Numer rachunku bankowego Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:

 • RZGW we Wrocławiu 77 1130 1017 0020 1510 6720 0025

Opłaty melioracyjne wynikające z art. 199 ustawy Prawo Wodne - numer rachunku bankowego Wód Polskich RZGW we Wrocławiu:

 • 39 1130 1017 0020 1510 6720 0224

Katalog opłat wnoszonych na rachunki właściwych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGWWP:  

 1. Opłaty z tytułu usług wodnych
 2. Opłaty podwyższone: z tytułu korzystania z usług wodnych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego; z tytułu korzystania z usług wodnych z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym;
 3. Opłaty roczne z tytułu oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami;
 4. Należności z tytułu korzystania ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych;
 5. Należności z tytułu najmu i dzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze obejmujących składniki majątkowe Skarbu Państwa;
 6. Należności z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną;
 7. Opłata roczna z tytułu umów dotyczących wykonywania rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa;
 8. Czynsz dzierżawny z tytułu umowy dzierżawy prawa rybackiego korzystania z wód;
 9. Opłaty z tytułu amatorskiego połowu ryb;
 10. Należności z tytułu partycypacji w kosztach utrzymywania wód lub urządzeń wodnych;
 11. Opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej;
 12. Opłata legalizacyjna;
 13. Opłaty za przygotowanie i udostępnienie informacji z Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (SIGW);
 14. Dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, w tym darowizny materialne, i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz gospodarki wodnej.