlewnia Nysy Kłodzkiej)
 • w dorzeczu Górnej Wisły.

Dbałość o środowisko i bezpieczeństwo mieszkańców

Dla każdego zadania w ramach POPDOW są opracowywane Plany Zarządzania Środowiskiem (PZŚ), według zasad opisanych w Ramowym Planie Zarządzania Środowiskiem i Sprawami Społecznymi (ESMF)  z 1 kwietnia 2015 roku oraz przepisy polskiego prawa. Inwestycje w ramach  Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły są przeprowadzane na obszarach dotkniętych sezonowymi wezbraniami rzek i powodziami. Do realizacji zaakceptowano tylko takie rozwiązania, które mają najniższe negatywne oddziaływanie na środowisko. Na obszarach objętych inwestycją stosowane są najwyższe standardy środowiskowe i budowlane, dbałość o wodę, florę i faunę, obszary chronione, glebę, jakość powietrza, krajobraz kulturowy i zabytki. Idąc z duchem czasu, Wody Polskie zajmują holistyczne stanowisko wobec człowieka i natury. Ta koncepcja przyrody zakłada, że środowisko przyrodnicze jest hierarchicznie złożoną całością złożoną z powiązanych ze sobą i wzajemnie na siebie oddziałujących mniejszych całości.

Inwestycje w ramach POPDOW są zgodne z wytycznymi Polityki ekologicznej państwa 2030, która będzie stanowiła podstawę do inwestowania środków europejskich w latach 2021–2027. Strategia ta wspiera realizację celów i zobowiązań Polski na szczeblu międzynarodowym, w tym na poziomie unijnym oraz ONZ, szczególnie w kontekście celów polityki klimatyczno-energetycznej UE do 2030 oraz celów zrównoważonego rozwoju ujętych w Agendzie 2030. Cele szczegółowe Polityki ekologicznej państwa 2030 zostały stworzone w odpowiedzi na najważniejsze zjawiska w obszarze środowiska, w sposób, który umożliwi uspójnienie kwestii związanych z ochroną środowiska z potrzebami gospodarczymi i społecznymi.

Partycypacja Społeczna

Wszystkie inwestycje w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły są poddawane konsultacjom społecznym już na etapie planowania zgodnie z wymogami Banku Światowego, prawa unijnego oraz krajowego. Konsultacje społeczne dotyczą spraw środowiskowych i aspektów dotyczących pozyskiwania nieruchomości oraz z ewentualnymi przesiedleniami ludności. Są one przeprowadzane już na najwcześniejszym z możliwych etapów tak, by inwestor mógł precyzyjnie zidentyfikować oczekiwania mieszkańców na obszarach objętych inwestycją w ramach POPDOW. Seria konsultacji społecznych, inicjowana przez inwestora, ma na celu przedstawienie informacji dotyczących projektu oraz stworzenie warunków do artykulacji opinii lub obaw przez interesariuszy projektu, gdyż jest to działanie kluczowe i umożliwiające pomyślne wdrożenie projektu.


KOMPONENT 1: OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA ŚRODKOWEJ I DOLNEJ ODRY


Celem inwestycji realizowanych w ramach Komponentu 1 jest wzmocnienie ochrony przed letnimi i zimowymi powodziami Słubic, Gryfina, Szczecina  i innych terenów zabudowanych położonych wzdłuż Środkowej i Dolnej Odry. Inwestycje obejmują przebudowę i budowę wałów przeciwpowodziowych oraz prace zabezpieczające brzegi rzeki.  Zaplanowano również odbudowę ostróg, pogłębienie koryta Odry oraz jej kanałów w miejscach ograniczających przepływ wód i zagrożonych powstawaniem zatorów lodowych. Bezpieczny przepływ lodołamaczy na zagrożonych odcinkach wymaga przebudowy pięciu mostów oraz montażu urządzeń nawigacyjnych i cumowniczych. Komponent 1 obejmuje swoim zakresem odcinek Odry od 300+000, tj. od budowanego stopnia wodnego Malczyce do 740+200 km, na początku jeziora Dąbie poniżej Szczecina.

Istotnym elementem Komponentu 1 jest rewitalizacja obszaru zalewowego Międzyodrza powyżej Szczecina, która umożliwia retencjonowanie nadmiaru wody płynącej korytem Odry. Ważnym aspektem tego działania będzie również przywrócenie ekologicznych i turystycznych funkcji tego siedliska. Odra, mimo przystosowania jej koryta do celów żeglugowych w 2 połowie XX wieku, zachowała cechy rzeki nizinnej. Na obszarze Międzyodrza, pomiędzy rozgałęzieniem Odry na Odrę Wschodnią oraz Odrę Zachodnią, znajduje się Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry. Obszar parku obejmuje torfowiska i mokradła poprzecinane siecią kanałów i starorzeczy, z florą i fauną niespotykaną już w dolinach innych wielkich rzek europejskich.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu realizuje następujące zadania w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły na obszarze Środkowej Odry:


Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry - przystosowanie do III klasy drogi wodnej, na odcinku od miejscowości Ścinawa do ujścia Nysy Łużyckiej – Etap II (zadanie 1B.1/1 (a)) - ZADANIE ZAKOŃCZONE

Zadanie to polegało na odbudowie 341 ostróg na Odrze i usunięciu 11 przemiałów. Ostrogi zostały odbudowane zgodnie z rozwiązaniami stosowanymi przy zabudowie rzek nizinnych. Do odbudowy wykorzystano naturalne materiały, takie jak kamień i faszyna. Inwestycja była realizowana na odcinku rzeki Odry pomiędzy Nową Solą (km rzeki 427,500) a ujściem Nysy Łużyckiej do Odry (km, rzeki 540,000). Odcinki objęte robotami nie tworzą zwartego pasma robót w korycie rzeki. Długość poszczególnych odcinków jest zróżnicowana i waha się w przedziale od 7,7 do 0,1 km.

Wykonawca: Budimex S.A.

Wartość kontraktu: 169 590 199,60 PLN brutto.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 174.133.404,38 PLN brutto, w tym dofinansowane ze środków UE w ramach umowy Nr POIS.03.02.00-00-0068/18 z dnia 20.12.2019 z późniejszymi zmianami wynosi 139.493.450,54 PLN.

Okres realizacji: 03.2020 – 03.2023. ZADANIE ZAKOŃCZONE

*Zapoznaj się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.


Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim wraz z dojazdami (zadanie 1B.1/1(b)

Przebudowa zabytkowego mostu w Krośnie Odrzańskim polega na podniesieniu konstrukcji przęseł o 1,84 m w celu uzyskania odpowiedniego prześwitu dla prowadzenia skutecznych akcji lodołamania. Inwestycja obejmuje remont stalowej konstrukcji przęseł mostu, wzmocnienie oraz przebudowę istniejących podpór, budowę tymczasowego mostu objazdowego oraz elementów technologicznych umożliwiających realizację prac. Most umiejscowiony jest w km 53+067 drogi krajowej nr 29 w Krośnie Odrzańskim, na 514+100 km Odry.

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. 

Wartość kontraktu: 72 530 413,61 PLN brutto.

Planowany okres realizacji: 06.2021 – 09.2024


Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie (zadanie 1B.6) ZADANIE ZAKOŃCZONE

Nowa Sól (zadanie 1B.6/1)

Celem projektu jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe mieszkańców i obszarów położonych wzdłuż doliny Odry, ze szczególnym uwzględnieniem Nowej Soli. W ramach zadania wykonana będzie rozbudowa istniejącego i budowa nowego wału na lewym brzegu Odry powyżej ujścia Czarnej Strugi (na odcinku od km 429,8 do km 432,4 rzeki). Wykonana zostanie rozbudowa wałów Czarnej Strugi do 7,6 km tej rzeki oraz przebudowa przepustów i przejazdów wałowych. Zaplanowano również prace regulacyjne w dolnym biegu Czarnej Strugi i budowę wału przegradzającego dolinę z śluzą wałową i przepompownią.

Wykonawca: Sinohydro Corporation Limited

Wartość kontraktu: 180 658 073,39 PLN brutto.

Okres realizacji: 10.2019 – 09.2023 ZADANIE ZAKOŃCZONE.

*Zapoznaj się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.


Wężyska – Chlebowo (zadanie 1B.6/2) - ZADANIE ZAKOŃCZONE

W ramach zadania wykonano nowy wał przeciwpowodziowy, który wzmocni poziom ochrony przeciwpowodziowej lewobrzeżnej doliny Odry w rejonie wsi  Chlebowo, Wężyska tj. na odcinku rzeki Odry 527,4÷532,2. Projekt obejmował między innymi:

-  budowę nowego wału klasy II o długości 5,513 km wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

-  rozbudowę i przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej w rejonie skrzyżowania z projektowanym wałem rzeki Odry.

Wykonawca: Sinohydro Corporation Limited

Wartość kontraktu: 111 943 155,52 PLN brutto.

Okres realizacji: 10.2019 – 05.2023. ZADANIE ZAKOŃCZONE.


WWW Widawa – przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią, gm. Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław (zadanie 1B.7) - ZADANIE ZAKOŃCZONE

Inwestycja obejmuje wybudowanie 11 km wałów przeciwpowodziowych po prawej i lewej stronie rzeki Widawy oraz przebudowę istniejącego wału przeciwpowodziowego na długości 2 km. Realizacja tego zadania stanowi dopełnienie kompleksowego systemu ochrony przed powodzią Wrocławia i ościennych gmin, realizowanego w ramach Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego (km 21+500 – 30+000).

Wykonawca: Skanska S.A.

Wartość kontraktu: 126 443 098,90 PLN brutto.

Okres realizacji: 04.2020 – 07.2023 ZADANIE ZAKOŃCZONE.


Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie (zadanie 1B.8) ZADANIE ZAKOŃCZONE

Trasa inwestycji w odniesieniu do nurtu rzeki Odry przebiega na jej odcinku w km od 513,5 do 514,7. Zadanie obejmuje budowę 9 nowych wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości 5,9 km oraz odbudowę, rozbudowę i budowę 5 kanałów ulgi o łącznej długości 2,6 km w celu ochrony przeciwpowodziowej części miasta położonej po lewej stronie koryta głównego Odry. 

Wykonawca: Budimex S.A. 

Wartość kontraktu: 161 736 714,14 PLN brutto.

Okres realizacji: 01.2021 – 12.2023 ZADANIE ZAKOŃCZONE.


Przebudowa wału przeciwpowodziowego w ciągu ul. Ślęzoujście wraz z infrastrukturą drogową (zadanie 1B.9) - ZADANIE ZAKOŃCZONE

W ramach inwestycji planuje się przebudowę i rozbudowę wału przeciwpowodziowego, stanowiącego jednocześnie konstrukcję nasypu drogowego - ul. Ślęzoujście, przebudowę drogi na odcinku od istniejącej zabudowy od strony ul. Rędzińskiej do ul. Potokowej, wykonanie skrzyżowań ul. Potokowej oraz drogi wewnętrznej 5KDW. Łączna długość przebudowywanego wału wynosi ok. 500 m, a przebudowywanych dróg wynosi ok. 626 m.

Zadanie realizowane w porozumieniu z Gminą Wrocław.

Wykonawca: Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.

Wartość kontraktu: 14 505 681,02 PLN brutto.

Przewidywany okres realizacji: 07.2022 – 07.2023 ZADANIE ZAKOŃCZONE


Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga (zadanie 1C.2) - ZADANIE ZAKOŃCZONE

Inwestycja polegała na wzmocnieniu i rozbudowie 6,7 kilometrowego (od km 582,5 do km 588,0 ) odcinka istniejącego wału odrzańskiego wzdłuż Słubic. Powstał również nowy wał okrężny o długości 5,9 kilometra. Odbudowane zostały koryta kanałów Racza Struga i Czarny Kanał z budową przepustu wałowego. Ta nowa infrastruktura ma zapewnić pełną ochronę Słubic przed wysokimi stanami wód w Odrze.

Wykonawca: Budimex S.A.

Wartość kontraktu: 145 907 541,27 PLN brutto.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 149.596.473,56 PLN brutto, w tym dofinansowane ze środków UE w ramach umowy Nr POiS.02.01.00-00-0016/17 z dnia 18.08.2018 z późniejszymi zmianami wynosi 120.674.280,07 PLN.

Okres realizacji: 09.2020 – 12.2022. ZADANIE ZAKOŃCZONE.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako beneficjent projektów POIS, w ramach działania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w formie narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

 • specjalny adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
 • elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

KOMPONENT 2: OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA KOTLINY KŁODZKIEJ


Celem tych inwestycji jest ochrona Kłodzka i innych miejscowości w Kotlinie Kłodzkiej. Budowa czterech suchych zbiorników i zwiększenie retencji wód umożliwi redukcję fali powodziowej na Nysie Kłodzkiej oraz zmniejszenie dopływu wód powodziowych do położonej poniżej kaskady zbiorników retencyjnych. Cieki w Kotlinie Kłodzkiej mają charakter górski i podgórski z wysokimi prędkościami przepływu wody. Układ sieci rzecznej w zlewni Nysy Kłodzkiej wpływa na rodzaj zjawisk powodziowych, w szczególności na znaczny i szybki przybór wód w ciekach. Realizacja tego zadania pozwoli na zmniejszenie zagrożenia powodzią miejscowości położonych w dolinie rzeki Nysy Kłodzkiej.

Realizacja przedsięwzięcia została podzielona na:

-  ochronę czynną (budowa 4 suchych zbiorników)

- ochronę bierną (modernizację i budowę wałów ochronnych, uporządkowanie koryt rzek, udrożnienie mostów, przebudowę i modernizację murów oporowych, nasypów, a także innych obiektów)


Ochrona czynna przed powodzią Kotliny Kłodzkiej (zadanie 2A):

 • Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rzeka Nysa Kłodzka w miejscowości Boboszów (zadanie 2A.1/1) ZADANIE ZAKOŃCZONE. Pojemność zbiornika w Boboszowie wyniesie 1,4 mln m3. Powierzchnia zalewu przy maksymalnym piętrzeniu to 21,2 ha. Długość zapory wynosi 230 m, a maksymalna wysokość piętrzenia 17 m.

Wykonawca: Joint Venture firm: Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD Sp. z o.o. pełniący rolę lidera, oraz Przedsiębiorstwo Fransław Piotr Kalemba – partner.

Wartość kontraktu: 237 829 084,73 PLN brutto. Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach PO IiŚ 2014-2020.

Planowany okres realizacji: 01.2018 – 06.2023. ZADANIE ZAKOŃCZONE.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako beneficjent projektów POIS, w ramach działania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w formie narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

 • specjalny adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
 • elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

*Zapoznaj się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.


 • Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na potoku Goworówka miejscowość Roztoki Bystrzyckie (zadanie 2A.1/2) ZADANIE ZAKOŃCZONE. Pojemność tego zbiornika wynosi 2,7 mln m3. Powierzchnia zalewu przy maksymalnym piętrzeniu to 48,7 ha. Długość zapory wynosi 756 m, a maksymalna wysokość piętrzenia 15,5 m.

Wykonawca: Joint Venture firm PORR S.A. i PORR GmbH

Wartość kontraktu: 235 437 572,23 PLN brutto. Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach PO IiŚ 2014-2020.

Okres realizacji: 01.2018 – 08.2021. ZADANIE ZAKOŃCZONE.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako beneficjent projektów POIS, w ramach działania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w formie narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

 • specjalny adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
 • elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

*Zapoznaj się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.


 • Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rzeka Bystrzyca Dusznicka w miejscowości Szalejów Górny (zadanie 2A.2/1) ZADANIE ZAKOŃCZONE. Pojemność tego zbiornika wyniesie 9,9 mln m3 i będzie on przejmował spływ wód z 64 % całkowitej zlewni Bystrzycy Dusznickiej. Powierzchnia zalewu przy maksymalnym piętrzeniu to 118,7 ha. Długość zapory wynosi 735 m, a maksymalna wysokość piętrzenia 20,09 m.

Wykonawca: Power Construction Corporation of China, Limited

Wartość kontraktu: 278 940 654,02 PLN brutto. Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach PO IiŚ 2014-2020.

Okres realizacji: 09.2018 – 10.2023 ZADANIE ZAKOŃCZONE.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako beneficjent projektów POIS, w ramach działania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w formie narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

 • specjalny adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
 • elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

*Zapoznaj się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.


 • Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego potok Duna w miejscowości Krosnowice (zadanie 2A.2/2) ZADANIE ZAKOŃCZONE. Pojemność zbiornika w Krosnowicach wynosi 1,9 mln m3 . Powierzchnia zalewu przy maksymalnym piętrzeniu to 44,12 ha. Długość zapory wynosi 452 m, a maksymalna wysokość piętrzenia 14 m.

Wykonawca: Power Construction Corporation of China, Limited

Wartość kontraktu: 132 518 324,18 PLN brutto. Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach PO IiŚ 2014-2020.

Okres realizacji: 09.2018 – 04.2023. ZADANIE ZAKOŃCZONE.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako beneficjent projektów POIS, w ramach działania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w formie narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

 • specjalny adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
 • elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

*Zapoznaj się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Suche zbiorniki na Ziemi Kłodzkiej będą przechwytywać i redukować falę powodziową. Obiekty będą zautomatyzowane i wyposażone w system przekazywania danych z możliwością sterowania lokalnego, z centrum zarządzania zbiornikami w Kotlinie Kłodzkiej, jak i z centrali RZGW we Wrocławiu.

Całkowity koszt realizacji projektu dla zadań z komponentu 2A wynosi 993.147.857,61 PLN brutto, w tym dofinansowane ze środków UE w ramach umowy Nr POIS.02.01.00-00-0020/17 z dnia 28.06.2017 z późniejszymi zmianami wynosi 369.569.729,38 PLN.


Ochrona bierna przed powodzią Kotliny Kłodzkiej (zadanie 2B):

W ramach pierwszego etapu ochrony biernej Kotliny Kłodzkiej planowane prace dotyczą przede wszystkim modernizacji istniejącej infrastruktury. Planowane inwestycje dotyczyć będą głównie odbudowy zabudowy regulacyjnej oraz ubezpieczeń brzegowych w taki sposób, by usunąć potencjalne ograniczenia i uzyskać bezpieczne warunki przejścia wód w trakcie wezbrań. W planach przewidziane są między innymi remonty murów oporowych, budowa nowych ubezpieczeń brzegowych, zamiana progów na bystrza, budowa zapór przeciw rumowiskowych oraz miejscowe zwiększenie światła mostów. 


 • Ochrona przeciwpowodziowa doliny Nysy Kłodzkiej: Międzylesie, Długopole - Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko (zadanie 2B.1/1)

Międzylesie 

Inwestycja obejmie rzekę Nysę Kłodzką w km 172+266 do 174+600, gdzie prace będą prowadzone na obu brzegach o łącznej długości 2900 m oraz na 45 m ujściowego odcinka potoku Dolna. W zakres inwestycji wchodzi remont wału przeciwpowodziowego oraz murów regulacyjnych wraz z ich rozbudową i odbudową, udrożnienie i umocnienie koryta rzeki Nysy Kłodzkiej oraz przebudowa ujściowego odcinka potoku Dolna, udrożnienie ichtiologiczne koryta rzeki poprzez przebudowę progów na bystrza, przebudowa i budowa wylotów wód opadowych i roztopowych.

Długopole-Zdrój 

Inwestycja obejmie odcinek rzeki Nysa Kłodzka w km 156+970 do 158+110,  gdzie prace będą prowadzone na obu brzegach o łącznej długości 593 m  oraz 25 m ujściowego odcinka  potoku Porębnik. W zakres inwestycji wchodzi remont murów regulacyjnych i skarp wraz z ich rozbudową. Udrożnione i umocnione zostanie koryto rzeki Nysy Kłodzkiej oraz przebudowany ujściowy odcinek potoku Porębnik.  Powstanie nowy mur na lewym brzegu Bystrzycy Kłodzkiej w km 157+235 – 157+446, który zabezpieczy nieruchomości położone na tym odcinku. Zaplanowano budowę nowego muru w km 157+775 – 158+035, który jest przedłużeniem istniejących ubezpieczeń. Przebudowane zostaną istniejące progi w korycie na rampy umożliwiające migrację ryb. Dodatkowo w zakres prac wchodzi budowa i przebudowa schodów do rzeki oraz rozbiórka pozostałości przyczółków kładki w km 156+970 wraz z odbudową umocnień brzegowych.   

Bystrzyca Kłodzka   

Inwestycja obejmie odcinek rzeki Nysa Kłodzka w km 148+078 do 151+475 oraz odcinek potoku Bystrzyca w km 0+129 do 1+659. Łączna długość odcinków rzeki Nysy Kłodzkiej objętych  pracami na brzegu lewym i prawym Bystrzycy Kłodzkiej wyniesie ok. 1835 m. Ze względu na istniejącą zabudowę regulacyjną, zachodzi potrzeba odtworzenia i utrzymania założeń hydrotechnicznych, które w sposób znaczący w przeszłości zmieniły charakter rzeki. Łączna długość odcinka lewego i prawego brzegu rzeki Bystrzycy objętego pracami wyniesie i około 1075  m. Na odcinku od km 150+300 do km 151+100 koryto Nysy Kłodzkiej jest odcinkowo umocnione i przepływa przez gęsto zabudowany teren Bystrzycy Kłodzkiej. Zadanie przewiduje dodatkowo udrożnienie koryta, umocnienie oraz przebudowę ubezpieczeń brzegowych i skarp, przebudowę progów i jazu na bystrza wraz z budową kanału migracji dla ryb oraz  zabezpieczenie przed powodzią zabytkowej kaplicy św. Franciszka Ksawerego z 1681 roku, zlokalizowanej w pobliżu mostu na Nysie Kłodzkiej.

Kłodzko 

Inwestycja obejmie rzekę Nysę Kłodzką w km 127+433 do 134+312, Bystrzycę Dusznicką w km 0+203 do 0+332 oraz ujściowe odcinki potoku Jodłownik i Jaszkówka. Łączna długość  prac na  lewym i prawym brzegu  Nysy Kłodzkiej w Kłodzku to około 2430 m, natomiast  długość odcinka objętego pracami wyłącznie na lewym brzegu Bystrzycy Dusznickiej wyniesie około 165 m. Oprócz prac modernizacyjno-remontowych przewidziano dodatkowo budowę nowego wału przy ulicy Korczaka, przepławkę dla ryb na jazie H4 i udrożnienie ichtiologiczne koryta rzeki na tym odcinku przez przebudowę progów na bystrza. Wykonywane będą również odcinkowe prace związane z ukształtowaniem linii brzegowej celem zapewnienia dostępu do rzeki dla ludności poprzez budowę schodów i dróg technicznych. 

Wykonawca: Budimex S.A.

Wartość kontraktu: 157 815 363,05 PLN brutto.

Planowany okres realizacji: 09.2023 – 06.2025 ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI.


 • Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzek Białej Lądeckiej i Morawy: Stronie Śl., Lądek – Zdrój (zadanie 2B.2/1)

Stronie Śląskie 

Inwestycja obejmie rzekę Białą Lądecką w km 30+450 do 32+500 oraz potok Morawa w km 0+021 do 1+784. Długość odcinków, na których prace remontowo-modernizacyjne prowadzone będą na obu brzegach rzeki Białej Lądeckiej wyniesie  4100 m a potoku Morawa to około 3600 m. W zakres inwestycji wchodzi odbudowa i budowa murów regulacyjnych, umocnień brzegowych i skarp, udrożnienie ichtiologiczne koryta rzek poprzez przebudowę progów na bystrza, przebudowa lub budowa schodów dojściowych do rzeki, umocnienie i udrożnienie koryta, budowa rampy dla ryb i bystrza na jazie stałym w km 30+914 Białej Lądeckiej, odbudowa kanału i remont urządzeń ujęcia wody dla nieczynnej obecnie huty szkła, remont ujęcia wody na potoku Morawa, remont wylotów kanalizacji deszczowej i rowów. Mury oporowe stanowią fundament budynków mieszkalnych i przyległej zabudowy, które wymagają wykonania remontu i ich reprofilacji.

Lądek - Zdrój 

Inwestycja obejmie rzekę Białą Lądecką w km 21+000 do 25+350 i w km 26+414 oraz ujścia potoków Wiosennik, Wądół, Karpowski i Rudnia. Długość odcinków, na których prowadzone będą prace remontowo-modernizacyjne na obu brzegach rzeki Białej Lądeckiej to około 8500 m. W zakres inwestycji wchodzi przebudowa, budowa i  odcinkowa rozbiórka zniszczonych murów brzegowych (regulacyjnych), podniesienie korony istniejących murów do rzędnej wody Q10%+0,5m, umocnienie skarp brzegowych z regulacją linii brzegowej oraz umocnienie filarów i przyczółków mostów, udrożnienie ichtiologiczne rzeki poprzez remont jazu i progów  wraz z budową przepławki w korycie dawnej młynówki, przebudowa progu piętrzącego na bystrze w km 26+414, przebudowa i budowa wylotów wód wraz z klapami zwrotnymi, budowa drenaży, zwiększenie przepustowości koryta poprzez lokalną likwidację odkładów rumoszu z koryta rzeki, przebudowa i remont odcinków ujściowych dopływów Białej Lądeckiej.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD sp. z o.o.

Wartość kontraktu: 105 411 000 PLN brutto.

Planowany okres realizacji: 09.2023 – 06.2025 ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI.


 • Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej: Szczytna-Kamienny Potok, Polanica-Zdrój. (zadanie 2B.2/2a)

Szczytna – Kamienny Potok

Inwestycja obejmie odcinek Kamiennego Potoku w km 0+000 do 2+500. Sumaryczna długość odcinków, na których prowadzone będą  prace na obu brzegach Kamiennego Potoku to ok. 1870 m. W zakres inwestycji wchodzą prace remontowe i odtworzeniowe, udrożnienie ichtiologiczne Kamiennego Potoku poprzez przebudowę 3 progów na bystrza, przebudowa i odbudowa murów regulacyjnych, odbudowa ubezpieczeń brzegowych, wykonanie awaryjnego, dennego ujęcia wody.

Polanica – Zdrój 

Inwestycja obejmie odcinek rzeki Bystrzycy Dusznickiej w km 14+025 do 16+980.  Łączna długość odcinków objętych pracami na obu brzegach Bystrzycy Dusznickiej wyniesie ok. 2813 m. Koryto Bystrzycy Dusznickiej na rozpatrywanym odcinku jest regularne i ma ustabilizowany profil podłużny. W zakres inwestycji wchodzi  budowa, przebudowa i nadbudowa  murów regulacyjnych oraz umocnień skarpowych, udrożnienie i stabilizacja koryta, przebudowa wylotów wód. Oprócz prac ubezpieczeniowych wybudowany zostanie dodatkowo wał przeciwpowodziowy o długości 200 m ochraniający oczyszczalnię ścieków, zapora przeciwrumowiskowa powyżej hotelu Malwa w Polanicy-Zdroju oraz przebudowa progu H-23 na bystrze dla udrożnienia ichtiologicznego koryta rzeki.  

Wykonawca: PORR S.A.

Wartość kontraktu: 35 992 520 PLN brutto.

Planowany okres realizacji: 11.2023 – 06.2025 ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI.


 • Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej: Duszniki-Zdrój, Szczytna-Bystrzyca Dusznicka. (zadanie 2B.2/2b)

Duszniki – Zdrój 

Inwestycja obejmie rzekę Bystrzycę Dusznicką w km 25+820 do 30+260 oraz ujściowy odcinek potoku Jastrzębnik i Podgórna. Długość odcinków, na których prace remontowo-modernizacyjne będą prowadzone na obu brzegach Bystrzycy Dusznickiej w Dusznikach wyniesie około 3930 m. Koryto Bystrzycy Dusznickiej od mostu M-49 w km 25+919 do km 28+500 ujęte jest w mury oporowe i przepływa przez zabudowany teren miejscowości Duszniki-Zdrój. W zakres inwestycji wchodzi odcinkowe udrożnienie oraz dostosowanie ubezpieczenia koryta rzeki do przejścia wód powodziowych o prawdopodobieństwie przewyższenia ok. p=10% wraz z zabezpieczeniem odcinków ujściowych istniejących dopływów, budowa i przebudowa murów regulacyjnych, budowa 2 zapór przeciwrumowiskowych, udrożnienie ichtiologiczne rzeki poprzez przebudowę jazu i progów na bystrza, rozbiórka uszkodzonych mostów oraz przebudowa mostu M-74 w celu dostosowania jego światła do nowej szerokości koryta głównego cieku, przebudowa i budowa wylotów wód opadowych. Dodatkowym zabezpieczeniem przeciwpowodziowym będzie budowa kanału ulgi wraz z przebudową infrastruktury chroniący w przyszłości Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, które zostało uznane za pomnik historii w 2011 roku przez ówczesnego prezydenta RP. Wzniesiony na początku XVII wieku jest unikatowym w skali Europy zabytkiem techniki. We wrześniu 2019 roku rozpoczęły się starania o wpisanie tego obiektu ma listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Szczytna – Bystrzyca Dusznicka

Koryto rzeki Bystrzycy Dusznickiej w km 20+270 ÷ 24+800 w Szczytnej jest regularne i ma ustabilizowany profil podłużny, obudowany murami regulacyjnymi bądź ubezpieczeniami brzegów w formie luźnego narzutu z zastosowaniem licznych progów. Długość odcinków, na których prace remontowo-modernizacyjne prowadzone będą na obu brzegach rzeki Bystrzycy Dusznickiej wyniesie  1790m.

W zakres inwestycji wchodzi budowa, odbudowa, przebudowa murów regulacyjnych i ubezpieczeń brzegowych, udrożnienie ichtiologiczne cieku poprzez zastosowanie 7 bystrzy na znaczących progach i jazach, udrożnienie i stabilizacja koryta, kompleksowa przebudowa mostu M-45, przebudowa ujściowych odcinków rowów i dopływów, przebudowa, budowa lub likwidacja wylotów wód, budowa 4 gurtów, demontaż instalacji gazowych w korycie rzeki, remont ujściowego odcinka potoku Szklarska Woda.

Trwa projektowanie. ZADANIE W FAZIE PRZYGOTOWAWCZEJ.


KOMPONENT 4: WZMOCNIENIE INSTYTUCJONALNE I UDOSKONALENIE PROGNOZOWANIA


Budowa Centrów Operacyjnych w RZGW we Wrocławiu i RZGW w Krakowie (zadanie 4B.1)

Nowoczesne Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej we Wrocławiu, w Krakowie, Gliwicach i Rzeszowie będą monitorowały obiekty hydrotechniczne położone w dorzeczu Odry i Wisły w południowej części kraju i zarządzały nimi w taki sposób, by umożliwić optymalne przeprowadzenie fal wezbraniowych i powodziowych korytami rzek. Zastosowana technologia pozwoli też na współpracę z m.in. z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i centrami zarządzania kryzysowego. Nowa inwestycja składa się z następujących podzadań:


 • Modernizacja i wdrożenie systemów informatycznych wspomagających pracę operacyjną Centrów Operacyjnych Kraków i Wrocław wraz z dostawami niezbędnego sprzętu i oprogramowania (zadanie 4B.1/1)

Zadanie obejmuje modernizację platformy informatycznej w Centrum Operacyjnym w RZGW we Wrocławiu i w Centrum Operacyjnym w RZGW w Krakowie. Platforma informatyczna to zasoby wyspecjalizowanego oprogramowania, które będzie obsługiwać pracę centrów, wspomagać ich funkcjonalność oraz baza sprzętowa, na której oprogramowanie to będzie zainstalowane (serwery, macierze dyskowe, komputery do pracy operacyjnej, itp.). Oprogramowanie zostanie zainstalowane na serwerze lub kilku serwerach, przetwarzając napływające dane i udostępniając wyniki tych obliczeń w aplikacjach klienckich zainstalowanych na komputerach operacyjnych lub prezentująca określone dane w serwisie internetowym.

Wykonawca: Joint Venture:

GISPartner sp. z o.o. Wrocław – Lider.

Integrated Solutions sp. z o.o. Warszawa – Partner.

Wartość kontraktu: 52 796 017,30 PLN brutto.

Planowany okres realizacji: 10.2021 – 04.2024 ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI.


 • Modernizacja i wdrożenie systemów pomiarów hydrologicznych, sterowania i teletechnicznych na obiektach hydrotechnicznych RZGW Kraków i RZGW Wrocław (zadanie 4B.1/2)

Zadanie polega na modernizacji monitoringu hydrologicznego i systemów teletechnicznych na obiektach hydrotechnicznych będących w administracji RZGW we Wrocławiu, w Krakowie w Gliwicach i w Rzeszowie.  Zaplanowano wdrożenie i rozbudowanie, na obiektach hydrotechnicznych, systemu pomiarów hydrologicznych w postaci m.in. automatycznych stacji wodowskazowych, modernizację lub wdrożenie układów automatycznego sterowania urządzeniami spustowymi oraz wdrożenie systemów teletechnicznych. Systemy te z wykorzystaniem wyspecjalizowanych urządzeń transmisji danych w sieci lokalnej i internetowej  wspomagać będą monitoring ochrony antywłamaniowej i antykradzieżowej.

Wykonawca: Joint Venture:

T4B sp. z o.o. – Lider, Al. Stanów Zjednoczonych 32/U15, 04-036 Warszawa

Atrem S.A. – Partner, ul. Plac Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz

Wartość kontraktu: 193 845 013,34 PLN brutto.

Planowany okres realizacji: 04.2022 – 02.2024 ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI.


 • Centra Operacyjne w Krakowie i we Wrocławiu – Łącza telekomunikacyjne do obiektów hydrotechnicznych (zadanie 4B.1/3)

Łączność podstawowa i zapasowa. Zadanie polega na wykonaniu szerokopasmowych przyłączy (linie światłowodowe lub wysokoprzepustowe radiolinie) do sieci internetowej jako podstawowego kanału komunikacji z najważniejszymi obiektami hydrotechnicznymi. Zarówno łącza podstawowe jak i zapasowe mają służyć do transmisji danych operacyjnych (pomiary hydrologiczne, stany urządzeń) i/lub wizyjnych do Centrum Operacyjnego lub lokalnego punktu monitoringu. Szerokopasmowy dostęp do Internetu to fundament innowacyjnej gospodarki.

Wykonawca: Sprint S.A. 

Wartość kontraktu: 31 660 823,29 PLN brutto.

Planowany okres realizacji: 03.2021 – 02.2024 ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI.


 • Centra Operacyjne w Krakowie i we Wrocławiu – cyfrowa łączność dyspozytorska dla obiektów hydrotechnicznych (zadanie 4B.1/4)

Zadanie polega na wdrożeniu niezależnego i odpornego na sytuacje kryzysowe systemu cyfrowej łączności dyspozytorskiej zlokalizowanej: 

 • w sterowniach obiektów hydrotechnicznych (stopnie wodne, zbiorniki retencyjne wraz z obiektami towarzyszącymi i zbiorniki suche) 
 • w jednostkach mobilnych (samochody serwisowe, jednostki pływające)
 • w biurach nadzorów wodnych, będących w administracji RZGW we Wrocławiu

System dyspozytorski służy komunikacji głosowej w obrębie obiektu lub grupy obiektów na administrowanym obszarze. Charakteryzuje się niezawodnością, gdyż nie dotyczą go problemy przeciążenia w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak okresy wzmożonej komunikacji w sieci GSM (np. w czasie powodzi lub świąt) ze względu na całkowitą separację od komunikacyjnych usług publicznych. Łączność dyspozytorska wspierać będzie funkcjonowanie Centrum i służby techniczne na obiektach hydrotechnicznych w realizacji bieżących zadań oraz w sytuacjach kryzysowych. Ponieważ dodatkową cechą wykorzystywanej technologii jest możliwość przesyłania danych, łączność ta zostanie wykorzystana do przesyłania danych o położeniu jednostek mobilnych (głównie lodołamaczy). 

Wykonawca: Konsorcjum Firm: Sprint S.A. – Lider Konsorcjum, Elvys s.r.o. Republika Słowacji – Partner Konsorcjum.

Wartość kontraktu 4 252 018,24 PLN brutto.

Okres realizacji: 12.2020 – 05.2022. ZADANIE ZAKOŃCZONE.


 • Centra Operacyjne w Krakowie i we Wrocławiu – Dostawa oprogramowania do modelowania DHI Mike 11 (zadanie 4B.1/5)

Wartość kontraktu 1 093 942,60 PLN brutto

Okres realizacji: 11.2022 – 02.2023. ZADANIE ZAKOŃCZONE.


KOMPONENT 5: ZARZĄDZANIE PROJEKTEM I OPRACOWANIA


Komponent 5 został przeznaczony na finansowanie działalności Biura Koordynacji Projektu (BKP), konsultantów wsparcia technicznego dla BKP i JRP, sprzętu i materiałów biurowych oraz kosztów operacyjnych. W jego ramach przeprowadzane są analizy i badania poprzedzające kolejne inwestycje.

---------------

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Więcej informacji tutaj.